ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápis z jednání 10:00, 7. 9. 2015

Verze pro tiskVerze pro tisk

Přítomni: V. Mach, D. Gregor, J. Chaloupský, T. Novotný, M. Pánek, L. Vejvara, D. Lemák, V. Honzík, M. Drahorád (MDr), P. Rybár, J. Vrba
(viz prezenční listina)

 1. Kontrola zápisu minulého jednání Aktivu
  Byla opět vedena rozsáhlá diskuze k rozdílům rozsahu autorizace autorizovaných inženýrů a autorizovaných architektů a nutnosti jejich jednoznačného zakotvení v právních předpisech. Jako velmi problematické bylo shledáno stanovisko Komory architektů prezentované na jejich webových stránkách (https://www.cka.cz/cs/pro-architekty/legislativa/komentare-k-legislative...), které hovoří jednoznačně kladně o možnosti zpracování statických výpočtů autorizovaným architektem. Komora architektů se přitom zaštiťuje vyjádřením MMR ČR. Bylo dohodnuto, že pro jednání Představenstva ČKAIT připraví MDr návrh dotazu k tomuto problému (dopisu) na MMR, který bude jménem Komory odeslán. Základní názor ČKAIT byl již formulován Legislativní komisí ČKAIT (podnět viz předchozí jednání Aktivu) a bude součástí dotazu na MMR.
  Současně MDr informoval o rozsahu autorizačních zkoušek (v rámci ČKAIT) na "silových" jiných oborech, které mohou "statickou" část PD rovněž zpracovávat. Výsledkem diskuze byly dvě možnosti dalšího postupu:
  a) Zcela odejmout možnost zpracovávat statické výpočty z autorizovaných osob (AO) jiných oborů než IS, IM a IG,
  b) Přizpůsobit rozsah autorizačních zkoušek stávajícímu stavu a vyžadovat u autorizačních zkoušek vždy alespoň základní znalosti stavební mechaniky.
  V diskuzi se většina členů klonila k druhé možnosti. V této záležitosti bude nadále nutné provádět "osvětu" a shromažďovat problematické případy. Současně bylo konstatováno, že je nutno oslovit i další Aktivy, zejména aktiv Geotechnika a Pozemní stavby (zajistí MDr).
  Dále byly diskutovány možnosti řešení současné situace a vytvořen první návrh řešení ohledně oprávnění zpracování stavebně konstrukční části PD. Tato část PD obsahuje několik "kapitol", které mohou být zpracovány (potvrzeny/zaštítěny) AO s autorizací v následujících oborech:
  Technická zpráva IP/IS
  Statický výpočet IS
  Výkresy IS
  Popis zabudovaných prvků IP/IS
  Rozhodnutí, zda stavba vyžaduje statický výpočet, by měl učinit hlavní inženýr projektu (zpravidla s autorizací PS). Zpracování výpočtu a výkresů však Aktiv doporučuje pouze v rámci autorizace IS, resp. IM a IG (podle povahy konstrukce).
  Tyto úvahy a diskuze k tomuto tématu je vhodné promítnout do Z+i (koordinuje MDr).
  V. Mach upozornil na existenci Úřadu územního rozvoje, který provádí pro sledování havárií stavebních konstrukcí, a navrhl, aby se na něj ČKAIT obrátil se žádostí o poskytnutí údajů o počtu havárií. Na základě těchto podkladů bude možno účinněji argumentovat ve věci oprávnění zpracování stavebně-konstrukční části PD.
 2. Plán inovace a doplnění publikací v rámci systému Profesis na roky 2015 až 2016
  MDr informoval o postupu přípravy podkladů a financování technických pomůcek v rámci databáze PROFESIS. V běhu je aktualizace řady příruček pro navrhování konstrukcí a součinnost Aktivu je vysoce žádoucí. V současnosti je situace následující:
  Navrhování mostů: Aktualizace materiálu dohodnuta s doc.Hrdouškem, spolupráce MDr
  Navrhování ocelových konstrukcí: Připravuje B.Gregor v koordinaci s původním zpracovatelem
  Navrhování dřevěných konstrukcí: Připravováno ve spolupráci s VŠB
  Navrhování ocelobetonových kcí: Připravuje D.Lemák v koordinaci s původním zpracovatelem
  Zatížení a zásady navrhování: Předjednáno s původními zpracovateli, spolupráce s členy Aktivu
  Dále se v současnosti připravuje publikace Hodnocení industriálních staveb týkající se problematiky hodnocení existujících konstrukcí, zejména ve vazbě na technické objekty. Materiál připravil Kloknerův ústav a bude oponován příslušnými odborníky z řad ČKAIT.
  K námětům vzneseným na minulém jednání Aktivu:
  1. Typové podklady k soustavám panelových budov (v systému Profesis je v současnosti publikována pouze jedna soustava - HK) - bylo konstatováno, že další typové podklady v papírové podobě by měly být k dispozici v kancelářích ČKAIT, současně byla jednomyslně podpořena myšlenka digitalizace těchto podkladů - Trvá. Nutno nalézt další zdroje financování.
  2. P. Rybár sdělil, že vlastní soukromou digitalizovanou "kolekci" podkladů k prefabrikovaným mostním konstrukcím, kterou je ochoten poskytnout k použití v Profesis. V. Mach současně sdělil, že je možno v případě zájmu získat i podklady z knihovny prof. Klimeše. - Trvá, MDr prověří možnosti digitalizace a publikování výsledků. Současně je nutno hledat další zdroje informací a financování.
  3. V. Mach dále navrhuje, aby SVI oslovila ing. Studničkovou se žádostí o zpracování materiálu do systému Profesis týkajícího se dynamiky mostních konstrukcí - MDr kontaktoval ing. Studničkovou a přípravu publikace projednal. Prozatím je potvrzena spolupráce s doc. Ryjáčkem. Předpokládaný termín vydání 06/2016.
 3. Připravované semináře, vzorové příklady a články - Kontrola úkolů a nové záležitosti
  Stav dohodnutých příspěvků do časopisu Stavebnictví (členové komise), stav připravovaných seminářů a návrhy na nové pomůcky a články:
  • Zmenšovací součinitele při návrhu tlačených a ohýbaných zděných konstrukcí - V. Honzík + M. Drahorád - Připraveno k publikování
  • Problematika křehkého lomu u předpjatých konstrukcí - M. Drahorád - připraveno k připomínkám - Trvá
  • Dynamické zatížení větrem - vzorový příklad analýzy odezvy konstrukce - předáno k připomínkám (M. Drahorád) - Trvá
  • Zatížení větrem na střechy a přístřešky (požadavky EN a možná zjednodušení pro jednotlivé prvky konstrukce) – Lemák, Trnka - Trvá
  • Návrh betonové nosné konstrukce podchodu pod železniční tratí – Drahorád – Zapracování připomínek - Trvá
  • Principy a metodika návrhu gabionových zdí – Chaloupský- Trvá
  • Navrhování základových konstrukcí na odvodněném a neodvodněném podloží, význam efektivních a totálních parametrů zemin, příklady návrhů – Chaloupský - Trvá
  • Komentované příklady navrhování zděných konstrukcí - M. Drahorád předal připomínky zpracovateli - Trvá

