Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Shromáždění delegátů

 1. Shromáždění delegátů (dále jen Shromáždění) je nejvyšším orgánem Komory.
 2. Delegátů je 200 a jsou voleni valnými hromadami oblastí. Počet delegátů z jednotlivých oblastí stanoví představenstvo Komory poměrně podle počtu členů.
 3. Shromáždění musí být svoláno představenstvem nejméně jednou do roka, obvykle v prvním čtvrtletí roku po ukončení valných hromad oblastí.
 4. Požádá-li o to jedna třetina řádných členů Komory nebo dozorčí rada, musí být Shromáždění svoláno nejpozději do tří měsíců.
 5. Shromáždění zejména:
  1. volí z řádných členů přímou a tajnou volbou 15 členů představenstva, 9 členů dozorčí rady a 11 členů stavovského soudu; členy těchto orgánů také tajným hlasováním odvolává, přičemž souběh členství v těchto orgánech je nepřípustný;
  2. schvaluje řády Komory, zejména profesní a etický, organizační, disciplinární a smírčí, volební a jednací;
  3. schvaluje výši příspěvků členů Komory;
  4. schvaluje výši náhrad za ztrátu času výkonem funkcí v orgánech Komory;
  5. projednává a schvaluje zprávy o činnosti představenstva, dozorčí rady, stavovského soudu, autorizační rady a zprávu o hospodaření;
  6. může zrušit nebo změnit rozhodnutí představenstva;
  7. schvaluje rozpočet;
  8. usnáší se i o dalších otázkách, které si vyhradí k rozhodování;
  9. může rozhodnout o zřízení dalších pomocných orgánů a stanovit jejich pravomoci a odpovědnosti;
  10. schvaluje standardy výkonů a dokumentace.