Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

PROFESIS

PROFESIS

Profesní informační systém ČKAIT (PROFESIS) umožňuje autorizovaným osobám i odborné veřejnosti rychlý přístup k aktuálním informacím. Obsahuje ucelené řady metodických, technických a informačních pomůcek a pomůcek podnikatelského servisu k činnosti autorizovaných osob (dokumenty ČKAIT). Dále zahrnuje odkazy na oficiální dokumenty orgánů státní správy (např. ministerstev), časopisy a další dokumenty .

Pomůcky a dokumenty systému PROFESIS si kladou za úkol především popsat výkon vybraných, resp. regulovaných, činností autorizovaných osob, upozornit na problémové okruhy vybraných činností. Zároveň by měly poskytnout autorizovaným osobám, pokud možno úplné informace v celé šíři právních, ekonomických a technických souvislostí výkonu jejich profese.

PROFESIS je budován jako otevřený systém, průběžně aktualizovaný a doplňovaný. Neklademe si za cíl postihnout celou problematiku výstavby, ani být jedinou a předepsanou možností výkonu činnosti autorizovaných osob. Zdůrazňujeme, že obsahem a účelem pomůcek a dokumentů systému PROFESIS není závazný výklad právních předpisů, ale popis, podle našeho názoru, optimálních postupů autorizovaných osob. Tyto postupy nemusí vyhovovat konkrétním podmínkám každé stavby, či přístupu stavebního úřadu a dotčených orgánů chránících veřejné zájmy.

V metodických, technických a podnikatelských pomůckách a dalších dokumentech systému PROFESIS se snažíme postihnout zejména „bílá místa“ v aplikaci právních předpisů při navrhování a provádění staveb, a to v souvislostech předpisů veřejnoprávních (předpisy stavebního práva) a předpisů soukromoprávních (občanský zákoník a další). V některých případech se nepodaří podat vysvětlení a výklad problémových oblastí ihned po jejich zjištění. Zpracování příslušného metodického doporučení si vyžádá řadu konzultací a jednání s orgány veřejné správy, ministerstvem pro místní rozvoj, dotčenými orgány a dalšími.


Aktuální odkazy na právní předpisy a technické normy v dokumentech

Texty v systému PROFESIS jsou propojeny s právními předpisy a jejich citovanými částmi formou hypertextových odkazů na veřejný portál zakonyprolidi.cz, jehož užívání a nabídka služeb se řídí podmínkami provozovatele portálu.

Přístup k rejstříkovým (veřejným) údajům o technických normách na portálu agentury ČAS je ze systému PROFESIS umožněn všem uživatelům odkazem přímo z textu dokumentu. Smluvním partnerům agentury ČAS je umožněno zobrazení celého textu normy ve formátu PDF. Podmínky užívání systému ČSN online určuje provozovatel portálu – Česká agentura pro standardizaci (ČAS).


Aktuality ze stavebního oboru

Systém nabízí také krátké aktuality týkající se výkonu činnosti autorizovaných osob, informace z prostředí stavebnictví, o právních předpisech apod. Součástí rubriky Aktuality je RSS systém, díky němuž může být zájemce informován o novinkách průběžně.


Z obsahu vybíráme…

Právní informace (PI) – Právní předpisy publikované ve Sbírce zákonů České republiky, které se svým obsahem dotýkají činnosti autorizovaných osob. Právní předpisy jsou uveřejňovány průběžně v Aktualitách. Dokument Právní informace je elektronicky vydáván 1x měsíčně (formát PDF s hypertextovými odkazy na příslušné právní předpisy).


Informace o technických normách (IN) – Informace o technických normách ve stavebnictví publikovaných ve Věstníku ÚNMZ. Upozornění na nové Informace o technických normách jsou uveřejňována v Aktualitách. Dokument Informace o technických normách je elektronicky vydáván 1x měsíčně (formát PDF).


Standardy služeb inženýrů, techniků a architektů (A 4) – metodická pomůcka (manuál), která stanovuje rozsah a obsah projektových prací a souvisejících činností v procesu územního plánování, navrhování, projektování a realizace staveb. Projektový proces je rozdělen na logické, postupné fáze služeb architektů a inženýrů vedoucí od přípravy zakázky a prvních studií až ke kolaudaci a užívání stavby. Každá fáze pak zahrnuje popis náplně, výkonu a činnosti s diferenciací na standardní služby a nadstandardní služby projektanta. Dokument je rozšířen o odkaz na kalkulačku, která byla vytvořena na základě Standardů služeb inženýrů, techniků a architektů.


Z obsahu vybíráme…

Přehled dokumentů systému PROFESIS, včetně rozcestníku na portály veřejné správy, obsahuje booklet (poslední 12/2022) vydávaný 1x ročně. Tištěný booklet je tradičně přílohou časopisu Zprávy a informace ČKAIT č. 6 každého roku, elektronický je uveřejněn také na webu ČKAIT.Řídí: Rada pro podporu rozvoje profese
Spravuje: Středisko vzdělávání a informací ČKAIT (SVI)