Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Pojištění profesní odpovědnosti AO

Pojištění profesní odpovědnosti AO

SMLUVNÍ POJIŠTĚNÍ AUTORIZOVANÝCH OSOB 2016 - 2021

V průběhu roku 2012 se uskutečnilo výběrové řízení na správce pojištění profesní odpovědnosti členů ČKAIT. Vítězem se stala makléřská společnost GrECo International s.r.o. (do 20. 05. 2019 GrECo JLT Czech Republic s.r.o.), která převzala na základě plné moci od 1. 1. 2013 zastupování ČKAIT a jejich členů v oblasti pojištění. Již koncem roku 2012 makléř projednal podmínky nové pojistné smlouvy pro roky 2013 - 2015 v souladu se zadáním ČKAIT a koncem roku 2015 podmínky nové smlouvy pro roky 2016 - 2018.

Tak jako v minulosti byla pro období 2016 – 2018 uzavřena pojistná smlouva s ČSOB Pojišťovnou, a.s., členem holdingu ČSOB. Tato smlouva navazuje plynule na všechny předchozí smlouvy a je zajištěna plná retroaktivita pojištění od počátku, tedy od 1. 1. 1996. V souladu s § 16 zákona č. 360/92 Sb. ze dne 7. 5. 1992, o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, je autorizovaná osoba povinna uzavřít pojištění z odpovědnosti za škody způsobené výkonem její činnosti. Přestože se povinnost nevztahuje na osoby činné v pracovním poměru dle zákoníku práce, je z hlediska ochrany autorizovaných osob žádoucí, aby byly zachovány pro všechny členy ČKAIT rovné podmínky a i tato pojistná ochrana byla zajištěna. Toto platilo ve smlouvách předchozích a platí to i ve smlouvě stávající.
Tato pojistná smlouva byla dodatkem č. 2 prodloužena o další tři roky, tzn. do konce roku 2021. Koncem roku 2018 byl všem autorizovaným osobám rozeslán e-mail s novým certifikátem o pojištění se základním limitem pojistného plnění ve výši 250 tis. Kč s platností od 1.1.2019 do 31.12.2021. Těm, kteří nemají e-mail bude certifikát o pojištění zaslán poštou společně s informací týkající se úhrady členských poplatků

Na pojištění sjednané ČKAIT může navázat tak jako v minulosti volné individuální připojištění autorizovaných osob pro vyšší pojistné částky formou přihlášky nebo od 1.1.2017 zvýšené skupinové pojištění s limitem 2 nebo 5 mil. Kč. S ohledem na rostoucí škodní průběh na pojistné smlouvě, je tato forma připojištění žádoucí!

Smlouva č. 8059780611 zachovává tyto principy:

  • zachovává územní platnost pojištění na území států Evropy z hlediska geografického (dříve EU)
  • je kryta nemajetková újma do výše 100 tis. Kč
  • zahrnuje i udržovací pojištění – dříve bylo kryto samostatnou smlouvou
     

    Pojištění profesní odpovědnosti funguje na principu claims made, kdy příčina škody, vznik škody, uplatnění nároku na náhradu škody a nahlášení škody musí být v době nepřetržitého trvání pojištění.

KONTAKT:
Mgr. Jakub Doležel
GrECo International s.r.o. Veveří 111, 616 00 Brno
Gsm:+420 725 321 530 Tel.: +420 541 428 518 Fax: +420 541 428 512
j.dolezel@greco.services

Ing. Petra Bartoníčková
GrECo International s.r.o. Veveří 111, 616 00 Brno
Gsm:+420 728 130 266 Tel.: +420 541 428 521 Fax: +420 541 428 512
p.bartonickova@greco.services

nebo

Ing. Petr Salač - tel.: 724 488 308; e-mail: p.salac@greco.services

Manuál k pojištění autorizovaných osob a postup likvidace škod