Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Usnesení Shromáždění delegátů ČKAIT 2023

Datum a začátek jednání: 21. října 2023 v 9.30 hod.
Místo konání: Hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6

Program: viz pozvánka delegátům s přílohami na SD 2023
Prezentováno 189 delegátů z 200 zvaných (viz prezenční listina). Originály uloženy v kanceláři ČKAIT.

 1. Shromáždění delegátů zvolilo členy do Představenstva, Stavovského soudu a Dozorčí rady (viz zápis volební komise). Originály zápisů jsou uloženy v kanceláři Komory ČKAIT.

 2. Shromáždění delegátů schvaluje:
  1. Výroční zprávu ČKAIT za rok 2022, tištěnou jako součást materiálů (příloha pozvánky) projednávaných na tomto Shromáždění delegátů a doplněnou předsedou ČKAIT Ing. Robertem Špalkem.
  2. Zprávu o hospodaření ČKAIT za rok 2022 (součást Výroční zprávy) a doplněnou Ing. Františkem Mrázem včetně rozhodnutí o zaúčtování ztráty z hospodaření ve výši 146 000 Kč proti účtu nerozděleného zisku.
  3. Členský příspěvek pro rok 2024 ponechat ve výši 3500 Kč a výši sníženého příspěvku ponechat na částce 1000 Kč při zachování stávajících podmínek. Vstupní příspěvek nových členů dle složení slibu: 1.Q.=3500 Kč, 2.Q.=2625 Kč, 3.Q.=1750 Kč, 4.Q.=875 Kč. Členský příspěvek pro autorizované osoby s pozastavenou autorizací ve výši 500 Kč za rok.
  4. Výši paušální částky 20 000 Kč pro účastníky disciplinárního jednání, kteří porušili své povinnosti – § 26, odst. 9 disciplinárního a smírčího řádu ČKAIT.
  5. Návrh rozpočtu ČKAIT pro rok 2024 včetně plánu investic.
  6. Zprávu dozorčí rady ČKAIT, tištěnou jako součást Výroční zprávy ČKAIT a doplněnou prof. Ing. Františkem Hrdličkou, CSc.
  7. Vyhlášení 20. ročníku Ceny Inženýrské komory 2023.
  8. Finanční příspěvek autorizovaného inspektora ve prospěch ČKAIT, hrazený dle ustanovení § 150 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb. Tento příspěvek je stanoven ve výši základního členského příspěvku ČKAIT, bez uplatnění jakýchkoli úlev.

 3. Bere na vědomí:
  1. Že na základě přednesené zprávy o činnosti za r. 2022 bylo usnesení Shromáždění delegátů z 24. září 2022 splněno nebo se plní.
  2. Udělení čestného členství dle přiloženého seznamu: (Ing. František Hladík, Ing. Karel Vaverka, Ing. Jindřich Pater, Ing. Renata Karasová).
  3. Průběžné výsledky hospodaření roku 2023

 4. Ukládá představenstvu:
  1. V souladu s § 23 odst. 6 autorizačního zákona č. 360/1992 Sb., ve spolupráci s orgány státní správy a místní samosprávy, odbornými školami a institucemi pečovat o stavební kulturu a kulturu utváření prostředí se zaměřením na návrhy obecně závazných předpisů dotýkajících se výkonu odborných činností.
  2. Vyhodnotit diskuzní příspěvky na dnešním jednání Shromáždění delegátů a výsledky vyhodnocení promítnout do činnosti ČKAIT.
  3. V informačních materiálech ČKAIT zveřejnit diskusní příspěvky z dnešního jednání Shromáždění delegátů předané v písemné formě.
  4. Informovat o průběhu a o závěrech tohoto Shromáždění delegátů členy ČKAIT a zapojit je do činnosti a plnění úkolů.
  5. Pokračovat v činnostech stanovených Strategickým plánem.

 5. Shromáždění delegátů ruší rozhodnutí představenstva ČKAIT č. R1406-12 ze dne 20.11.2014 a věc se vrací představenstvu ČKAIT k dalšímu řízení - pro 136, proti 1, zdržel se 8, celkem 145.

Usnesení schváleno v 14:15. hod.

PRO: 160 hlasů, PROTI: 2 hlasy, ZDRŽELO SE: 3 hlasy