Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zpráva z volebního Shromáždění delegátů ČKAIT 2023

Zpráva z volebního Shromáždění delegátů ČKAIT 2023

Do představenstva bylo zvoleno 5 nových osobností, 10 bývalých členů pokračuje v činnosti. V dozorčí radě je jedna nová členka. Stavovský soud bude pracovat ve stejném složení jako v minulém volebním období.

Shromáždění delegátů ČKAIT se konalo 21. října 2023, tradičně v pražském hotelu Pyramida. Účast byla vysoká. Přijelo 189 delegátů z 200 zvolených zástupců 13 oblastí ČKAIT. Do dalšího volebního období vstupuje představenstvo změněné z jedné třetiny. Nově v něm bude mít oblast Praha tři zástupce, oblast Brno a oblast Ostrava po dvou zástupcích, ostatní oblasti po jednom zástupci. Žádného zástupce nemá jen oblast Zlín a Liberec. Jeden z nových členů je technik, všichni ostatní jsou inženýři. Až na jedinou výjimku jsou všichni členové představenstva v aktivním profesním věku. Průměrné stáří člena představenstva je nyní 57 let, přičemž nejstaršímu členovi je 78 let a nejmladšímu 41 let. Nejvíce hlasů v představenstvu získali Ing. Robert Špalek (165), staronový předseda ČKAIT, a Ing. Petr Dospiva, Ph.D. (149), nově zvolený 1. místopředseda ČKAIT. V rámci voleb do všech tří komorových orgánů více hlasů delegátů získali jen dva členové Stavovského soudu ČKAIT: Ing. Jan Korbel z největší oblasti Praha (175 hlasů) a Ing. Michal Odvody z nejmenší oblasti Karlovy Vary (171 hlasů).


Z projevu předsedy ČKAIT

Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT, ve svém úvodním projevu uvedl pět priorit. Upozornil, že je nelze označit za zcela nové, protože se do určité míry kryjí s jeho předchozím funkčním obdobím. Na prvním místě vyzdvihl vzdělávání – autorizovaných osob i odborné veřejnosti. Pro inženýry, techniky a stavitele bylo v roce 2022/23 realizováno na 400 odborných akcí, seminářů a webinářů a konferencí. Pozitivně ohodnotil činnosti profesních aktivů, z jejichž popudu řada vzdělávacích akcí vychází. Směrem k širší veřejnosti se pak obrací činnost tiskového oddělení, které úspěšně zviditelňuje činnost Komory ve sdělovacích prostředcích. Pro další období bude jedním z hlavních úkolů oslovování a získávání mladší generace pro činnost v Komoře a ku prospěchu ostatních AO. „Chceme další technicky vzdělané generace, ne poslední,“ uvedl mimo jiné předseda Špalek. S tím souvisí také urgentní potřeba získávat pro střední, a hlavně vysoké školství více uchazeček/uchazečů, motivovat je a pomáhat jim ve studiu a získat je po absolvování pro praxi. Komora v tomto ohledu pracuje společně s ČVUT na strategii podpory technického vzdělávání, která bude ještě na podzim předložena představenstvu Komory.

Ze stavební praxe Ing. Špalek vyzdvihl palčivý problém ceny projektových prací. Kodifikace v podobě standardizovaných odměn soustavně naráží na negativní postoj Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Toto téma se ostatně diskutovalo také na setkání inženýrských komor a svazů zemí V4, jež proběhlo v říjnu v Bratislavě. Vedle toho se zástupci stavovských organizací z Česka, Polska, Maďarska a hostitelského Slovenska shodli na potřebě koordinovaného řešení otázky rozpočtů a indexování cen ze strany projektantů a jejich doživotní odpovědnosti za stavební dílo. „Budeme se snažit tuzemskou praxi přiblížit tomu, aby od dokončení a předání stavebního díla platila desetiletá promlčecí lhůta. Aktuálně je na tom projektant před zákonem v ČR hůře než kriminálník,“ poukázal předseda Špalek, který se zároveň podělil o zkušenost z Polska, kde probíhají kontroly a revize vybraných budov.

