Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Usnesení Shromáždění delegátů ČKAIT 2019

Datum a začátek jednání: 30. března 2019 v 9.30 hod.
Místo konání: Hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6
Program: viz pozvánka delegátům s přílohami na SD 2019
Prezentováno 186 delegátů z 200 zvaných (viz prezenční listina). Originály uloženy v kanceláři ČKAIT Praha.

 

 1. Shromáždění delegátů schvaluje:
  1. Výroční zprávu ČKAIT za rok 2018, obsahující zprávy o činnosti orgánů Komory a kanceláří Komory, tištěnou jako součást materiálů (příloha pozvánky) projednávaných na tomto Shromáždění delegátů a doplněnou předsedou ČKAIT Ing. Pavlem Křečkem, FEng. a prof. Ing. Františkem Hrdličkou, CSc.
  2. Zprávu o hospodaření ČKAIT za rok 2018, tištěnou jako součást Výroční zprávy ČKAIT zaslanou jako přílohu k pozvánce na SD a doplněnou Ing. Františkem Mrázem.
  3. Rozpočet ČKAIT pro rok 2019 v rozsahu jednotlivých kapitol, tištěný jako součást Výroční zprávy za rok 2018.
  4. Vytvoření fondu darů v částce 200 tis. Kč, fondu reprezentačního v částce 100 tis. Kč pro rok 2019 v případě vyrovnaného, nebo ztrátového hospodaření v roce 2019.
  5. Členský poplatek pro rok 2020 ponechat ve výši 3000 Kč a i výši sníženého poplatku ponechat na částce 1000 Kč při zachování stávajících podmínek.
  6. Změny Organizačního řádu, Profesního a etického řádu, Volebního a jednacího řádu, předložené na dnešním Shromáždění delegátů.
  7. Vyhlášení XVI. ročníku Ceny Inženýrské komory pro rok 2019.

 2. Bere na vědomí:
  1. že na základě výroční zprávy za r. 2018 bylo usnesení SD z 24.3.2018 splněno.
  2. Udělení čestného členství dle přiloženého seznamu.

 3. Ukládá představenstvu:
  1. V souladu s § 23 odst. 6 autorizačního zákona č. 360/1992 Sb. ve spolupráci s orgány státní správy a místní samosprávy, odbornými školami a institucemi pečovat o stavební kulturu a kulturu utváření prostředí se zaměřením na návrhy obecně závazných předpisů dotýkajících se výkonu odborných činností.
  2. Vyhodnotit diskusní příspěvky na dnešním jednání SD a výsledky vyhodnocení promítnout do činnosti ČKAIT.
  3. Informovat o průběhu a o závěrech tohoto SD členy ČKAIT a zapojit je do činnosti a plnění úkolů.
  4. Předložit SD 2020 studii proveditelnosti dostavby objektu ČKAIT v Sokolské a do té doby zastavit přípravu.
  5. V informačních materiálech ČKAIT zveřejnit diskuzní příspěvky z dnešního jednání SD předané v písemné formě.
  6. Aktivně se účastnit přípravy rekodifikace stavebního zákona ve spolupráci s MMR ČR.
  7. Ve výroční zprávě za rok 2019 budou její součástí přílohy daňového přiznání za rok 2018, výsledovka a rozvaha.
  8. Prověřit možnost zrovnoprávnění postavení soutěžního řádu ČKA a ČKAIT ve vztahu k ZZVZ.
  9. Připravit strategický plán ČKAIT na roky 2020 - 2023 se širokým zapojením členů ČKAIT a představit jej na valných hromadách oblastí a shromáždění delegátů 2020.

 


Schváleno v: 14:55 hod. přítomnými delegáty takto: pro 103, proti 0; zdržel se hlasování 1.