ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápis z jednání 4. 12. 2017

Verze pro tiskVerze pro tiskPřítomni: V. Mach, M. Trnka, K. Jung, D. Lemák, T. Novotný, V. Honzík, L. Vejvara, V. Bureš, M. Drahorád, L. Bukovský, V. Zima, J. Chaloupský, P. Bek
(viz prezenční listina)
Hosté: -

 1. Kolaps lávky v Troji
  Aktiv se zabýval průběhem a okolnostmi kolapsu lávky v Troji. V první řadě bylo konstatováno, že trojská lávka byla výjimečnou konstrukci (v republice je cca 10 obdobných mostů) a tedy nehrozí bezprostřední nebezpečí poruch obdobného typu na významném počtu staveb v ČR. Způsob porušení konstrukce nasvědčuje kolapsu hlavních nosných prvků (lan) lávky v důsledku jejich oslabení korozí.
  Dále se diskuze ubírala směrem k obecnému stavu konstrukcí, jejich kontrolám a údržbě během celého životního cyklu a odpovědnosti vlastníků staveb za jejich stav a zajištění bezpečnosti provozu. Bylo konstatováno, že v současnosti není s výjimkou infrastrukturních staveb zákonem a prováděcími vyhláškami definována povinnost jejich pravidelné kontroly, včetně stanovení maximálních intervalů těchto kontrol. Zejména tento požadavek chybí u staveb, v nichž dochází ke shromažďování lidí, tj. kancelářské budovy, veřejné instituce, obchodní centra apod.
  Diskutovaná problematika současně velmi úzce souvisí s odpovědností za provedení a stav konstrukce/stavby, a to ve všech fázích výstavby a provozu. Obecně je odpovědnost zákonem rozdělena tak, že za projektovou dokumentaci stavby odpovídá zodpovědný projektant (AO), za provádění stavby stavbyvedoucí (AO) a za stav během provozu a údržbu potom vlastník objektu. Zákony a právní normy však primárně řeší pouze oblast přípravy a výstavby nosných konstrukcí. Stav konstrukce po uvedení do provozu, jejich kontrola a údržba jsou však zpravidla mimo jejich rozsah (s výjimkou infrastrukturních staveb - viz výše).
  Společně s výše uvedenými tématy byly diskutovány i důvody a příčiny tohoto stavu. Zejména se jedná o kritický nedostatek kvalifikovaných odborníků ve všech oblastech návrhu, provádění a údržby nosných konstrukcí. Dlouhodobě se projevuje rovněž negativní vliv kritéria nejnižší ceny, který vede k dramatickému snižování nákladů a v důsledku to ho k odlivu kvalifikovaných pracovníků ze stavebnictví.
  Bylo dohodnuto, že M. Drahorád připraví krátké oznámení o jednání aktivu stran lávky na webové stránky k lávce (titulní strana) a současně připraví podrobnější materiál zahrnující vyjádření Aktivu, který bude v nejbližším možném termínu předložen Představenstvu ČKAIT. Tento materiál bude obsahovat shrnutí stávající situace diskutované na Aktivu a principiální návrhy řešení této situace.

 2. Odpovědnost Autorizovaných osob v procesu výstavby
  V návaznosti na diskuzi k tématu kolapsu lávky v Troji bylo dále rozhodnuto, že bude zpracován základní přehledový materiál shrnující odpovědnost jednotlivých účastníků procesu výstavby (od přípravy stavby, přes její výstavbu až do jejího odstranění). Materiál bude sloužit k identifikaci rizik a odpovědných osob v jednotlivých částech přípravy, zhotovení a provozu stavby, a to jak AO, tak i účastníkům procesu výstavby (stavebníkovi, úřadům, apod.). Současně bude zpracovaný materiál podkladem pro identifikaci oblastí, kde je nutno stávající stav zlepšit. Zpracovatelem materiálu je V. Mach.
  Předpokládá se, že výsledky zpracování tohoto materiálu budou obsaženy v revidované pomůcce MP 1.7.1.

 3. Doporučení a doporučené postupy pro stavebníky
  V návaznosti na závěry předchozího jednání Aktivu Statika bylo dohodnuto, že bude připraven základní materiál odpovědnosti stavebníka/investora. Tento materiál bude obsahovat doporučení stran požadovaných výstupů v jednotlivých fázích přípravy a realizace stavby, doporučení na kontrolu jednotlivých částí projektové dokumentace nosných konstrukcí a jejich provádění.
  Cílem materiálu je poskytnutí komplexních a ucelených informací stavebníkům, zejména příležitostným, týkajících se zákonných požadavků na jednotlivé části projektové dokumentace nosných konstrukcí, doporučení pro jejich rozsah v závislosti na typu a velikosti stavby a doporučení pro jejich kontrolu. Současně se předpokládá, že část materiálu se bude týkat i provádění konstrukcí a doporučeného rozsahu kontrol během výstavby.
  Hlavním zpracovatelem materiálu je P. Bek.
  Současně byl diskutován i jednoduchý podkladový materiál nazvaný pracovně "manuál stěžovatele", kde budou shrnuty základní principy odpovědnosti AO a podávání stížností na AO k ČKAIT. Tento materiál má sloužit k veřejné osvětě k podávání stížností na práci AO a práv, pravomocí, postupů a případných sankcích ČKAIT při jejich řešení.
  Hlavním zpracovatelem materiálu je L. Bukovský.

 4. Různé
  V návaznosti na připravovanou revizi materiálu MP 1.7.1 informoval M. Drahorád o získání původního textu v otevřené formě. Současně informoval o nutnosti zajistit souhlas původních autorů (J. Procházka a B. Rusek) se zpracováním/úpravou textů jinými autory. Projednání zajistí M. Drahorád.
  L. Vejvara informoval o připravované konferenci statiků v Plzni. Konference se bude konat v dubnu 2018, předjednaná jsou vystoupení předních českých autorit v oboru navrhování konstrukcí a na poli přípravy a tvorby technických norem.
  D. Lemák vznesl dotaz k odpovědnosti AO v oboru statika a dynamika při realizaci stavby pouze na základě dokumentace pro DSP, tj. na základě rozhodnutí stavebníka nezpracovat dokumentaci pro provedení stavby a případné ochrany AO proti tomuto rozhodnutí stavebníka. Bylo dohodnuto, že zašle přesné znění dotazu M. Drahorádovi, který jej předá tajemnici Legislativní komise.

 5. Termín dalšího jednání
  Termín dalšího jednání byl dohodnut na 5. 3. 2018 v 10:00.


  Zapsal: M. Drahorád