Ing. Špalek na závěr své řeči zmínil potřebu vypořádat se v roce 2024 s dopady (novely) nového stavebního zákona. Informoval přítomné účastníky shromáždění delegátů, že zástupci Komory se podílejí na dokončení vyhlášky o požadavcích na výstavbu, stejně jako na vyhlášce o dokumentaci staveb. A to přesto, že profesní aktivy dostaly na vyjádření velmi málo času. V této souvislosti se autorizované osoby budou muset smířit s tím, že k 1. 7. 2024 zřejmě ještě nebude v provozu slibovaný Portál stavebníka. A projektové dokumentace pro povolovací řízení bude zřejmě nutné posílat datovými schránkami. Na závěr své řeči se Ing. Špalek dotkl i potřeby úpravy autorizačního zákona. I na základě podnětu Autorizační rady ČKAIT bude snahou v zákoně jasně vymezit odlišné profese projektanta a stavitele.


Z vystoupení hostů

Mgr. Martin Kupka, ministr dopravy, informoval stručně o plánovaných investicích do dopravní infrastruktury ve výši 150 mld. Kč i o snaze o usnadnění financování dopravních projektů prostřednictvím PPP. V návaznosti na vyhlášení výsledků Ceny Inženýrské komory, v jejímž rámci předal třem dopravním stavbám čestná uznání, popřál, aby se díky práci autorizovaných osob měnila naše země k lepšímu.

Ing. Žanet Hadžić, ředitelka Odboru stavebního řádu MMR, zmínila nový stavební zákon a uvedla, že připomínky ČKAIT jsou pro ministerstvo neocenitelným zdrojem informací. Ke zlepšení práce autorizovaných osob by měly přispět i nově připravované zásadnější změny autorizačního zákona.

Ing. Eduard Muřický, zástupce vrchního ředitele Sekce průmyslu a stavebnictví MPO ČR, informoval o přípravě zavádění BIM.

Prof. Ing. Karel Kabele CSc., vystoupil jako zástupce Fakulty stavební ČVUT. Sdílel obavy o dostatek stavebních inženýrů. Uvedl, že do prvního ročníku na jejich škole nastoupí 700 studentů a po pěti letech dokončí studia jen polovina z nich.

Ing. arch. MgA. David Mateásko vystoupil jako zástupce ČKA. Poděkoval za spolupráci obou komor při připomínkování zákonů. Uvedl, že současná doba je legislativně velmi turbulentní: „Často nevíme, podle čeho budeme za půl roku projektovat.“ Zdůraznil požadavek na odbornost a osobní odpovědnost.


Z diskuzních příspěvků

Bohuslav Šír, delegát oblasti Liberec, měl výhrady k programu, a to k bodu 8 – volby orgánů ČKAIT. Návrh kandidátky podle něj postrádá objektivitu v zastoupení v nových orgánech. Počet členů komory je udáván ve složení 57,8 % inženýrů a 36,1 % stavitelů a techniků. Mezi navrženými kandidáty není ani jeden technik a stavitel. Toto byl důvod, proč navrhl, aby se volby do orgánů ČKAIT vyloučily z programu tohoto shromáždění delegátů. (Poznámka: V reakci na tento příspěvek se z pléna ozval jeden účastník, že je kandidátem a je stavitelem. Jeden z nově zvolených členů představenstva, Bc. Libor Honzárek, je technik)

Ing. Michal Trnka, CSc., mladší, delegát oblasti Praha, chtěl doplnit informaci o splácení nové budovy. (Poznámka: Ing. Mráz odpověděl, že splátka úroků činí nyní 223 tis. Kč a bude se snižovat. Příjmy z pronájmu budovy činí cca 2 mil. Kč za rok.)

