ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

O nás

Verze pro tiskVerze pro tisk
Je veřejnoprávní stavovská organizace, která vznikla v roce 1992 na základě zákona č. 360/92 Sb. (zákon ČNR o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě).
Jak vyplývá ze stavebního zákona, je autorizace nutnou podmínkou pro výkon vybraných činností, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě.
Autorizovaná osoba (AO) je povinna vykonávat činnosti, pro které jí byla udělena autorizace, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v souladu s Profesním a etickým řádem ČKAIT. Je povinna se dále odborně vzdělávat a sledovat informace nezbytné pro správný výkon své činnosti.
Členskou základnu komory dnes tvoří více jak 30 tisíc autorizovaných inženýrů a techniků, jimž byla udělena autorizace na základě úspěšného složení předepsané zkoušky odborné způsobilosti. Zákonem 360/92 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě došlo ve vybraných činnostech ve výstavbě k přenesení odborné odpovědnosti na fyzické osoby: autorizované architekty, inženýry, techniky a stavitele. Byl otevřen rozsáhlý výčet spolupráce, při kterém autorizované osoby a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě nesou příslušný díl spoluzodpovědnosti zejména v oblasti projektování a vedení staveb. Z pohledu ČKAIT se jedná o technickou kvalitu v úrovni oborů a specializací, ochranu zájmů klientů při územním plánování, projektování, výstavbě a ochraně a vytváření životního prostředí.
 • ČKAIT je připravena k jednání a spolupráci při zpracování legislativních úprav, týkajících se stavebnictví a při novelizaci předpisů.
 • Živnostenským úřadům nabízí ČKAIT konzultace k upřesňování kvalifikačních předpokladů pro činnosti, které nejsou přesně specifikovány současnými právními úpravami.
 • ČKAIT předpokládá, že dojde k oboustranné informaci o úrovni profesního přístupu autorizovaných osob v zájmu stavební kultury, bezpečnosti a efektivnosti staveb.
 • ČKAIT je připravena spolupracovat v koncepčních otázkách územního plánování, projektování a realizace staveb a při soutěžích na zadávání zakázek hrazených z veřejných prostředků, pokud bude příslušným orgánem ke spolupráci vyzvána.
 
Autorizační rada a zkušební komise:
 • Autorizační rada rozhoduje o udělení autorizace na základě průběhu zkoušky.
 • Členy AR jmenuje ministr pro místní rozvoj.
 • Autorizační rada jmenuje předsedy, místopředsedy a členy zkušebních komisí.
 • Zkušebními místy jsou Praha a Brno.
 • Adresa autorizační rady je na adrese kanceláře ČKAIT Praha.
 • Adresy zkušebních míst jsou v kancelářích ČKAIT Praha, Brno.
 
ČKAIT uděluje autorizaci pro obory:
1.   Podle zákona je možné žádat o stupeň autorizace:
 • autorizovaný inženýr
 • autorizovaný technik
 • autorizovaný stavitel.
Autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik činný v oblasti realizace staveb může používat  označení autorizovaný stavitel. Označení autorizovaný stavitel je možné pouze pro některé  obory (viz dále). Označení stupně autorizace je po podání žádosti neměnné.

2. Autorizace „autorizovaný inženýr" se uděluje pro obory a specializace:
 a)pozemní stavby
b)dopravní stavby
c)stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
d)mosty a inženýrské konstrukce
e)technologická zařízení staveb
f1)technika prostředí staveb, specializace technická zařízení,
f2)technika prostředí staveb, spec. elektrotechnická zařízení
g)statika a dynamika staveb
h)městské inženýrství
i)geotechnika
j)zkoušení a diagnostika staveb
k)požární bezpečnost staveb
l)energetické auditorství
m)stavby pro plnění funkce lesa
3.      Autorizace „autorizovaný technik" se uděluje pro obory a specializace:
 a)pozemní stavby
b1)dopravní stavby, specializace kolejová doprava
b2)dopravní stavby, specializace nekolejová doprava
c1)stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby hydrotechnické
c2)stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotně-technické
c3)stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby meliorační a sanační
d)mosty a inženýrské konstrukce
e)technologická zařízení staveb
f3)technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika
f4)technika prostředí staveb, specializace zdravotní technika
f5)technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení
i)geotechnika
k)požární bezpečnost staveb
4.      Označení autorizovaný stavitel se uděluje pro autorizace podle čl. 3 písmena a), b1), b2), c1), c2), c3), d).
Pojištění autorizovaných osob
Každý člen ČKAIT je pojištěn z odpovědnosti za škody, způsobené výkonem své činnosti – § 16 zákona č. 360/92 Sb. Pojištění pro všechny autorizované osoby zajišťuje ČKAIT.
Informační centrum ČKAIT
K naplnění svého poslání a pro usnadnění přístupu k informacím svým členům zřídila komora v roce 1998 INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT, které zajišťuje ediční činnost, tj. vydávání periodik, neperiodických publikací v několika edičních řadách, shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje členům komory odborné informace faktografické (ekonomické, statistické a obchodní) a dokumentografické (z odborné literatury), zprostředkuje informace zahraničních inženýrských komor týkající se stavebnictví. Ve studovně Informačního centra jsou k dispozici odborné časopisy, sbírky a věstníky, zpravodaje, statistické ročenky a publikace, adresáře, katalogy, kalendáře akcí a další odborné materiály z domova i ze zahraničí.