Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Usnesení Shromáždění delegátů ČKAIT 2016

Datum a začátek jednání: 19. března 2016 v 9.30 hod.
Místo konání: Hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6
Program: viz pozvánka delegátům s přílohami na SD 2016
Prezentováno 187 delegátů z 200 zvaných (viz prezenční listina). Originály uloženy v kanceláři ČKAIT Praha.

Shromáždění delegátů

 1. schvaluje:
  1. Výroční zprávu ČKAIT za rok 2015, tištěnou jako součást materiálů (příloha pozvánky) projednávaných na tomto shromáždění delegátů a doplněnou předsedou ČKAIT Ing. Pavlem Křečkem.
  2. Zprávu dozorčí rady ČKAIT, tištěnou jako součást Výroční zprávy ČKAIT a doplněnou prof. Ing. Františkem Hrdličkou, CSc.
  3. Zprávu o hospodaření ČKAIT za rok 2015, tištěnou jako součást Výroční zprávy ČKAIT jako příloha k pozvánce na SD a doplněnou Ing. Františkem Mrázem.
  4. Rozpočet ČKAIT pro rok 2016 v rozsahu jednotlivých kapitol, tištěný jako příloha Výroční zprávy za rok 2015. Členský příspěvek pro rok 2017 ponechat ve výši 3.000 Kč a i výši sníženého příspěvku ponechat na částce 1000 Kč při zachování stávajících podmínek.
  5. Vyhlášení XIII. ročníku Ceny inženýrské komory pro rok 2016.

 2. bere na vědomí:
  1. že na základě přednesené zprávy o činnosti za r. 2015 bylo usnesení SD z 21.3.2015 splněno.

 3. ukládá představenstvu:
  1. V souladu s § 23 odst. 6 autorizačního zákona č. 360/1992 Sb. ve spolupráci s orgány státní správy a místní samosprávy, odbornými školami a institucemi pečovat o stavební kulturu a kulturu utváření prostředí se zaměřením na návrhy obecně závazných předpisů dotýkajících se výkonu odborných činností.
  2. Vyhodnotit diskuzní příspěvky na dnešním jednání SD a výsledky vyhodnocení promítnout do činnosti ČKAIT, se zaměřením na:
   • pokračování v jednání s příslušnými orgány na zjednodušení povolovacího procesu staveb,
   • podporu stanovení tézí přípravy nového stavebního zákona na úrovni SIA – rady výstavby ČR.
  3. Informovat o průběhu a o závěrech tohoto SD členy ČKAIT a zapojit je do činnosti a plnění úkolů.
  4. Po zveřejnění zákona o zadávání veřejných zakázek ve sbírce zákonů dopracovat a schválit Soutěžní řád ČKAIT (připomínkovaný na dnešním SD).


Schváleno ve: 13,15 hod. přítomnými delegáty takto: 162 pro; 0 proti; 1 zdržel se hlasování.


Návrhová komise ve složení:

Ing. František Hladík, České Budějovice – předseda
Ing. Josef Filip, Ústí nad Labem
Ing. Karel Jung, Ph.D., Praha
Ing. Jiří Švub, Olomouc
Ing. Arch. Zdena Umlášková, Brno