Ing. Pavel Kaderka, z oblasti Brnonavrhl do usnesení podrobnosti platby příspěvku autorizovaných inspektorů. Dále pak navrhl zadat úkol Představenstvu k vyvolání jednání s MMR stran nezaplacených příspěvků autorizovaných inspektorů.

Ing. Pavel Štěpán, delegát oblasti Praha, požádal, aby se doplňovaly údaje v „paměti stavitelství“, aby se i za pár let vědělo, kdo se podílel na významných stavbách.

Ing. Karel Vaverka, delegát oblasti Jihlava, připomněl, že spojovací linka mezi soudci a advokáty je soudní znalec, který musí být jedním z nás. Soudní znalci však musí pracovat za nízké honorářové sazby, a přitom jim hrozí vysoké sankce. Nikdo tuto práci proto nechce dělat. V návazné diskuzi zaznělo, že soudci nebo alespoň jejich přísedící by měli být vzděláni i v oboru, který posuzují.

Z usnesení Shromáždění dlegátů:

Shromáždění delegátů zvolilo členy do představenstva, stavovského soudu a dozorčí rady v tomto složení, přičemž nově zvolení členové jsou označeni podtržením

Představenstvo (15 členů)

Ing. Robert Špalek – OK Plzeň (165 hlasů)
Ing. Petr Dospiva, Ph.D. – OK Ostrava (149 hlasů)
Ing. Michal Drahorád, Ph.D. – OK Praha (136 hlasů)
Ing. Josef Filip, Ph.D. – OK Ústí nad Labem (136 hlasů)
Ing. David Bečkovský, Ph.D. – OK Brno (133 hlasů)
Ing. František Konečný, Ph.D. – OK České Budějovice (132 hlasů)
prof. Ing. Karel Kabele, CSc. – OK Praha (130 hlasů)
Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. – OK Ostrava (130 hlasů)
Bc. Libor Honzárek – OK Jihlava (127 hlasů)
Ing. Radim Loukota – OK Pardubice (125 hlasů)
Ing. Jaroslav Synek, Ph.D. – OK Praha (125 hlasů)
Ing. Martin Šafařík – OK Karlovy Vary (124 hlasů)
Ing. Jindra Novotná – OK Hradec Králové (120 hlasů)
Ing. Michal Majer – OK Olomouc (118 hlasů)
Ing. František Mráz – OK Brno (115 hlasů)

Dozorčí rada (9 členů)

prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc. – OK Brno (143 hlasů)
Ing. Petr Bureš – OK Plzeň (140 hlasů)
prof. Ing. František Hrdlička, CSc. – OK Praha (135 hlasů)
Ing. František Kavina – OK Jihlava (131 hlasů)
doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D. – OK Brno (125 hlasů)
Ing. Marek Jírovský – OK Karlovy Vary (119 hlasů)
Ing. Šárka Janurová – OK České Budějovice (116 hlasů)
Ing. Ladislav Smola – OK Zlín (113 hlasů)
Ing. Daniel Pieszka – OK Ostrava (109 hlasů)

Stavovský soud (11 členů)

Ing. Jan Korbel – OK Praha (175 hlasů)
Ing. Michal Odvody – OK Karlovy Vary (171 hlasů)
Ing. Michal Sedláček, Ph.D. – OK Praha (137 hlasů)
Ing. Miroslav Klos – OK Brno (130 hlasů)
Ing. Jaroslav Urban – OK Liberec (128 hlasů)
Ing. Karel Hegenbart – OK Praha (127 hlasů)
Ing. Arnošt Fabík – OK Jihlava (122 hlasů)
Ing. Petr Staněk – OK Olomouc (121 hlasů)
Ing. Miloslav Čáp, Ph.D. – OK Ústí nad Labem (119 hlasů)
Ing. Vlastimil Šmiřák – OK Ostrava (114 hlasů)
Ing. Vladimíra Špačková – OK Praha (96 hlasů)
26. 10. 2023