ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápis z jednání Aktiv Statika, diagnostika a zkoušení staveb, mosty a inženýrské konstrukce, 19. 11. 2018

Verze pro tiskVerze pro tisk

Přítomni: V. Mach, M. Trnka, T. Novotný, K. Jung, J. Chaloupský, J. Kozák, V. Zima, J. Pokorný, V. Honzík, L. Vejvara, J. Vrba, M. Drahorád, P. Jiříček, L. Bukovský, H. Šelingová, P. Nejedlý, B. Gregor

(viz prezenční listina)

Hosté: M. Smutek, P. Křeček

 

1) Tisková konference a další veřejné aktivity

M. Drahorád informoval o tiskové konferenci (TK) ke stavu mostů v ČR, která proběhla dne 31. 10. 2018. Tiskové konference se zúčastnili M. Drahorád a V. Mach, přizván byl i prof. Křístek. Z hlediska účasti novinářů a diskutovaných témat lze TK hodnotit jako velmi úspěšnou, zejména díky aktuálnosti tématu vyvolaném uzavřením mostu v pražských Holešovicích. Další TK je naplánována na polovinu prosince, připravuje ji R. Špalek a jejím tématem jsou zřícené vazníky haly v Tachově.

Dále bylo konstatováno, že zástupci aktivu Statika publikovali řadu článků týkajících se bezpečnosti a kontrol mostních objektů a nosných konstrukcí staveb v komorových periodicích i dalších médiích. Současně bylo v plénu konstatováno, že je nesmírně důležité rozšiřovat okruh periodik, v nichž jsou příspěvky publikovány, zejména o běžná média tak, aby se důležité informace stran údržby a kontrol konstrukcí dostaly i mezi laickou veřejnost.

J. Chaloupský informoval v souvislosti s tímto tématem o tom, že připravuje ve spolupráci se Střediskem vzdělávání ČKAIT seminář k problematice havárie nosné konstrukce haly v České Třebové zaměřený na poučení z chyb z této stavby a jejich následků.

 

2) Řešení sporů AO

V rámci diskuze k problematice haly v Č. Třebové byla diskutována situace kolem řešení sporů AO, konkrétně situace, kdy dva návrhy/posudky AO jsou v rozporu. V současné době není ani principiálně standardizován postup ČKAIT v těchto záležitostech. V první řadě bylo konstatováno, že vyhledávání a řešení technických sporů mezi jednotlivými AO není primárně v náplni činnosti ČKAIT. Řešení těchto sporů musí v současnosti iniciovat klient AO, případně jiná osoba nebo orgán, který se o přestupku dozví, či se jich dotýká.

Z další diskuze vyplynulo, že jako vhodné řešení se v současnosti jeví ustavení skupiny nezávislých odborníků z řad AO, ze kterých by byla v případě řešení těchto sporů sestavena konkrétní expertní skupina podporující příslušný orgán ČKAIT (Dozorčí rada / Stavovský soud) řešící technický spor. Alternativně lze využít členy stávajících komisí pro autorizační zkoušky v jednotlivých oborech. Tuto problematiku doporučili členové Aktivu otevřít a diskutovat na Valných hromadách, které se konají na začátku roku 2019.

 

3) Osobní odpovědnost za zpracovanou dokumentaci a její důsledky

P. Jiříček nastolil po diskuzi o řešení sporů AO otázku problematiky odlišností při provádění staveb a PD zpracované AO a schválenou v rámci stavebního řízení. Typicky se jedná o odlišnosti při provádění zjištěné na stavbě cílenou či náhodnou prohlídkou, například odlišné uspořádání nosné konstrukce, provedení odlišného vyztužení, profilů apod., zejména u zakrytých konstrukcí (nemožnost následné kontroly při prohlídkách či kolaudaci). Diskutován byl správný postup AO ve vztahu k povinnostem vyplývajícím z platné legislativy (viz také stanovisko LK na dotaz Aktivu statika ze dne 16.1.2018).

S ohledem na nejistotu ve výkladu, přesných povinnostech AO a možných důsledcích bylo dohodnuto, že M. Drahorád připraví dotaz na Legislativní komisi ČKAIT.

 

4) Rekodifikace stavebního práva

Všichni členové ČKAIT obdrželi od vedení Komory v listopadu výzvu ke spolupráci na analýzách týkajících se rekodifikace stavebního práva v ČR. P. Křeček v této souvislosti uvedl, že MMR ČR objednalo u ČKAIT celkem 4 analýzy týkající se přehledu legislativy, rozsahu projektové dokumentace a oprávnění AO, rozboru druhů staveb z hlediska požadavků na stavební řízení a poznatky z činnosti AO. S ohledem na velký politický tlak je termín zpracování analýz velmi krátký, nicméně zapojení ČKAIT je nutné z důvodu uplatnění požadavků AO. Bylo konstatováno, že některé výstupy Aktivu z předchozí činnosti je možné do této analýzy přímo zahrnout.

Členové Aktivu byli vyzváni ke spolupráci a šíření těchto informací v odborné veřejnosti. V rámci Aktivu bylo dohodnuto, že všechny materiály a připomínky od členů Aktivu budou směřovány k rukám L. Bukovského, který je následně shrne do potřebné podoby a postoupí koordinátorům v Komoře. Honoráře za práci podléhají ekonomickým pravidlům ČKAIT.

 

5) Různé

V. Mach nastolil otázku sdílení výsledků činnosti jednotlivých TNK mezi AO z důvodu širší diskuze a přípravy na používání připravovaných technických norem. V současnosti statut člena TNK zakazuje šíření podkladových materiálů mimo okruh TNK. V ČKAIT by rovněž měla vzniknout platforma pro připomínkování připravovaných technických norem ze strany AO. M. Drahorád zjistí ve spolupráci s V. Machem možnosti sdílení výsledků činnosti TNK a jejich publikaci v rámci ČKAIT, případně se pokusí tyto podmínky dojednat.

Byl diskutován materiál M. Trnky týkající se definice inženýrských staveb a upřesnění rozsahu autorizačních oborů spojených s inženýrskými stavbami. Připomínky zašlou členové aktivu přímo M. Trnkovi, výsledná podoba textu bude diskutována na dalším jednání Aktivu. Předpokládá se, že po schválení bude dále použita jako podklad pro upřesnění definice rozsahu jednotlivých oborů a publikována.

L. Bukovský připomněl konání Valných hromad (VH)a uvedl nutnost vystoupení členů Aktivu na těchto shromážděních. Jedině aktivní vystoupení členů, pojmenování aktuálních problémů oboru a diskuze možností řešení umožní posun v této problematice. Současně bylo konstatováno, že je nutno základní body prosadit do usnesení VH tak, aby mohly být uplatňovány k řešení na Představenstvu a Shromáždění delegátů.

V. Mach upozornil na konání semináře Pražské mosty, který se uskuteční dne 5. 3. 2019. M Drahorád informoval o přípravě dvojice seminářů zaměřených na průzkumné práce při výstavbě a opravách nosných konstrukcí a na Hodnocení existujících konstrukcí, které připravuje ve spolupráci s SVI ČKAIT. J. Chaloupský uvedl, že pokud by byl zájem o jeho přednášku stran poučení z chyb při havárii nosné konstrukce haly v Č. Třebové, je ochoten ji uspořádat i v dalších oblastech mimo HK.

 

6) Termín dalšího jednání

Termín dalšího jednání byl dohodnut na 18. 2. 2019 v 10:00.

 

Zapsal: M. Drahorád