Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Usnesení Shromáždění delegátů ČKAIT 2022

Datum a začátek jednání: 24. září 2022 v 9.30 hod.
Místo konání: Hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6
Program: viz pozvánka delegátům s přílohami na SD 2022
Prezentováno 161 delegátů z 200 zvaných (viz prezenční listina). Originály uloženy v kanceláři ČKAIT.

 1. Shromáždění delegátů schvaluje:
  1. Výroční zprávu ČKAIT za rok 2021, tištěnou jako součást materiálů (příloha pozvánky) projednávaných na tomto Shromáždění delegátů a doplněnou předsedou ČKAIT Ing. Robertem Špalkem.
  2. Zprávu o hospodaření ČKAIT za rok 2021 (součást Výroční zprávy a doplněnou Ing. Františkem Mrázem) a rozhodlo o ponechání zisku na účtu nerozděleného zisku z minulých let.
  3. Členský příspěvek pro rok 2023 ve výši 3500 Kč a výši sníženého příspěvku ponechat na částce 1000 Kč při zachování stávajících podmínek. Vstupní příspěvek nových členů dle složení slibu: 1.Q.=3500 Kč, 2.Q.=2625 Kč, 3.Q.=1750 Kč, 4.Q.=875 Kč.
  4. Návrh rozpočtu ČKAIT pro rok 2023.
  5. Výši paušální částky 10 000 Kč pro účastníky disciplinárního jednání, kteří porušili své povinnosti – § 26, odst. 8 disciplinárního a smírčího řádu ČKAIT.
  6. Vytvoření fondu darů ve výši 200 tis. Kč a fondu reprezentačního ve výši 100 tis. Kč pro případ vyrovnaného, anebo ztrátového hospodaření v roce 2023.
  7. Zprávu dozorčí rady ČKAIT, tištěnou jako součást Výroční zprávy ČKAIT a doplněnou prof. Ing. Miloslavem Novotným, CSc.
  8. Vyhlášení 19. ročníku Ceny Inženýrské komory 2022.
  9. Změnu Volebního a jednacího řádu.
  10. Změnu Disciplinárního a smírčího řádu.
  11. Soutěžní řád ČKAIT.

 2. Bere na vědomí:
  1. Že na základě přednesené zprávy o činnosti za r. 2021 bylo usnesení Shromáždění delegátů z 2. října 2021 splněno nebo se plní.
  2. Udělení čestného členství: Ing. Jiří Kliner; Ing. Petr Serafín; Ing. Radko Moschner; Ing. Pavel Pejchal, CSc.; doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc.; Ing. Vratislav Šteiner – in memoriam.
  3. Průběžné výsledky hospodaření roku 2022.

 3. Ukládá představenstvu:
  1. Vyhledání a pořízení potřebných kancelářských prostor pro Komoru. Pro pořízení lze využít 100 % aktuálních volných prostředků Komory s možností pokrytí vyšších pořizovacích nákladů úvěrem do výše max. 40 % těchto volných prostředků Komory.
   Tímto bodem se ruší bod C.4 usnesení SD 2021.
  2. V souladu s § 23 odst. 6 autorizačního zákona č. 360/1992 Sb., ve spolupráci s orgány státní správy a místní samosprávy, odbornými školami a institucemi pečovat o stavební kulturu a kulturu utváření prostředí se zaměřením na návrhy obecně závazných předpisů dotýkajících se výkonu odborných činností.
  3. Vyhodnotit diskuzní příspěvky na dnešním jednání Shromáždění delegátů a výsledky vyhodnocení promítnout do činnosti ČKAIT.
  4. V informačních materiálech ČKAIT zveřejnit diskusní příspěvky z dnešního jednání Shromáždění delegátů předané v písemné formě.
  5. Informovat o průběhu a o závěrech tohoto Shromáždění delegátů členy ČKAIT a zapojit je do činnosti a plnění úkolů.
  6. Pokračovat v činnostech stanovených Strategickým plánem.
  7. Prosazovat, aby národní přílohy EC byly normativní.
  8. V rozpočtu pro rok 2023 přesunout prostředky ve výši do 1 mil. Kč z rezervy přímo do položky A.4.4. Periodika.
  9. Poskytnout delegátům SD návrh rozpočtu po kapitolách pro schvalované období v elektronické podobě.
  10. V návrhu rozpočtu pro rok 2024 vyčlenit prostředky pro propagaci oboru a ČKAIT s cílem zvýšit počet studentů středních a vysokých škol technického směru.

Schváleno v 14:45 hod.

PRO: 105 delegátů, PROTI: 5 delegátů, ZDRŽEL SE: 1 delegát