Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Práva a povinnosti autorizované osoby

Práva a povinnosti autorizované osoby

Komora je orgánem veřejné moci; stát na ni a na její členy přenáší výkon veřejné moci ve vyhrazené oblasti. Práva, povinnosti a odpovědnost autorizované osoby stanoví právní předpisy a Řády ČKAIT.

Povinností autorizované osoby je v prvé řadě chránit při výkonu vybraných činností veřejné zájmy, v druhé řadě zájmy klienta. Veřejnoprávní odpovědnost AO je upravena stavebním zákonem a autorizačním zákonem; soukromoprávní odpovědnost pak upravuje zejména občanský zákoník. Vztah člena Komory ke společnosti, ke klientovi, k profesi, ke kolegům a ke Komoře stanoví podrobně Profesní a etický řád ČKAIT.

Výkon vybraných činností ve výstavbě je na jedné straně spojen s vysokými nároky na odborné znalosti, na straně druhé s vysokou úrovní osobní odpovědnosti.


Právní předpisy

Základními právními předpisy, které přímo upravují výkon činnosti autorizované osoby jsou:
  • zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisů;
  • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;
  • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Dalšími důležitými předpisy pro činnost autorizovaných osob jsou:
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
  • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
  • zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů;
  • zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů;
  • zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
a další speciální zákony a prováděcí předpisy výše uvedených a speciálních zákonů.

Řády Komory

Autorizované a usazené osoby jsou povinné se řády Komory řídit, hostující osoby jsou povinné dodržovat předpisy uvedené v § 30c odst. 2 autorizačního zákona.


Základní práva autorizovaných osob (AO)

Každý člen Komory (autorizovaná osoba, AO) má právo se zúčastnit valné hromady oblasti (VH) a zapojit se aktivně do činnosti Komory, např. volit a být volen do orgánů Komory, být členem profesních aktivů nebo pracovních komisí.

Valná hromada oblasti (VH) se koná 1x ročně na začátku roku, projednává a schvaluje zprávu o činnosti výboru oblasti, volí delegáty na Shromáždění delegátů (SD) aj. Pozvánky na VH zasílá oblastní kancelář všem svým členům. Průběh a závěry VH jsou prezentovány v časopisu Zprávy a informace ČKAIT (Z+i).

Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem Komory. Delegáti jsou voleni valnými hromadami oblastí. Počet delegátů jednotlivých oblastí stanoví představenstvo ČKAIT v poměru k počtu členů oblastí; celkový počet delegátů je 200. Shromáždění je svoláváno nejméně jednou do roka.

Profesní aktivy sdružují autorizované osoby v daném oboru/specializaci. Aktivy řeší aktuální problémy v oboru, sledují právní a technické předpisy, doporučují vzdělávání, organizují odborné konference nebo zajišťují tvorbu nových pomůcek pro PROFESIS.

AO se může zapojit do činnosti profesního aktivu kontaktováním předsedy příslušného aktivu. Autorizovaná osoba se může zapojit také do činnosti některé z pracovních komisí (komisí) ČKAIT na základě dohody s předsedou příslušné skupiny.


Cena Inženýrské komory (CIK)

Každý člen Komory má právo přihlásit svůj stavební nebo technologický inženýrský návrh ze všech autorizačních oborů a specializací do soutěže Cena Inženýrské komory, kterou vypisuje ČKAIT každý rok. Uzávěrka přihlášek je 31. 1. Přihlášené i oceněné stavby jsou prezentovány na webu soutěže.


Základní povinnosti AO

Údaje povinně oznamované Komoře

Autorizovaná osoba je povinna neprodleně oznámit příslušné oblastní kanceláři Komory změny osobních údajů (adresy trvalého bydliště, kontaktní adresy, e-mailové adresy), ukončení aktivní činnosti, zahájení trestního řízení proti ní a změny způsobu výkonu své činnosti (zaměstnanec, podnikatel nebo společník podle živnostenského zákona, svobodné povolání).


Označení autorizované osoby

Autorizovaná osoba je oprávněna používat označení „autorizovaný inženýr“, „autorizovaný technik“ a „autorizovaný stavitel“, příp. zkrácené označení „aut. ing.“, „aut. tech.“, „aut. stav.“, a to ve spojení s označením oboru či specializace, pro kterou jí byla autorizace udělena. Označení je uváděno za jménem nositele, oddělené čárkou. Uvedené označení je chráněno autorizačním zákonem a nesmí být použito žádnými jinými osobami, a to ani ve spojení s dalšími slovy.

Autorizační razítko jako součást označení autorizované osoby smí být použito pouze v dokumentech stanovených v Pravidlech pro používání razítka při výkonu povolání autorizovaného inženýra a autorizovaného technika (příloha 6.1).

