Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Usnesení Shromáždění delegátů ČKAIT 2021

Datum a začátek jednání: 2. října 2021 v 9.30 hod.
Místo konání: Hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6
Program: viz pozvánka delegátům s přílohami na SD 2021
Prezentováno 180 delegátů z 200 zvaných (viz prezenční listina). Originály uloženy v kanceláři ČKAIT.

 1. Shromáždění delegátů schvaluje:
  1. Výroční zprávu ČKAIT za rok 2020, tištěnou jako součást materiálů (příloha pozvánky) projednávaných na tomto Shromáždění delegátů a doplněnou předsedou ČKAIT Ing. Robertem Špalkem.
  2. Zprávu dozorčí rady ČKAIT, tištěnou jako součást Výroční zprávy ČKAIT a doplněnou prof. Ing. Františkem Hrdličkou, CSc.
  3. Zprávu o hospodaření ČKAIT za rok 2020 (součást Výroční zprávy a doplněnou Ing. Františkem Mrázem) a rozhodlo o ponechání zisku na účtu nerozděleného zisku z minulých let.
  4. Návrh rozpočtu ČKAIT pro rok 2021.
  5. Návrh rozpočtu ČKAIT pro rok 2022.
  6. Členský příspěvek pro rok 2022 ponechat ve výši 3000 Kč a i výši sníženého příspěvku ponechat na částce 1000 Kč při zachování stávajících podmínek. Vstupní příspěvek nových členů dle složení slibu: 1.Q.=3000 Kč, 2.Q.=2250 Kč, 3.Q.=1500 Kč, 4.Q.=750 Kč.
  7. Vytvoření fondu darů ve výši 200 tis. Kč a fondu reprezentačního ve výši 100 tis. Kč pro případ vyrovnaného, anebo ztrátového hospodaření v roce 2021.
  8. Vytvoření fondu darů ve výši 200 tis. Kč a fondu reprezentačního ve výši 100 tis. Kč pro případ vyrovnaného, anebo ztrátového hospodaření v roce 2022.
  9. Posunutí termínů konání Shromáždění delegátů pro další roky v podzimním období, počínaje rokem 2022
  10. Vyhlášení XVIII. ročníku Ceny Inženýrské komory pro rok 2021.
  11. Zvýšení náhrady za ztrátu času z výkonu funkce v orgánech Komory o 100 Kč/h od 1.1.2022.
  12. Změnu Disciplinárního a smírčího řádu v §37 a dále změnu Profesního a etického řádu v §2 a §6.
  13. Převedení prostředků z nahospodařeného zisku ve výši 20 mil. Kč do investičního fondu Komory od 1.2.2022.

 2. Bere na vědomí:
  1. Že na základě přednesené zprávy o činnosti za r. 2020 bylo usnesení Shromáždění delegátů z 12.9.2020 splněno nebo se plní.
  2. Udělení čestného členství dle přiloženého seznamu.
  3. Výstupy práce komise pro dostavbu budovy Sokolská.

 3. Ukládá představenstvu:
  1. V souladu s § 23 odst. 6 autorizačního zákona č. 360/1992 Sb., ve spolupráci s orgány státní správy a místní samosprávy, odbornými školami a institucemi pečovat o stavební kulturu a kulturu utváření prostředí se zaměřením na návrhy obecně závazných předpisů dotýkajících se výkonu odborných činností.
  2. Vyhodnotit diskuzní příspěvky na dnešním jednání Shromáždění delegátů a výsledky vyhodnocení promítnout do činnosti ČKAIT.
  3. Informovat o průběhu a o závěrech tohoto Shromáždění delegátů členy ČKAIT a zapojit je do činnosti a plnění úkolů.
  4. Zahájit práce potřebné pro úpravy stávající budovy (vstup do budovy, nástavba dvorního traktu budovy, technické zázemí ve vnitrobloku) s využitím max. 20 mil. Kč volných prostředků Komory. Shromáždění delegátů dále ukládá Představenstvu hledání potřebných kancelářských prostor pro Komoru s hodnotou koupě ve výši max. 90 % volných prostředků Komory zbývajících po odečtu výše zmíněné částky 20 mil. Kč k datu 1.2.2022.
  5. V informačních materiálech ČKAIT zveřejnit diskusní příspěvky z dnešního jednání Shromáždění delegátů předané v písemné formě.
  6. Pokračovat v činnostech stanovených Strategickým plánem.
  7. Prosazovat, aby národní přílohy EN byly normativní.
  8. Pokračovat v jednání s HZS ČR o vytvoření nové specializace ČKAIT v oboru PBS v souvislosti s novou kategorizací staveb.
  9. Zabývat se zněním řádů ČKAIT a jejich případnými úpravami za účelem zohlednění aktuálního stavu právních předpisů, stavu ve společnosti a návrhů členů.
  10. Ve světle aktuálních právních kauz se zabývat odpovědností AO v procesu výstavby a odpovídajícím způsobem s výsledky této činnosti průběžně seznamovat jak AO tak veřejnost.