ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Ostrava

Formát: 2017-01-22
Formát: 2017-01-22

Seminář - Kontrolní a zkušební procesy při výstavbě

Oblastní kancelář Ostrava
V současné době, kdy jsou stále větší požadavky na zkrácení doby výstavby a na ekonomickou nákladnost realizovaných prací je velmi důležitou kapitolou tzv. záruční doba stavby a její délka. Toto navazuje na kontrolní a zkušební procesy na stavbě. V případě jejich správného dodržování a provádění tak budou eliminovány (případně zcela odstraněny) problémy související s reklamováním stavebního díla. Proces přejímání a předávání stavebního probíhá mezi zhotovitelem a objednatelem stavebního díla. Celková kapacita:  80

VELETRH: Dřevostavby 2017

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT Vás zve na veletrh Dřevostavby 2017, který se koná v termínu 2. – 5. února 2017 na výstavišti v Praze 7-Holešovicích.

Seminář - Šikmé střechy

Oblastní kancelář Ostrava
Přednáška probírá základní dělení tvarů a skladeb šikmých střech. Posluchači jsou v přednášce seznámeni se základními požadavky na jednotlivé vrstvy a jejich požadavky ve skladbě šikmé střechy. Jsou zde také ukázky chybného provedení vrstev a jejich problémy. V přednášce je detailně popsán nadkrokevní systém TOPDEK a realizace jednotlivých prvků a detailů (okap, okna, vikýře, apod.) a také nadkrokevní systém na masivní nosné konstrukci. Posluchači jsou seznámeni s návrhem DHV dle současných pravidel CKPT. Celková kapacita:  55

VELETRH: Střechy Praha 2017

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT Vás zve na veletrh Střechy Praha 2017, který se koná v termínu od 9. do 11. února 2017 na výstavišti PVA EXPO PRAHA Letňany v Praze 9.

SEMINÁŘ: Fórum Dřevěné konstrukce střech 2017

Fórum Dřevěné konstrukce střech 2017 je zaměřeno zejména na novou požární normu ČSN 73 0810, její změny oproti původní normě zejména v oblasti navrhování dřevěných konstrukcí, dřevostaveb a střech. Dále se fórum zabývá navrhováním dřevěných konstrukcí od aktualit v navrhování spojů, výměny a zesilování krovů, včetně novinek v oblasti navrhování dřevěných konstrukcí pozemních staveb. Zároveň budou prezentovány zajímavé dřevěné stavby. PROGRAM: Celková kapacita:  80

Seminář - Technická zařízení budov

Oblastní kancelář Ostrava
1. Poruchy a nedostatky staveb v energetické oblasti 2. Nedostatky v projektování a montážích tepelných čerpadel 3. Navrhování obnovitelných zdrojů tepla do bytových domů 4. Využívání absorpčních tepelných čerpadel při vytápění budov 5. Nové směry a budoucnost ve vytápění rekonstrukcí a rekonstruovaných domů Odborný garant: Ing. Otakar Galas - pedagog VŠB-TUO, FAST a Ing. Jiří Labudek Datum konání: 22. února 2017 ( středa ) od 14,00 hod. Místo konání: školící místnost OSTRAVIA a.s., 28. října 150, Ostrava V rámci semináře bude podáno drobné občerstvení. Celková kapacita:  48

Seminář - Dokumentace pro stavební řízení

Oblastní kancelář Ostrava
1) Práce se stanovisky a závaznými stanovisky dotčených orgánů, hájících veřejné zájmy dle zvláštních právních předpisů a zapracování jejich podmínek do dokumentací staveb 2) Zvláštnosti dokumentací pro společné územní a stavební řízení a pro spojené územní a stavební řízení 3) Odlišnosti dokumentací pro dodatečné povolení staveb od dokumentací pro územní a stavební řízení 4) Dokumentace pro změny staveb, jejichž součástí jsou bourací práce 5) Nejčastější nedostatky dokumentací Celková kapacita:  200

Konference - Regenerace bytových domů - Dynamika proměn bydlení 19. ročník

Oblastní kancelář Ostrava
Regenerace bytových domů, obnovitelné zdroje, trendy rozvoje bydlení, ekonomie bydlení, segregace bydlení, celoživotní bydlení, statická doprava obytného území Odborný garant: Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc. a Ing. Pavel Ševčík Datum konání: 16. března 2017 ( čtvrtek ) od 08,30 hod Místo konání: Výstaviště Černá louka, konferenční centrum pavilonu A Celková kapacita:  56

Seminář - Problematika vybraných způsobů namáhání železobetonových prvků a jejich posouzení dle EN a moderní způsob výpočtu a posouzení ocelových styčníků a kotvení

Oblastní kancelář Ostrava
Seminář je věnován aktuálním tématům z oblasti statiky a dimenzování betonových prvků a modernímu způsobu výpočtu a posouzení ocelových styčníků a kotvení. Důraz je kladen mimo jiné na kombinace a interakce jednotlivých účinků namáhání a na mezní stav použitelnosti MPS ( šířka trhlin, omezení napětí, průhyby stav dekomprese ). Seminář se zaměřuje na nový způsob výpočtu a posouzení obecných ocelových styčníků a kotvení pomocí metody CBFEM. Odborný garant: Ing. Lubomír Šabatka, CSc., Ing. Ondřej Perháč, Ing. Marek Michna - IDEA RS, s.r.o. Brno Celková kapacita:  48

Seminář - Informační model stavby (BIM) v navrhování, provádění a provozu staveb

Oblastní kancelář Ostrava
1. Metoda BIM v navrhování, provádění a provozu staveb. Podpora zavádění BIM v Evropské unii, v jednotlivých evropských zemích a v České republice. Technické normy BIM (normy ISO EN ČSN). Národní knihovny BIM. 2. Využití metody BIM při navrhování staveb. Model BIM jako digitální 3D model stavby včetně vložené komplexní otevřené databáze dalších negeometrických informací o stavbě a jejích prvcích. Nástroje BIM a jejich praktické využití. Celková kapacita:  50