Logo ČKAIT může používat pouze kancelář Komory Praha, oblastní kanceláře a orgány Komory. Může být použito k propagaci Komory ve schválených materiálech smluvních partnerů. Logo ČKAIT použije organizátor akce, která získala záštitu ČKAIT, na viditelných a reprezentativních místech konání akce, dále ve všech publikacích vydávaných v souvislosti s akcí.


Razítko autorizované osoby

Povinnosti autorizované osoby související s používáním autorizačního razítka (kulaté razítko se státním znakem, jménem autorizované osoby a oborem autorizace, resp. kvalifikovaným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném certifikátu, obsahujícím jméno autorizované osoby, číslo, pod nímž je zapsána v seznamu autorizovaných osob vedeném Komorou, obor, popřípadě specializaci, označení Komory, a opatřeným kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem, které zajišťuje Česká pošta s.p. (dále jen elektronické autorizační razítko)) a vedením chronologického seznamu dokumentů opatřených tímto razítkem (Deník autorizované osoby) stanoví autorizační zákon v § 13 odst. 3, 4 a 5. Dokumenty označené razítkem autorizované osoby jsou pro úřední účely veřejnými listinami.

Ze stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které je uveřejněno na webu ČKAIT, vyplývá, že projektová dokumentace předkládaná v řízení o stavbě opatřená předepsanými náležitostmi je pro stavební úřad dostačujícím dokladem. Nemá-li stavební úřad pochybnosti, např. o pravosti podpisu či razítka, je doložení kopie osvědčení o autorizaci zpracovatele této dokumentace neopodstatněné a nadbytečné.

Činnosti autorizované osoby dokumentované předepsaným označením, zapsané v Deníku autorizované osoby (DAO nebo eDAO) nebo činnosti související s oprávněním uvedeným v ustanoveních § 18 a § 19 autorizačního zákona jsou předmětem smluvního pojištění uzavřeného Komorou s ČSOB Pojišťovnou, za podmínek dodržení pojistné smlouvy.

Pojištění profesní odpovědnosti AO se vztahuje i na činnosti, které nejsou označeny autorizačním razítkem, resp. elektronickým autorizačním razítkem, tudíž nejsou ani zapsány v DAO (resp. eDAO), ale jsou vykonávány v rámci oboru AO.

Pravidla pro používání razítka při výkonu povolání autorizovaného inženýra a autorizovaného technika stanovilo představenstvo ČKAIT.


Deník autorizované osoby (DAO, eDAO)

Autorizovaná osoba je podle § 13 odst. 4 autorizačního zákona povinna vést chronologický seznam dokumentů opatřených razítkem, tzn. Deník autorizované osoby. Deník AO je možné vést v tištěné formě (DAO) nebo od 1. 1. 2020 v elektronické formě (eDAO).

AO si před složením slibu zvolila formu vedení deníku a obdržela listinnou formu, nebo přístup k verzi elektronické. Změnu formy deníku z elektronické na listinnou lze provést pouze k 1. 1. běžného roku.

Dozorčí komise a Dozorčí rada mají právo nahlédnout do Deníku AO. Autorizovaná osoba je povinna předložit na požádání listinnou formu Deníku autorizované osoby ke kontrole. Kontrola elektronického Deníku AO probíhá po předchozím oznámení autorizované osobě.

Ztrátu listinné formy Deníku AO je autorizovaná osoba povinna neprodleně ohlásit kanceláři Komory. Nový Deník autorizované osoby poskytne Komora na základě písemné žádosti za poplatek 1 000 Kč. Pokud je deník popsán, poskytne Komora na základě žádosti nový deník zdarma.


Oznámení ztráty razítka, osvědčení, Deníku AO

Ztrátu autorizačního razítka, osvědčení o autorizaci nebo Deníku autorizované osoby je autorizovaná osoba povinna neprodleně ohlásit kanceláři Komory. Duplikát razítka a osvědčení vystaví Komora za úhradu na základě písemné žádosti.


Pojištění autorizované osoby

Autorizovaná osoba je ze zákona povinna se před započetím výkonu své činnosti pojistit pro případ odpovědnosti za škody způsobené výkonem této činnosti a dokladem o pojištění se prokázat klientovi (§ 16 autorizačního zákona). To neplatí, vykonává-li činnost v pracovním, služebním, členském nebo jiném obdobném poměru. ČKAIT zajišťuje základní pojištění profesní odpovědnosti všem autorizovaným osobám. K pojištění profesní odpovědnosti lze sjednat zvýšené skupinové pojištění a další pojištění, které si hradí AO z vlastních prostředků nad rámec členských příspěvků.


