ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Termínová listina - Ostrava

Formát: 2017-02-24
Formát: 2017-02-24

Seminář - Dokumentace pro stavební řízení

Oblastní kancelář Ostrava
1) Práce se stanovisky a závaznými stanovisky dotčených orgánů, hájících veřejné zájmy dle zvláštních právních předpisů a zapracování jejich podmínek do dokumentací staveb 2) Zvláštnosti dokumentací pro společné územní a stavební řízení a pro spojené územní a stavební řízení 3) Odlišnosti dokumentací pro dodatečné povolení staveb od dokumentací pro územní a stavební řízení 4) Dokumentace pro změny staveb, jejichž součástí jsou bourací práce 5) Nejčastější nedostatky dokumentací Celková kapacita:  230

Konference - Regenerace bytových domů - Dynamika proměn bydlení 19. ročník

Oblastní kancelář Ostrava
Regenerace bytových domů, obnovitelné zdroje, trendy rozvoje bydlení, ekonomie bydlení, segregace bydlení, celoživotní bydlení, statická doprava obytného území Odborný garant: Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc. a Ing. Pavel Ševčík Datum konání: 16. března 2017 ( čtvrtek ) od 08,30 hod Místo konání: Výstaviště Černá louka, konferenční centrum pavilonu A Celková kapacita:  56

Seminář - Problematika vybraných způsobů namáhání železobetonových prvků a jejich posouzení dle EN a moderní způsob výpočtu a posouzení ocelových styčníků a kotvení

Oblastní kancelář Ostrava
Seminář je věnován aktuálním tématům z oblasti statiky a dimenzování betonových prvků a modernímu způsobu výpočtu a posouzení ocelových styčníků a kotvení. Důraz je kladen mimo jiné na kombinace a interakce jednotlivých účinků namáhání a na mezní stav použitelnosti MPS ( šířka trhlin, omezení napětí, průhyby stav dekomprese ). Seminář se zaměřuje na nový způsob výpočtu a posouzení obecných ocelových styčníků a kotvení pomocí metody CBFEM. Odborný garant: Ing. Lubomír Šabatka, CSc., Ing. Ondřej Perháč, Ing. Marek Michna - IDEA RS, s.r.o. Brno Celková kapacita:  48

Seminář - Informační model stavby (BIM) v navrhování, provádění a provozu staveb

Oblastní kancelář Ostrava
1. Metoda BIM v navrhování, provádění a provozu staveb. Podpora zavádění BIM v Evropské unii, v jednotlivých evropských zemích a v České republice. Technické normy BIM (normy ISO EN ČSN). Národní knihovny BIM. 2. Využití metody BIM při navrhování staveb. Model BIM jako digitální 3D model stavby včetně vložené komplexní otevřené databáze dalších negeometrických informací o stavbě a jejích prvcích. Nástroje BIM a jejich praktické využití. Celková kapacita:  55

Seminář - Zakládání staveb 2. část I. blok-Injektáže klasické a tryskové II. blok-Roubení stavebních jam

Oblastní kancelář Ostrava
I. blok: Injektáže klasické a tryskové - rozdělení klasických injektáží z hlediska účelu (zpevňovací, těsnící, kompenzační), - rozdělení klasických injektáží podle druhu injektážní směsi (silikátové, chemické), - technologický postup provádění klasické injektáže, návrh injektáže, - příklady použití klasických injektáží, - injektáž trysková (TI) - definice, druhy, předpisy, - stroje a nástroje pro provádění TI, - technologie provádění TI (jednofázová, dvoufázová, třífázová), - návrh TI, - rizika související s prováděním TI, příklady použití TI. Celková kapacita:  80

Seminář - Navrhování vozovek

Oblastní kancelář Ostrava
Pochopení principu navrhování vozovek je základem pro práci každého projektanta. Důležitá je též znalost správného zpracování základních údajů pro návrh vozovky ( dopravní zatížení, únosnost podloží, klimatické podmínky, zohlednění dopravního významu komunikace ). Způsob návrhu vozovky včetně práce s katalogem vozovek podle TP 170 - Dodatek ( 2010 ) je proto potřeba náležitě vysvětlit. Odborný garant: Ing. Jan Zajíček, AI v oboru dopravní stavby, člen technické normalizační komise pro navrhování vozovek, zpracovatel některých norem Datum konání: 29. května 2017 ( pondělí ) od 13,00 hod. Celková kapacita:  80

Seminář - Nerezové čistírny odpadních vod Stainless Cleaner

Oblastní kancelář Ostrava
Cílem semináře je seznámit účastníky s výrobním portfoliem nerezových čistíren odpadních vod Stainless Cleaner počínaje balenými domovními čistírnami a konče technologickými vestavbami pro komunální čistírny odpadních vod s kapacitou do 10 000 EO, včetně bližšího popisu zařízení používaných na těchto ČOV (např. Celková kapacita:  48