Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Usnesení shromáždění delegátů ČKAIT 2015

Datum a začátek jednání: 21. března 2015 v 9.30 hod.
Místo konání: Velký sál Národního domu na Smíchově, Náměstí 14. října 82/16, Praha 5
Program: viz pozvánka delegátům s přílohami na SD 2015
Prezentováno 188 delegátů z 200 zvaných (viz prezenční listina). Originály uloženy v kanceláři ČKAIT Praha.

Shromáždění delegátů

 1. schvaluje:
  1. Výroční zprávu ČKAIT za rok 2014, tištěnou jako součást materiálů (příloha pozvánky) projednávaných na tomto shromáždění delegátů a doplněnou předsedou ČKAIT Ing. Pavlem Křečkem.
  2. Zprávu dozorčí rady ČKAIT, tištěnou jako součást Výroční zprávy ČKAIT a doplněnou prof. Ing. Františkem Hrdličkou, CSc.
  3. Zprávu o hospodaření ČKAIT za rok 2014, tištěnou jako součást Výroční zprávy ČKAIT jako příloha k pozvánce na SD a doplněnou Ing. Františkem Mrázem.
  4. Rozpočet ČKAIT pro rok 2015 v rozsahu jednotlivých kapitol, tištěný jako příloha Výroční zprávy za rok 2014. Členský příspěvek pro rok 2016 ponechat ve výši 3.000 Kč a i výši sníženého příspěvku ponechat na částce 1000 Kč při zachování stávajících podmínek.
  5. Vyhlášení XII. ročníku Ceny inženýrské komory pro rok 2015.
  6. Úpravu řádů v částech dle přílohy tohoto usnesení a upřesnění přednesené Ing. Jindřichem Paterem.

 2. bere na vědomí:
  1. že na základě přednesené zprávy o činnosti za r. 2014 bylo usnesení SD z 29. 3. 2014 splněno.
  2. Aktualizaci Statutu kanceláří Komory.
  3. Standardy profesních výkonů a souvisejících činnosti zveřejněných v říjnu 2014 jako součást PROFESISU a doporučuje členům jejich používání pro obor pozemní stavby.

 3. ukládá představenstvu:
  1. V souladu s § 23 odst. 6 autorizačního zákona č. 360/1992 Sb. ve spolupráci s orgány státní správy a místní samosprávy, odbornými školami a institucemi pečovat o stavební kulturu a kulturu utváření prostředí se zaměřením na návrhy obecně závazných předpisů dotýkajících se výkonu odborných činností.
  2. Vyhodnotit diskuzní příspěvky na dnešním jednání SD a výsledky vyhodnocení promítnout do činnosti ČKAIT
  3. Informovat o průběhu a o závěrech tohoto SD členy ČKAIT a zapojit je do činnosti a plnění úkolů.

 4. navrhuje představenstvu ČKAIT, aby jmenovalo Ing. Lenku Zimovou čestným členem ČKAIT.


Schváleno ve: 14:05 hod. přítomnými delegáty takto: 178 pro: 1 proti: 1 zdržel se hlasování.

Návrhová komise ve složení:
Ing. František Hladík, České Budějovice – předseda
Ing. Josef Filip, Ústí nad Labem
Ing. Milan Komínek, Praha
Ing. Jiří Švub, Olomouc
Ing. Arch. Zdena Umlášková, Brno