Vzdělávání

Autorizovaná osoba je povinna podle § 12 odst. 5 autorizačního zákona se odborně vzdělávat a sledovat informace nezbytné pro výkon své činnosti. Cílem je zajistit, aby odborná úroveň výkonu činnosti autorizované osoby odpovídala současnému stavu poznání.

ČKAIT je povinna podle § 23 odst. 6 autorizačního zákona pečovat o vysokou úroveň činnosti AO, podporovat odborné vzdělávání a šíření odborných informací. Komora organizuje systém celoživotního vzdělávání (CŽV) členů. Pořádá pro své členy vlastní vzdělávací akce a současně akredituje odborné akce externích pořadatelů. Informace o CŽV pro členy Komory jsou zpracovány formou otázek a odpovědí.


Členský příspěvek

Autorizovaná osoba je povinna platit řádně a včas členské příspěvky (§ 12 odst. 7 autorizačního zákona). Co je řádně a včas, stanovuje § 6 odst. 5a Profesního a etického řádu ČKAIT – příspěvky je třeba hradit vždy do 31. 3. daného roku. Výši příspěvku schvaluje Shromáždění delegátů. Pro rok 2023 byl Shromážděním delegátů schválen základní členský příspěvek ve výši 3 500 Kč.

O snížený příspěvek 1 000 Kč může požádat autorizovaná osoba, které byl přidělen starobní důchod a zároveň její příjmy z činnosti autorizované osoby jsou nižší než 50 tis. Kč za rok, nebo autorizovaná osoba, které byl přidělen invalidní důchod.

O osvobození od placení členských příspěvků mohou požádat autorizované osoby starší 70 let, které však ukončily aktivní činnost, nebo osoby na mateřské/rodičovské dovolené.


Další práva, povinnosti a informace

Rozšíření autorizace

Autorizovaná osoba má možnost rozšířit svou autorizaci i na další obory či specializace, jestliže prokáže požadované vzdělání a požadovanou praxi v oboru. Ve výjimečných případech podložených zejména úspěšnou odbornou činností může Komora povolit výjimku z požadovaného vzdělání. Odbornou praxi prokazuje v rozsahu požadovaném pro získání autorizace. Neexistuje výjimka z délky praxe. Je ale možné, ve výjimečných případech, požádat o uznání praxe před studiem či během studia. Ostatní doklady předané v původní žádosti se již nepřikládají.


Zánik, odejmutí a pozastavení autorizace

Osobou autorizovanou přestává být fyzická osoba dnem pozastavení či zrušení autorizace. Současně přestává být členem ČKAIT a není oprávněna používat autorizační razítko, které může (v případě zrušení je povinna) odevzdat do příslušné oblastní kanceláře.

O zrušení či pozastavení autorizace na vlastní žádost požádá autorizovaná osoba Komoru písemně. O pozastavení nebo zrušení autorizace informuje Komora prostřednictvím veřejného seznamu autorizovaných osob, vedeného na webu Komory.

Osoba s pozastavenou autorizací může, jakmile pominuly důvody pozastavení, požádat písemně o obnovení autorizace. Aby žádosti bylo vyhověno, musí autorizovaná osoba vyrovnat dlužné částky vůči ČKAIT. Jestliže osoba s pozastavenou autorizací po dobu delší než 5 let nevykonává činnost, pro kterou jí byla autorizace udělena, může Komora požadovat ověření její odborné způsobilosti přezkoušením.

Autorizované osobě může být pozastavena či odejmuta autorizace v důsledku disciplinárního opatření uděleného Stavovským soudem ČKAIT. V tomto případě je autorizovaná osoba povinna odevzdat autorizační razítko, příp. splnit další povinnosti uvedené v rozhodnutí. Kancelář ČKAIT oznámí autorizované osobě datum ukončení pozastavení, resp. datum obnovení autorizace ČKAIT.


Členství v Komoře

Řádný člen

Osoba, které ČKAIT udělila autorizaci na základě autorizačního zákona a zařadila ji do seznamu autorizovaných osob.


Usazená osoba

Osoba, která na území České republiky vykonává soustavnou vybranou činnost nebo na území České republiky má podnik nebo organizační složku, viz § 30a autorizačního zákona. Osoba usazená je řádným členem Komory.


Hostující osoba

Hostující osobou se rozumí osoba, která je usazená na území jiného členského státu (EU) a na území České republiky vykonává vybranou činnost dočasně nebo příležitostně, viz § 30a autorizačního zákona. Hostující osoba je u Komory registrována, není řádným členem.


Úřední deska

Povinně zveřejňované informace, výzvy členům a jiné informace jsou uveřejněny na úřední desce Komory. Stavovský soud zveřejňuje na úřední desce rozhodnutí, která nemohla být doručena (doručení veřejnou vyhláškou – § 25 správního řádu).