Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Usnesení Shromáždění delegátů ČKAIT 2020

Datum a začátek jednání: 12. září 2020 v 9.30 hod.
Místo konání: Hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6
Program: viz pozvánka delegátům s přílohami na SD 2020
Prezentováno 152 delegátů z 200 zvaných (viz prezenční listina). Originály uloženy v kanceláři ČKAIT.
 1. Shromáždění delegátů zvolilo členy do představenstva, stavovského soudu a dozorčí rady (viz zápis volební komise). Originály zápisů jsou uloženy v kanceláři Komory ČKAIT.

 2. Shromáždění delegátů schvaluje:
  1. Výsledky hlasování per-rollam o prodloužení mandátů orgánů Komory v důsledku nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR od 12. 3. 2020.
  2. Výroční zprávu ČKAIT za rok 2019, tištěnou jako součást materiálů (příloha pozvánky) projednávaných na tomto Shromáždění delegátů a doplněnou předsedou ČKAIT Ing. Pavlem Křečkem.
  3. Zprávu dozorčí rady ČKAIT, tištěnou jako součást Výroční zprávy ČKAIT a doplněnou prof. Ing. Františkem Hrdličkou, CSc. – pro 134, proti 0, zdržel se 1, celkem 135.
  4. Zprávu o hospodaření ČKAIT za rok 2019, tištěnou jako součást Výroční zprávy ČKAIT jako příloha k pozvánce na SD a doplněnou Ing. Františkem Mrázem – pro 125, proti 1, zdržel se 7, celkem 133.
  5. Rozpočet ČKAIT pro rok 2020 v rozsahu jednotlivých kapitol, tištěný jako příloha Výroční zprávy za rok 2019 – pro 124, proti 2, zdržel se 13, celkem 139.
  6. Členský příspěvek pro rok 2021 ponechat ve výši 3000 Kč a i výši sníženého příspěvku ponechat na částce 1000 Kč při zachování stávajících podmínek. Vstupní příspěvek nových členů dle složení slibu: 1.Q. = 3000 Kč, 2.Q.=2250 Kč, 3.Q.=1500 Kč, 4.Q.=750 Kč – pro 134, proti 4, zdržel se 3, celkem 141.
  7. Vytvoření fondu darů ve výši 200 tis. Kč a fondu reprezentačního ve výši 100 tis. Kč pro rok 2020 v případě vyrovnaného, anebo ztrátového hospodaření v tomto roce – pro 134, proti 4, zdržel se 3, celkem 141.
  8. Vyhlášení XVII. ročníku Ceny inženýrské komory pro rok 2020.
  9. Předložené Vize a dlouhodobé cíle ČKAIT včetně obsaženého strategického plánu.
  10. Příspěvek autorizovaného inspektora ve prospěch ČKAIT, dle §150 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., je stanoven ve výši členského příspěvku bez uplatnění jakýchkoli úlev.

 3. Bere na vědomí:
  1. že na základě přednesené zprávy o činnosti za r. 2019 bylo usnesení SD z 30. 3. 2019 splněno nebo se plní (bod C8).
  2. Udělení čestného členství dle přiloženého seznamu.

 4. Ukládá představenstvu:
  1. V souladu s § 23 odst. 6 autorizačního zákona č. 360/1992 Sb. ve spolupráci s orgány státní správy a místní samosprávy, odbornými školami a institucemi pečovat o stavební kulturu a kulturu utváření prostředí se zaměřením na návrhy obecně závazných předpisů dotýkajících se výkonu odborných činností.
  2. Vyhodnotit diskuzní příspěvky na dnešním jednání SD a výsledky vyhodnocení promítnout do činnosti ČKAIT.
  3. Informovat o průběhu a o závěrech tohoto SD členy ČKAIT a zapojit je do činnosti a plnění úkolů.
  4. Dopracovat předloženou studii proveditelnosti dostavby budovy Komory s porovnáním současného a budoucího stavu s lokací a využití prostor. V cashflow studie bude uvažováno s polovinou volných prostředků Komory.
  5. V informačních materiálech ČKAIT zveřejnit diskusní příspěvky z dnešního jednání SD předané v písemné formě.
  6. Aktivně se účastnit i nadále rekodifikace stavebního práva ve spolupráci MMR ČR.
  7. V návaznosti na schválené „Vize a dlouhodobé cíle ČKAIT“ pokračovat v plnění tézí v souladu s obsaženým „strategickým plánem“.
  8. Respektovat doporučení Dozorčí rady vzniklé z její konkrétní činnosti směrem k orgánům Komory a pracovních skupin.
  9. Prosazovat, aby národní přílohy EN byly normativní.
  10. Pokračovat v jednání s HZS ČR o vytvoření nové specializace ČKAIT v oboru PBS v souvislosti s novou kategorizací staveb. Body až D10.

   Část A - D10 - schváleno přítomnými delegáty takto: pro 132, proti 4, zdržel se 6, celkem 142.

  11. Zabývat se zněním řádů ČKAIT a jejich případnými úpravami za účelem zohlednění aktuálního stavu právních předpisů, stavu ve společnosti a návrhů členů.
  12. Ve světle aktuálních právních kauz se zabývat odpovědností AO v procesu výstavby a odpovídajícím způsobem s výsledky této činnosti průběžně seznamovat jak AO tak veřejnost.

   Část D11 - schváleno přítomnými delegáty takto: pro 71, proti 44, zdržel se 23, celkem 138.
   Část D12 - schváleno přítomnými delegáty takto: pro 103, proti 31, zdržel se 9, celkem 143.

 5. Shromáždění delegátů zamítá odvolání Ing. Valeše ve věci SPR 2/2013 – pro 94, proti 3, zdržel se 13, celkem 110.

Konec jednání v 16:10 hod.