Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

O nás

O nás

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě je veřejnoprávní stavovská organizace, která vznikla v roce 1992 na základě zákona č. 360/92 Sb. (zákon ČNR o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě).

 

Jak vyplývá ze stavebního zákona, je autorizace nutnou podmínkou pro výkon vybraných činností, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě. Autorizovaná osoba (AO) je povinna vykonávat činnosti, pro které jí byla udělena autorizace, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v souladu s Profesním a etickým řádem ČKAIT. Je povinna se dále odborně vzdělávat a sledovat informace nezbytné pro správný výkon své činnosti. Členskou základnu komory dnes tvoří více jak 32 tisíc autorizovaných inženýrů a techniků, jimž byla udělena autorizace na základě úspěšného složení předepsané zkoušky odborné způsobilosti. Zákonem 360/92 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě došlo ve vybraných činnostech ve výstavbě k přenesení odborné odpovědnosti na fyzické osoby: autorizované architekty, inženýry, techniky a stavitele. Byl otevřen rozsáhlý výčet spolupráce, při kterém autorizované osoby a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě nesou příslušný díl spoluzodpovědnosti zejména v oblasti projektování a vedení staveb. Z pohledu ČKAIT se jedná o technickou kvalitu v úrovni oborů a specializací, ochranu zájmů klientů při územním plánování, projektování, výstavbě, ochraně a vytváření životního prostředí.


 • ČKAIT je připravena k jednání a spolupráci při zpracování legislativních úprav, týkajících se stavebnictví a při novelizaci předpisů.
 • Živnostenským úřadům nabízí ČKAIT konzultace k upřesňování kvalifikačních předpokladů pro činnosti, které nejsou přesně specifikovány současnými právními úpravami.
 • ČKAIT předpokládá, že dojde k oboustranné informaci o úrovni profesního přístupu autorizovaných osob v zájmu stavební kultury, bezpečnosti a efektivnosti staveb.
 • ČKAIT je připravena spolupracovat v koncepčních otázkách územního plánování, projektování a realizace staveb a při soutěžích na zadávání zakázek hrazených z veřejných prostředků, pokud bude příslušným orgánem ke spolupráci vyzvána.

  Autorizační rada a zkušební komise:

 • Autorizační rada rozhoduje o udělení autorizace na základě průběhu zkoušky.
 • Členy AR jmenuje ministr pro místní rozvoj.
 • Autorizační rada jmenuje předsedy, místopředsedy a členy zkušebních komisí.
 • Zkušebními místy jsou Praha a Brno.
 • Adresa autorizační rady je na adrese kanceláře ČKAIT Praha.
 • Adresy zkušebních míst jsou v kancelářích ČKAIT Praha, Brno.

  ČKAIT uděluje autorizaci pro obory:

 1. Podle zákona je možné žádat o stupeň autorizace:
  • autorizovaný inženýr,
  • autorizovaný technik,
  • autorizovaný stavitel.

  Autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik činný v oblasti realizace staveb může používat označení autorizovaný stavitel. Označení autorizovaný stavitel je možné pouze pro některé obory (viz dále). Označení stupně autorizace je po podání žádosti neměnné.


 2. Autorizace „autorizovaný inženýr" se uděluje pro obory a specializace:
  1. pozemní stavby
  2. dopravní stavby
  3. stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
  4. mosty a inženýrské konstrukce
  5. technologická zařízení staveb
  6. 1) technika prostředí staveb, specializace technická zařízení,
  7. 2) technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení
  8. statika a dynamika staveb
  9. městské inženýrství
  10. geotechnika
  11. zkoušení a diagnostika staveb
  12. požární bezpečnost staveb
  13. energetické auditorství
  14. stavby pro plnění funkce lesa

 3. Autorizace „autorizovaný technik" se uděluje pro obory a specializace:
  1. pozemní stavby
  2. 1) dopravní stavby, specializace kolejová doprava
  3. 2) dopravní stavby, specializace nekolejová doprava
  4. 1) stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby hydrotechnické
  5. 2) stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotně-technické
  6. 3) stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby meliorační a sanační
  7. mosty a inženýrské konstrukce
  8. technologická zařízení staveb
  9. 3) technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika
  10. 4) technika prostředí staveb, specializace zdravotní technika
  11. 5) technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení
  12. geotechnika
  13. požární bezpečnost staveb

 4. Označení autorizovaný stavitel se uděluje pro autorizace podle čl. 3 písmena a), b1), b2), c1), c2), c3), d).

Pojištění autorizovaných osob
Každý člen ČKAIT je pojištěn z odpovědnosti za škody, způsobené výkonem své činnosti – § 16 zákona č. 360/92 Sb. Pojištění pro všechny autorizované osoby zajišťuje ČKAIT. Více o pojištění najdete na stránce pojištění AO.

Informační centrum ČKAIT, s.r.o.
Informační centrum ČKAIT, s. r. o., je dceřinou společností ČKAIT a zajišťuje pro Komoru ediční činnost, tj. vydávání periodik (časopisů), neperiodických publikací v několika edičních řadách, a případné další činnosti.