Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Usnesení Shromáždění delegátů ČKAIT 2017

Datum a začátek jednání: 25. března 2017 v 9.30 hod.
Místo konání: Hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6
Program: viz pozvánka delegátům s přílohami na SD 2017
Prezentováno 193 delegátů z 200 zvaných (viz prezenční listina). Originály uloženy v kanceláři ČKAIT Praha.

 1. Shromáždění delegátů zvolilo členy do představenstva, stavovského soudu a dozorčí rady (viz zápis volební komise). Originály zápisů jsou uloženy v kanceláři Komory ČKAIT Praha.

 2. Shromáždění delegátů schvaluje:
  1. Výroční zprávu ČKAIT za rok 2016, tištěnou jako součást materiálů (příloha pozvánky) projednávaných na tomto shromáždění delegátů a doplněnou předsedou ČKAIT Ing. Pavlem Křečkem.
  2. Zprávu dozorčí rady ČKAIT, tištěnou jako součást Výroční zprávy ČKAIT a doplněnou prof. Ing. Františkem Hrdličkou, CSc.
  3. Zprávu o hospodaření ČKAIT za rok 2016, tištěnou jako součást Výroční zprávy ČKAIT jako příloha k pozvánce na SD a doplněnou Ing. Františkem Mrázem.
  4. Rozpočet ČKAIT pro rok 2017 v rozsahu jednotlivých kapitol, tištěný jako příloha Výroční zprávy za rok 2016.
  5. Členský příspěvek pro rok 2018 ponechat ve výši 3000 Kč a i výši sníženého příspěvku ponechat na částce 1000 Kč při zachování stávajících podmínek.
   Vstupní členský příspěvek nových členů dle složení slibu:
   1.Q. = 3000 Kč, 2.Q.=2250 Kč, 3.Q.=1500 Kč, 4.Q.=750 Kč.
  6. Změnu Organizačního řádu, Profesního a etického řádu, Disciplinárního a smírčího řádu, Volebního a jednacího řádu v návaznosti na změnu Autorizačního zákona, předloženou na dnešním Shromáždění delegátů a archivovanou v kanceláři ČKAIT Praha a možnost udělování čestné medaile ČKAIT.
  7. Vyhlášení IX. ročníku Ceny inženýrské komory pro rok 2017.
  8. Udělení čestného členství Ing. P. Štěpánovi a čestných medailí Ing. V. Machovi, Ing. B. Ruskovi, Ing. J. Mitrengovi.

 3. Bere na vědomí:
  1. že na základě přednesené zprávy o činnosti za r. 2016 bylo usnesení SD z 19.3.2016 splněno.

 4. Ukládá představenstvu:
  1. V souladu s § 23 odst. 6 autorizačního zákona č. 360/1992 Sb. ve spolupráci s orgány státní správy a místní samosprávy, odbornými školami a institucemi pečovat o stavební kulturu a kulturu utváření prostředí se zaměřením na návrhy obecně závazných předpisů dotýkajících se výkonu odborných činností.
  2. Vyhodnotit diskuzní příspěvky na dnešním jednání SD a výsledky vyhodnocení promítnout do činnosti ČKAIT, se zaměřením na:
   • pokračování v jednání s příslušnými orgány na zjednodušení povolovacího procesu staveb,
   • podporu stanovení tézí přípravy nového stavebního zákona na úrovni SIA – rady výstavby ČR.
  3. Informovat o průběhu a o závěrech tohoto SD členy ČKAIT a zapojit je do činnosti a plnění úkolů.
  4. Pokračovat v rekonstrukci a dostavbě sídla Komory v Praze, Sokolská 15.
  5. Sledovat problematiku činnosti hostujících osob a aktualizovat směrnici pro uznávání kvalifikace občanů EU.
  6. V informačních materiálech ČKAIT zveřejnit diskuzní příspěvky z dnešního jednání SD předané v písemné formě.
  7. Podporovat zavedení jednotného povolovacího řízení staveb slučujícího ÚR, SP a rozhodnutí o povolení vztahujících se k ŽP do jednoho rozhodnutí.

 

Schváleno v: 13,30 hod. přítomnými delegáty takto: pro 178; proti 1; zdržel se hlasování 4.