ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Ze zápisu z 288. zasedání Autorizační rady ČKAIT konané dne 14. 2. 2018

Retenční nádrže, navržené dle normy na vnitřní kanalizaci ČSN 75 6760, jsou-li umístěny v objektu nebo jeho bezprostřední blízkosti a jsou součástí vnitřní nebo objektové kanalizace, patří i do oboru Technika prostředí staveb, obdobně jako do oboru Stavby vodního hospodářství - stavby zdravotně-technické.

Ze zápisu z 277. zasedání Autorizační rady dne 11. 1. 2017

Autorizovaná osoba s pozastavenou autorizací trvající déle než 5 let doloží společně se žádostí o obnovení autorizace přehled činností, které vykonávala během pozastavení své autorizace. Zkušební komise posoudí a rozhodne o rozsahu případného přezkoušení.

Ze zápisu z 263. zasedání Autorizační rady dne 9.9.2015

Autorizační rada ČKAIT schválila na svém 263. zasedání novou úpravu znění seznamu dokladů povinně přikládaných k žádosti a upřesnila požadavek na praxi při udělování výjimek za vzdělání takto: Doklady povinně přikládané k žádosti o udělení autorizace1)      Kopie dokladů o dosažení požadovaného vzdělání, ověřené úředně nebo kanceláří Komory

Vodovod, kanalizace, plyn - upřesnění možných oborů autorizace pro tyto profese

Kancelář Komory
Obecně platí výklad ČKAIT blíže uvedený v publikaci "Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby" (3. vydání). Z tohoto stanoviska komory vyplývá, že autorizovaný inženýr nebo technik v oboru Technika prostředí staveb, specializace technická zařízení nebo zdravotní technika vykonává projektovou činnost v celém rozsahu profese uvnitř stavby a může projektovat i přípojky, souvisící s touto stavbou a zajišťující správnou funkci systému.

Stanovisko Autorizační rady ČKAIT č.1/2011 k problematice odborné praxe vykonávané během studia

Kancelář Komory
Podle § 7 odst. 1 písm. e) a f) zák. č. 360/1992 Sb., (dále jen“autorizační zákon“) se udělí autorizace tomu, kdo získal požadované vzdělání a vykonal odbornou praxi v předepsané délce. Vzhledem k případům z praxe je nutno se zabývat otázkou, zda potřebnou praxi lze zcela nebo zčásti získat v průběhu studia.

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru

Kancelář Komory
Tyto otázky byly vypracovány jako podpůrný materiál pro zkušební komise, do jejíchž oborů patří profese elektro. Otázky vycházejí ze stavu elektrotechnických předpisů a norem v prosinci 2009. Byly vypracovány především pro obor TPS – specializace elektrotechnika, lze je i rámcově využít v oblasti TZS (profese elektro). Rozdělení: I. Otázky z oblasti působnosti zákona 458/2000 Sb. v platném znění pro ústní otázky obecné, silnoproud II. Otázky ze základní oblasti bezpečnosti elektrických rozvodů III. Základní zásady pro umísťování elektrických zařízení na hořlavé materiály a do nich.

Závazný pokyn Autorizační rady ČKAIT č. 1/2010 k prokazování odborné praxe

Kancelář Komory
Uchazeč o získání autorizace musí podle autorizačního zákona (dále je "zákona") prokázat, že získal požadované odborné vzdělání a vykonal odbornou praxi v předepsané délce [§ 7 odst. 1 písm. f) zákona]. V těchto případech je délka praxe stanovena § 8 odst. 5 písm. b) a c) zákona. Od těchto zákonem stanovených požadavků na délku odborné praxe je odlišit případy, kdy lze ve výjimečných případech, podložených zejména úspěšnou odbornou činností uchazeče povolit výjimku z předepsaného vzdělání.

Magisterský studijní program Budovy a prostředí

Kancelář Komory
Magisterský studijní program „Budovy a prostředí“, byl na základě posouzení předložených podkladů a studijního programu garantem oboru uznán Autorizační radou ČKAIT jako odborné vzdělání autorizovaných inženýrů pro obory: Technika prostředí staveb – technická zařízení Technologická zařízení staveb Energetické auditorství

Doporučení AR ČKAIT

Kancelář Komory
Na základě častých dotazů žadatelů o autorizaci, kteří mají problémy s přílohami k "žádosti o udělení autorizace" a na základě zkušeností zkušebních komisařů doporučuje autorizační rada ČKAIT všem uchazečům o autorizaci zahrnout do přílohy "Popis dosavadní odborné činnosti" toto: projektanti - stručnou zprávu, z které by byl zřejmý podíl žadatele na zpracování předložených projektů s uvedením rozsahu práce, pokud nebyli odpovědnými projektanty;   stavbyvedoucí - stručný popis prací, které při výstavbě objektů zajišťovali s uvedením funkce

Ze 166 zasedání Autorizační rady

Kancelář Komory
Dotaz: ČKAIT obdržela dotaz: „zda VŠ studium oboru „inženýrství životního prostředí“ magisterský program „stavební inženýrství“ na FSv ČVUT je vzděláním pro autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství?“ Odpověď: