ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápis z jednání 25. 5. 2015

Verze pro tiskVerze pro tisk
Přítomni: V. Mach, M. Trnka, D. Gregor, K. Jung, T. Novotný, R. Loukota, V. Zima, J. Pokorný, M. Pánek, L. Vejvara, D. Lemák, V. Honzík, M. Drahorád, P. Rybár, P. Bek
(viz prezenční listina)
 

1) Stanovisko Aktivu statika k problematice autorizování statické části projektů pozemních staveb

Jako výsledek dlouhodobé diskuze o této problematice připravili V. Mach, V. Vrba a M. Drahorád návrh znění dopisu Legislativní komisi (dále jen LK). Obsahem dopisu je popis stávající situace v oblasti autorizování statické části projektové dokumentace pozemních staveb autorizovanými architekty a autorizovanými inženýry jiných oborů než Statika a dynamika staveb a návrh na odebrání možností autorizování této části projektové dokumentace zmíněným autorizovaným osobám (dále jen AO). Současně byly v dopisu uvedeny příklady závažných poruch plynoucích ze současné praxe.

Legislativní rada se bude předloženým materiálem zabývat na svém nejbližším jednání v květnu t. r. V návaznosti na výsledky jednání LK bude postupováno dále, předpokládá se zejména příprava dopisu na MMR ČR ohledně možnosti autorizování statických výpočtů autorizovanými architekty.

Současně bylo v diskuzi konstatováno následující:

 • v souvislosti s překrýváním obsahů jednotlivých autorizačních oborů a návrhu na řešení stávajícího stavu je nutno připravit rozbor obsahu autorizačních zkoušek a požadavků k nim
 • v návaznosti na studijní programy vysokých škol, které pokrývají příslušné obory autorizace, bude zřejmě nutno upřesnit obsah autorizačních zkoušek coby základního prostředku pro ovlivňování kvality vzdělání AO
 • výše uvedené záležitosti se týkají vnitřních předpisů a stanov Komory, a proto je nutno připravit jejich návrhy do nejbližšího jednání představenstva ČKAIT
 • v návaznosti na klesající úroveň praktických zkušeností řady nových AO se doporučuje obnovení a posílení funkce gestora AO (bude nutno prověřit možnosti)
 • současně s návrhy řešení je nutno provádět osvětovou činnost v oblasti státní správy. V. Mach opět připomněl možnost zapojit se do vzdělávání úředníků stavebních úřadů. Na jeho nabídku reagoval L. Vejvara a slíbil účast.

Na základě diskuze bude předložené stanovisko Aktivu Statika upraveno a rozesláno členům aktivu. Současně M. Drahorád upozornil na nutnost návrhu řešení současné situace, např. návrhem upraveného znění dotčených částí Autorizačního zákona a vnitřních předpisů Komory (je součástí návrhu znění dopisu). Termín připomínek k návrhu je 30. 5. 2015. Následně bude finální znění zasláno k vyjádření LK.

2) Plán inovace a doplnění publikací v rámci systému Profesis na roky 2015 až 2016

Na základě jednání RPRP o obsahu systému Profesis předložil M. Drahorád předběžně odsouhlasený návrh publikací určených k revizi (viz příloha). Současně požádal přítomné, aby si v rozsahu svých specializací prostudovali dotčené materiály a navrhli rozsah a nutnost jejich úprav. M. Drahorád informoval, že RPRP (resp. SVI) je připravena v krátkém časovém horizontu podpořit přepracování neaktuálních publikací finančními prostředky. S některými zpracovateli původních publikací (např. doc. Hrdoušek, Kloknerův ústav, apod.) již předběžná jednání o zpracování revize započala.

Současně byly diskutovány další náměty ohledně zlepšení obsahu systému Profesis, zejména:

 • Typové podklady k soustavám panelových budov (v systému Profesis je v současnosti publikována pouze jedna soustava - HK) - bylo konstatováno, že další typové podklady v papírové podobě by měly být k dispozici v kancelářích ČKAIT, současně byla jednomyslně podpořena myšlenka digitalizace těchto podkladů
 • P. Rybár sdělil, že vlastní soukromou digitalizovanou "kolekci" podkladů k prefabrikovaným mostním konstrukcím, kterou je ochoten poskytnout k použití v Profesis. V. Mach současně sdělil, že je možno v případě zájmu získat i podklady z knihovny prof. Klimeše.
 • V. Mach dále navrhuje, aby SVI oslovila ing. Studničkovou se žádostí o zpracování materiálu do systému Profesis týkajícího se dynamiky mostních konstrukcí
 • Koordinaci prací provede M. Drahorád

3) Možnosti zvýšení přístupnosti normových předpisů pro splnění zákonných požadavků pro zajištění Stability a mechanické odolnosti stavebních konstrukcí

M. Drahorád informoval o snaze bezplatného zpřístupnění normových předpisů alespoň v oblasti Stability a mechanické odolnosti konstrukcí. Bohužel bylo na základě konzultací s osobami detailně obeznámenými s touto problematikou nutno konstatovat, že současné judikatury jednoznačně tuto možnost nepřipouští. Bylo proto konstatováno, že další aktivita v tomto směru není efektivní a celá záležitost bude pouze průběžně sledována.

Pozn.: Po skončení jednání se vyskytly nové informace o aktuálním soudním rozhodnutí v záležitosti bezplatného přístupu k normovým předpisům. Další kroky budou provedeny v souladu s vyhodnocením příslušného rozhodnutí.

4) Připravované semináře, vzorové příklady a články - Kontrola úkolů a nové záležitosti

Stav dohodnutých příspěvků do časopisu Stavebnictví (členové komise), stav připravovaných seminářů a návrhy na nové pomůcky a články:

 • Zmenšovací součinitele při návrhu tlačených a ohýbaných zděných konstrukcí - V. Honzík + M. Drahorád - verze k připomínkám u prof. Křístka
 • Problematika křehkého lomu u předpjatých konstrukcí - M. Drahorád - připraveno k připomínkám
 • Dynamické zatížení větrem - vzorový příklad analýzy odezvy konstrukce - předáno k připomínkám (M. Drahorád)
 • Zatížení větrem na střechy a přístřešky (požadavky EN a možná zjednodušení pro jednotlivé prvky konstrukce) – Lemák, Trnka - Trvá
 • Návrh betonové nosné konstrukce podchodu pod železniční tratí – Drahorád – Zapracování připomínek
 • Principy a metodika návrhu gabionových zdí – Chaloupský- Trvá
 • Navrhování základových konstrukcí na odvodněném a neodvodněném podloží, význam efektivních a totálních parametrů zemin, příklady návrhů – Chaloupský - Trvá
 • Komentované příklady navrhování zděných konstrukcí - M. Drahorád předal připomínky zpracovateli


M. Drahorád informoval, že v září proběhne v Plzni přednáška Hodnocení existujících konstrukcí a v Praze potom přednáška Zatížení a zatížitelnost mostů, které jsou připravovány pod záštitou Aktivu Statika. Současně jsou ve spolupráci s odborníky průběžně připravovány další semináře pro AO (např. Vybrané problémy v navrhování předpjatých konstrukcí, Integrované mosty)

5) Termín dalšího jednání

Termín dalšího jednání byl stanoven na 7. 9. 2015 v 10:00.

 

Zapsal  MDr