Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Pojištění profesní odpovědnosti AO

Pojištění profesní odpovědnosti AO

ČKAIT se na jednání představenstva (23.11.2023) rozhodla, že se o pojištění profesní odpovědnosti bude starat sama prostřednictvím vlastní dceřiné společnosti PM ČKAIT, s.r.o.

Nová pojistná smlouva platná od 01.01.2024 byla uzavřena, stejně jako smlouvy předchozí, s ČSOB Pojišťovnou, a.s., členem holdingu ČSOB. Tato smlouva plynule navazuje na všechny předchozí smlouvy a je zajištěna plná retroaktivita pojištění od počátku, tedy od 1. 1. 1993.

V souladu s § 16 zákona č. 360/92 Sb., ze dne 7.5.1992, o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, je autorizovaná osoba povinna uzavřít pojištění z odpovědnosti za škody způsobené výkonem její činnosti. Přestože se povinnost nevztahuje na osoby činné v pracovním poměru dle zákoníku práce, je z hlediska ochrany autorizovaných osob žádoucí, aby byly zachovány pro všechny členy ČKAIT rovné podmínky, a to i z hlediska pojištění profesní odpovědnosti. Toto platilo ve smlouvách předchozích a platí to i ve smlouvě stávající.

Na počátku roku 2024 bude všem autorizovaným osobám rozeslán e-mail s novým certifikátem o pojištění se základním limitem pojistného plnění ve výši 300 tis. Kč s platností od 1.1.2024 do 31.12.2026. Těm, kteří nemají e-mail bude certifikát o pojištění zaslán poštou společně s fakturou na úhradu členského příspěvku na rok 2024.
Z výše uvedeného důvodu Vás žádáme o aktualizaci vašich e-mailových adres.

Na pojištění sjednané ČKAIT můžete navázat, tak jako v minulosti, individuálním připojištěním autorizovaných osob pro vyšší limity pojistného plnění formou přihlášky nebo zvýšeným skupinovým pojištěním s limitem 2 nebo 5 mil. Kč prostřednictvím registračního formuláře. S ohledem na rostoucí škodní průběh na pojistné smlouvě, je tato forma připojištění žádoucí! Nová smlouva č. 8079838217 platná od 1.1.2024 zachovává tyto principy:

  • platnost pojištění na území států Evropy z hlediska geografického (dříve EU)
  • kryje nemajetkovou újmu do výše 100 tis. Kč
  • zahrnuje i udržovací pojištění – dříve bylo kryto samostatnou smlouvou

Pojištění profesní odpovědnosti funguje na principu claims made, kdy příčina škody, vznik škody, uplatnění nároku na náhradu škody a nahlášení škody musí být v době nepřetržitého trvání pojištění.

Pojištění profesní odpovědnosti se sjednává pro případ právním předpisem (zákon č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) stanovené odpovědnosti pojištěného (autorizované osoby) za:

  1. majetkovou újmu (také tzv. škodu nebo tzv. újmu na jmění), kterou způsobil jinému na věci nebo na zvířeti, poškozením, zničením nebo pohřešováním, respektive poraněním či usmrcením zvířete,
  2. újmu způsobenou člověku na zdraví nebo usmrcením a nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách při ublížení na zdraví či usmrcení,
  3. majetkovou újmu jinou než uvedenou pod písm. a), tzn. finanční újmu

Novinky pojistné smlouvy:

  • nový základní limit pojistného plnění – 300 000 Kč
  • v individuální připojištění lze navýšit limit pojistného plnění až na 50 000 000 Kč
  • snížení koeficientů u oborů statika a dynamika, inženýrské a mostní konstrukce

Veškeré informace týkající se pojištění, připojištění a řešení škodních událostí vám rádi poskytnou

Ing. Petra Bartoníčková
GSM: 605 979 169
E-mail: pbartonickova@pmckait.cz

a

Mgr. Jakub Doležel
GSM: 605 972 572
E-mail: jdolezel@pmckait.cz


Manuál k pojištění autorizovaných osob a postup likvidace škod