Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Profesis

Profesis

PROFESIS – Profesní informační systém ČKAIT

Profesní informační systém ČKAIT (PROFESIS) umožňuje autorizovaným osobám i odborné veřejnosti rychlý přístup k aktuálním informacím. Obsahuje ucelené řady metodických, technických a informačních pomůcek a pomůcek podnikatelského servisu k činnosti autorizovaných osob. Dále zahrnuje odkazy na oficiální dokumenty orgánů státní správy (např. ministerstev), časopisy a další dokumenty.

Pomůcky a dokumenty systému PROFESIS si kladou za úkol především popsat výkon vybraných, resp. regulovaných, činností autorizovaných osob, upozornit na problémové okruhy vybraných činností. Zároveň by měly poskytnout autorizovaným osobám, pokud možno úplné informace v celé šíři právních, ekonomických a technických souvislostí výkonu jejich profese.

PROFESIS je budován jako otevřený systém, průběžně aktualizovaný a doplňovaný. Neklademe si za cíl postihnout celou problematiku výstavby, ani být jedinou a předepsanou možností výkonu činnosti autorizovaných osob. Zdůrazňujeme, že obsahem a účelem pomůcek a dokumentů systému PROFESIS není závazný výklad právních předpisů, ale popis, podle našeho názoru, optimálních postupů autorizovaných osob. Tyto postupy nemusí vyhovovat konkrétním podmínkám každé stavby, či přístupu stavebního úřadu a dotčených orgánů chránících veřejné zájmy.

V metodických, technických a podnikatelských pomůckách a dalších dokumentech systému PROFESIS se snažíme postihnout zejména „bílá místa“ v aplikaci právních předpisů při navrhování a provádění staveb, a to v souvislostech předpisů veřejnoprávních (předpisy stavebního práva) a předpisů soukromoprávních (občanský zákoník a další). V některých případech se nepodaří podat vysvětlení a výklad problémových oblastí ihned po jejich zjištění. Zpracování příslušného metodického doporučení si vyžádá řadu konzultací a jednání s orgány veřejné správy, ministerstvem pro místní rozvoj, dotčenými orgány a dalšími.

 

Z obsahu vybíráme…

Technické standardy ČKAIT – jedná s o doporučený dokument obsahující technické informace, které mají být respektovány, a instrukce popisující činnost, která se má provést. Stanovuje technické požadavky, které má stavební konstrukce, proces, nebo služba splňovat. Technický standard může také uvádět postupy, jejichž pomocí lze určit, zda jsou dané požadavky splněny. Technické standardy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy a podmínek jejího plnění nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Novinkou je TS 02 Geometrická přesnost schodišť a šikmých ramp.

Standardy služeb inženýrů, techniků a architektů (A 4.1) – metodická pomůcka (manuál), která stanovuje rozsah a obsah projektových prací a souvisejících činností v procesu územního plánování, navrhování, projektování a realizace staveb. Projektový proces je rozdělen na logické, postupné fáze služeb architektů a inženýrů vedoucí od přípravy zakázky a prvních studií až ke kolaudaci a užívání stavby. Každá fáze pak zahrnuje popis náplně, výkonu a činnosti s diferenciací na standardní služby a nadstandardní služby projektanta.

Kompletní přehled pomůcek PROFESISu si můžete stáhnout ve formátu PDF.


Správa systému:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT
e-mail: profesis@ckait.cz

Koordinace projektu:
Rada pro rozvoj profese


 

Vstoupit do systému PROFESIS...