Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Valné hromady

Valné hromady

Valná hromada oblasti musí být svolána nejméně jednou do roka, obvykle v prvním čtvrtletí roku. Valná hromada volí (příp. odvolává) členy výboru oblasti na 3 roky a každoročně volí delegáty své oblasti na Shromáždění delegátů. Valná hromada projednává a schvaluje zprávu o činnosti výboru oblasti, volí kandidáty do dozorčích komisí a může navrhovat kandidáty do všech volených orgánů Komory. Valná hromada je nadřízený orgán výboru oblasti a svým usnesením ukládá výboru úkoly k řešení. Výbor oblasti na následující valné hromadě předkládá zprávu o (s)plnění usnesení valné hromady. Valné hromady oblasti se může zúčastnit každý řádný člen oblasti.