Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Usnesení Shromáždění delegátů ČKAIT 2018

Datum a začátek jednání: 24. března 2018 v 9.30 hod.
Místo konání: Hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6
Program: viz pozvánka delegátům s přílohami na SD 2018
Prezentováno 182 delegátů z 200 zvaných (viz prezenční listina). Originály uloženy v kanceláři ČKAIT Praha.
 

 1. Shromáždění delegátů (SD) schvaluje:
  1. Výroční zprávu ČKAIT za rok 2017, obsahující zprávy o činnosti orgánů Komory a kanceláří Komory, tištěnou jako součást materiálů (příloha pozvánky) projednávaných na tomto shromáždění delegátů a doplněnou předsedou ČKAIT Ing. Pavlem Křečkem a prof. Ing. Františkem Hrdličkou, CSc.
  2. Zprávu o hospodaření ČKAIT za rok 2017, tištěnou jako součást Výroční zprávy ČKAIT zaslanou jako přílohu k pozvánce na SD a doplněnou Ing. Františkem Mrázem.
  3. Rozpočet ČKAIT pro rok 2018 v rozsahu jednotlivých kapitol, tištěný jako součást Výroční zprávy za rok 2017.
  4. Vytvoření fondu darů v částce 200 tis. Kč, fondu reprezentačního v částce 100 tis. Kč pro rok 2018 a fondu investičního v částce 0 Kč pro rok 2018.
  5. Členský příspěvek pro rok 2019 ponechat ve výši 3000 Kč a i výši sníženého příspěvku ponechat na částce 1000 Kč při zachování stávajících podmínek.
  6. Změnu Organizačního řádu, Profesního a etického řádu, Disciplinárního a smírčího řádu, předložené na dnešním Shromáždění delegátů, doplněné a opravené o odsouhlasené změny a archivované v kanceláři ČKAIT Praha.
  7. Vyhlášení XV. ročníku Ceny inženýrské komory pro rok 2018.

 2. Bere na vědomí:
  1. že na základě přednesené zprávy o činnosti za r. 2017 bylo usnesení SD z 25. 3. 2017 splněno.
  2. že GDPR musí zavést samostatně jak ČKAIT, tak IC ČKAIT, s.r.o. a že mezi nimi bude uzavřena zpracovatelská smlouva.

 3. Ukládá představenstvu:
  1. V souladu s § 23 odst. 6 autorizačního zákona č. 360/1992 Sb., ve spolupráci s orgány státní správy a místní samosprávy, odbornými školami a institucemi pečovat o stavební kulturu a kulturu utváření prostředí se zaměřením na návrhy obecně závazných předpisů dotýkajících se výkonu odborných činností.
  2. Vyhodnotit diskuzní příspěvky na dnešním jednání SD a výsledky vyhodnocení promítnout do činnosti ČKAIT.
  3. Informovat o průběhu a o závěrech tohoto SD členy ČKAIT a zapojit je do činnosti a plnění úkolů.
  4. Pokračovat v přípravě rekonstrukce a dostavbě sídla Komory v Praze, Sokolská 15. Bude vytvořena pracovní skupina, která v návaznosti na ekonomické a provozní podmínky upraví zadání. Výsledky budou předloženy na příštím SD.
  5. V informačních materiálech ČKAIT zveřejnit diskuzní příspěvky z dnešního jednání SD předané v písemné formě.
  6. Podporovat stanovení tézí přípravy nového stavebního zákona na úrovni SIA – Rady výstavby ČR a MMR ČR.
  7. Ve výroční zprávě za rok 2018 budou její součástí přílohy daňového přiznání za rok 2017, výsledovka a rozvaha.


Schváleno v: 14:30 hod. přítomnými delegáty takto: pro 171; proti 1; zdržel se hlasování 4