ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Ostrava

Formát: 2018-03-24
Formát: 2018-03-24

Novela stavebního zákona

Oblastní kancelář Ostrava
Podstatné změny, které novela stavebního zákona přináší  ve výkonu veřejné správy  na úseku územního rozhodování (nové pojmy a jejich význam)  u společného řízení a povolení  u jednotlivých forem povolení  při kolaudaci staveb  při změně v užívání staveb  u dalších zákonů  u závazných stanovisek dotčených orgánů a jejich možného přezkumu Jednotlivé formy územního rozhodování s důrazem na změny obsažené v novele Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru Koordinované řízení •u kterých stavební záměrů lze využít •příslušnost Celková kapacita:  236

Bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejných prostranství

Oblastní kancelář Ostrava
Cílem semináře je seznámit účastníky s principy tvorby bezbariérového prostředí dopravních staveb v návaznosti na současné právní prostředí (zejména ve vztahu vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb) a požadavky českých technických norem. PROGRAM SEMINÁŘE: - Požadavky na samostatný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace v prostředí dopravních staveb - Právní a normové prostředí (zákony, vyhlášky, normy, technické podmínky, vzorové listy, technické návody TZÚS) Celková kapacita:  86

Ouvertura Stavebních veletrhů Brno 2018

Stavební veletrhy Brno, ČKAIT a IC ČKAIT pořádají v předvečer zahájení Stavebních veletrhů Brno tradiční ouverturu na téma ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PROGRAM:

Kompozitní výztuže betonových konstrukcí

Oblastní kancelář Ostrava
Zásady navrhování a provedení betonových konstrukcí s kompozitní výztuží. Využití nekovových kompozitních výztuží do betonu. Zásady použití ve speciálních aplikacích. Metodiky postupů při navrhování a posuzování takto navržených konstrukcí. Možnosti předpínaní a spojování kompozitní výztuže. Technologie výroby výztuží a jejich sortiment. Ukázky využití této výztuže ve stavebnictví. Přednášející : Ing. František Girgle, Ph.D. - Ústav betonových a zděných konstrukcí VUT, FAST Brno Ing. Jan Prokeš, Ph.D. - Prefa kompozity, a.s. Celková kapacita:  51

KONFERENCE: Rychlá železniční spojení v ČR – Inženýrský den 2018

Pokud má železniční doprava převzít roli efektivního a k životnímu prostředí šetrného módu dopravy a splnit požadavky definované v Bílé knize o dopravě do roku 2050, vydané Evropskou komisí v březnu 2011, bude muset ve všech svých odvětvích používat pokročilá technologická řešení a postupy. Odvětví železniční dopravy se má v nadcházejícím období stát klíčovým z hlediska udržitelnosti rozvoje dopravy. Předpokládá se transformace celého odvětví železniční dopravy tak, aby se železniční doprava stala atraktivnější a aby se do roku 2050 podařilo velmi výrazně zvýšit její podíl na trhu osobní i nákladní dopravy na střední vzdálenosti. K tomu bude třeba v osobní dopravě zajistit modernizaci stávajících železničních tratí a výstavbu nových tratí pro tzv. rychlá spojení, bez nichž nebude železniční doprava schopna konkurovat automobilové dopravě.

VELETRH: Stavební veletrhy Brno 2018

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT zve na Stavební veletrhy Brno, které se konají v týdnu 25. – 28. 4. 2018. Veletrhy pokrývají prakticky všechny oblasti stavebnictví – realizace staveb, stavební řemesla a technologie, stavební materiály a výrobky, stavební stroje, stavební konstrukce – a technického zařízení budov.

SEMINÁŘ: BIM – Role projektantů a výrobců (Stavební veletrhy Brno 2018)

Seminář BIM – role projektantů a výrobců je pořádán v rámci Doporovodného programu Stavebního veletrhu Brno 2018 Celková kapacita:  70

SEMINÁŘ: Posuzování stavebních výrobků – nařízení č. 305/2011 (Stavební veletrhy Brno 2018)

Nařízení č. 305/2011, o stavebních výrobcích. Jedním z předpokladů, že trh bude nabízet kvalitní a bezpečné stavební výrobky, a že budeme mít správně navržené a provedené stavby, jsou konzistentní, jasné a nekomplikované předpisy, jejichž dodržování je právně vymahatelné. Další, a neméně důležitým předpokladem, je správná aplikace předpisů, vycházející z jejich detailní znalosti. Celková kapacita:  60

Ochrana staveb proti radonu

Oblastní kancelář Ostrava
Hlavní odborné téma – anotace: Celková kapacita:  85

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Oblastní kancelář Ostrava
Seminář na téma: Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů" Program semináře: 1) představení GDPR (obecného nařízení o ochraně osobních údajů) - právní úprava, zásady zpracování OÚ, působnost - věcná, místní, časová, pojmy - osobní údaj, zvláštní kategorie OÚ, správce, zpracovatel, zpracování OÚ 2) právní důvody pro zpracování OÚ Celková kapacita:  50