  Současně byly diskutovány další připravované materiály. Zejména se jednalo o návrh L.Vejvary k přípravě "vzorových listů" stavebních detailů, které by byly odsouhlaseny ČKAIT a doporučeny k používání AO. V první řadě se návrh týkal oblasti zděných staveb s případným rozšířením do dalších oborů.
  V. Mach upozornil na publikování Standardů staveb na webu Komory. Tento materiál je nutno prostudovat a připomínkovat tak, aby mohly být standardy dále uplatňovány jako podklad pro oceňování projektových prací. Současně upozornil na nutnost sledování problematiky nového stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek.

 4. Různé
  J. Vrba upozornil na problém bezpečnosti při návrhu výměny výtahů, kdy některé stavební úřady nepožadují na tuto akci stavební povolení a tudíž ani schválenou projektovou dokumentaci. Komora by měla v této věci informovat stavební úřady o tom, že kotvení výtahů je prováděno do stávajících konstrukcí a v řadě případů tyto konstrukce významně přitěžuje. Proto je nezbytné podle názoru Aktivu požadovat v případě vydání stavebního povolení podpořeného příslušnou PD.
 5. Termín dalšího jednání
  Termín dalšího jednání byl stanoven na 23. 11. 2015 v 10:00.
 6. Vyúčtování nákladů členů Aktivu
  V rámci vyúčtování nákladů členů Aktivu na cesty a práci pro Aktiv požádal MDr o dodání podkladů. Zvlášť je nutno uvést náklady na cestu a zvlášť potom ostatní požadavky. Vyúčtování proběhne formou faktury, případně dohody o provedení práce. Termín dodání podkladů do příštího jednání Aktivu (viz výše).

Zapsal MDr