Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Pojištění profesní odpovědnosti AO

Pojištění profesní odpovědnosti AO

Od 1. 1. 2013 se společnost GrECo International s.r.o. (do 20.5.2019 GrECo JLT Czech Republic s.r.o.) stala makléřem Komory a na základě plné moci zastupuje ČKAIT a její členy v oblasti pojištění.

Od roku 2013 se makléř stará o pojištění profesní odpovědnosti, vyjednává podmínky pojistné smlouvy, …

Pojistná smlouva na období 2022 – 2024 byla, tak jako všechny ostatní v minulosti, uzavřena s ČSOB Pojišťovnou, a.s., členem holdingu ČSOB. Tato smlouva navazuje plynule na všechny předchozí smlouvy a je zajištěna plná retroaktivita pojištění od počátku, tedy od 1. 1. 1996.

V souladu s § 16 zákona č. 360/92 Sb., ze dne 7.5.1992, o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, je autorizovaná osoba povinna uzavřít pojištění z odpovědnosti za škody způsobené výkonem její činnosti. Přestože se povinnost nevztahuje na osoby činné v pracovním poměru dle zákoníku práce, je z hlediska ochrany autorizovaných osob žádoucí, aby byly zachovány pro všechny členy ČKAIT rovné podmínky, a to i z hlediska pojištění profesní odpovědnosti. Toto platilo ve smlouvách předchozích a platí to i ve smlouvě stávající.

Ve dnech 22. - 31. 10. byl všem autorizovaným osobám rozeslán e-mail s novým certifikátem o pojištění se základním limitem pojistného plnění ve výši 250 tis. Kč s platností od 1.1.2022 do 31.12.2024. Těm, kteří nemají e-mail bude certifikát o pojištění zaslán poštou společně s fakturou na úhradu členského příspěvku na rok 2022.

Na pojištění sjednané ČKAIT můžete navázat, tak jako v minulosti, individuálním připojištěním autorizovaných osob pro vyšší limity pojistného plnění formou přihlášky nebo od 1.1.2017 zvýšeným skupinovým pojištěním s limitem 2 nebo 5 mil. Kč prostřednictvím registračního formuláře. S ohledem na rostoucí škodní průběh na pojistné smlouvě, je tato forma připojištění žádoucí!

Nová smlouva č. 8075731211 platná od 1.1.2022 zachovává tyto principy:
  • platnost pojištění na území států Evropy z hlediska geografického (dříve EU)
  • kryje nemajetkovou újmu do výše 100 tis. Kč
  • zahrnuje i udržovací pojištění – dříve bylo kryto samostatnou smlouvou

Pojištění profesní odpovědnosti funguje na principu claims made, kdy příčina škody, vznik škody, uplatnění nároku na náhradu škody a nahlášení škody musí být v době nepřetržitého trvání pojištění.

Pojištění profesní odpovědnosti se sjednává pro případ právním předpisem (zákon č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) stanovené odpovědnosti pojištěného (autorizované osoby) za:
  1. majetkovou újmu (také tzv. škodu nebo tzv. újmu na jmění), kterou způsobil jinému na věci nebo na zvířeti, poškozením, zničením nebo pohřešováním, respektive poraněním či usmrcením zvířete,
  2. újmu způsobenou člověku na zdraví nebo usmrcením a nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách při ublížení na zdraví či usmrcení,
  3. majetkovou újmu jinou než uvedenou pod písm. a), tzn. finanční újmu

KONTAKT:
Ing. Petra Bartoníčková
GrECo International s.r.o. Veveří 111, 616 00 Brno
Gsm:+420 728 130 266
p.bartonickova@greco.services

Mgr. Kamila Charvátová
Lomnického 1705/9 | 140 00 Praha 4
Gsm:+420 601 192 066
k.charvatova@greco.services

nebo

Ing. Petr Salač
GrECo International s.r.o. Veveří 111, 616 00 Brno
Gsm:+420 724 488 308
p.salac@greco.services

Ing. Jan Finger
Account Executive
Lomnického 1705/9, 140 00 Praha 4
Gsm:+ +420 602 335 342
j.finger@greco.servicesManuál k pojištění autorizovaných osob a postup likvidace škod