Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Manuál k pojištění autorizovaných osob a postup likvidace škod

Manuál k pojištění autorizovaných osob a postup likvidace škod

Manuál k pojištění autorizovaných osob a postup likvidace

 

 1. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA

  I. Základní pojištění
  • Všichni členové ČKAIT jsou pojištěni rámcovou pojistnou smlouvou uzavřenou od 1. ledna 2024 opět u ČSOB pojišťovny. Smlouvu zprostředkoval nový pojišťovací makléř Komory, její dceřiná společnost PM ČKAIT, s.r.o., jehož úlohou je správa pojistných zájmů jednotlivých autorizovaných osob, pomoc při likvidaci škod a reporting. Pojistná smlouva řeší profesní odpovědnost autorizovaných osob (dále jen AO) v rozsahu zákona č. 360/1992 Sb. a v dalších činnostech např. podle zákona o veřejných zakázkách.
  • Limit pojistného plnění byl od 1.1.2024 navýšen na 300 000 Kč pro každou AO ročně. Pojistné hradí Komora z členského příspěvku. Při vyčerpání tohoto limitu v důsledku jedné nebo více škod lze tento limit individuálně dokoupit za cenu 1 000 Kč, a to při zachování stejné výše limitu pojistného plnění.
  • Spoluúčast činí 10 000 Kč pro každou pojistnou událost. Pro ty, co prokáží celoživotní vzdělávání dle vnitřních předpisů ČKAIT, se spoluúčast snižuje na 5 000 Kč.
  • Uvedené pojištění vzniká automaticky zapsáním do seznamu AO vedeném ČKAIT.
  • Pojistnou smlouvu sjednává ČKAIT jako pojistník ve prospěch autorizovaných osob, které jsou členy samosprávné stavovské organizace ČKAIT. Autorizovanou osobou pro účely této pojistné smlouvy je myšlena i osoba "usazená" ve smyslu platných právních předpisů. Pojištění se vztahuje taktéž na autorizované osoby, které byly zapsány do seznamu vedeného pojistníkem a staly se řádnými členy ČKAIT i po nabytí účinnosti pojistné smlouvy. Pojištění vznikne okamžikem zapsání do seznamu autorizovaných osob.
  • Autorizované osoby, které byly vyškrtnuty ze seznamu vedeného pojistníkem, přestávají být pojištěny okamžikem vyškrtnutí.
  • Individuální smlouvy, které si AO sjednají mimo tento program se řídí pojistnými podmínkami příslušných pojišťoven.

  II. Připojištění na vyšší pojistné částky
  Zvýšené skupinové pojištění
  • Zvýšeným skupinovým pojištěním lze navýšit limity pojistného plnění na 2 nebo 5 mil. Kč
  • Toto pojištění je určeno pro OSVČ nebo s.r.o. s obratem nepřesahujícím dva mil. Kč.
  • Ve zvýšeném skupinovém pojištění je automaticky kromě odborné činnosti ve výstavbě zahrnuta i činnost koordinátora BOZP.
  • Zvýšeným skupinovým pojištěním lze připojistit i činnost energetického specialisty nebo znalce v oboru stavebnictví.

  Individuální připojištění prostřednictvím přihlášky
  • Individuální připojištění sjednané prostřednictvím přihlášky je určeno jak pro OSVČ, tak i s.r.o. s obratem do 30 mil. Kč.
  • Limity pojistného plnění lze tímto připojištěním navýšit až na 50 mil. Kč.
  • Výše pojistného za připojištění je stanoveno zcela individuálně podle požadavku AO a je dáno výpočtovou tabulkou dle rámcové pojistné smlouvy.
  • Připojištění je možné sjednat obecně, tedy na veškerou profesní činnost, nebo individuálně na jednu konkrétní akci.
  • U pojištění na konkrétní akci lze po skončení aktivní činnosti (odborné činnosti ve výstavbě (projektant, TDS, stavbyvedoucí) sjednat tzv. udržovací pojištění, neboť vzhledem k časově neomezenému ručení AO za pochybení, je nutno počítat s tím, že toto pojištění bude nutné "držet" velmi dlouhou dobu.

  III. Udržovací pojištění
  • Po skončení činnosti má každá AO možnost sjednat si tzv. udržovací pojištění na dobu 5 let za pojistné 600 Kč s pojistnou částkou 300 000 Kč a se spoluúčastí 5 000 Kč.
  • Dále je možné sjednat udržovací pojištění po skončení aktivní činnosti na jednorázové zakázce. Toto pojištění se také sjednává na dobu 5 let. Výše pojistného je individuální.

 2. LIKVIDACE ŠKOD

  I. Co je to škoda
  • Škoda je újma spočívající ve zmenšení majetku poškozeného, především majetku finančního. V pojištění odpovědnosti je vždy vznik škody velmi individuální a záleží na mnoha právních skutečnostech, které průběh likvidace škody mohou ovlivnit.
  • Škoda (nárok poškozeného) bude úspěšně uplatněna na pojišťovně za následujících podmínek:
   1. písemný nárok vznesený poškozeným s odhadem výše škody;
   2. AO sdělí makléři, zda se cítí odpovědna za pochybení, jejímž následkem vznikla škoda;
   3. AO doloží pojišťovně všechny podklady nutné k prokázání nároku na pojistné plnění.
  • Pojistnou událostí z pojištění profesní odpovědnosti za škody z činnosti autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě je zpravidla skutečnost, kdy AO v rámci své profesní činnosti způsobila škodu jinému a pojišťovna je připravena škodu uhradit.
   

  II. Jak postupovat při škodě
  Pozor! Nikdy neuznávat před poškozeným odpovědnost za škodu, neslibovat úhradu nároku, neplatit v žádném případě náhradu škody. To by mohlo mít za následek krácení pojistného plnění anebo jeho úplné odmítnutí. Při uplatnění nároku nebo podezření, že bude nárok uplatněn, doporučujeme:

  1. kontaktovat makléře, který pojištěné osobě poskytne konzultaci a bude ji zastupovat při jednání s pojistitelem;
  2. prokonzultovat s makléřem podstatu škody a formu uplatnění na pojišťovnu;
  3. následně vyplnit hlášenku škody a řídit se pokyny makléře.


  III. Proč je důležité kontaktovat makléře

  1. likvidace pojistných událostí za součinnosti makléře probíhá snadněji a rychleji;
  2. AO zastupuje profesionál;
  3. makléř na základě provedené analýzy může doporučit likvidaci škody z jiných pojištění;
  4. makléř poskytne součinnost AO při jednání s poškozeným tak, aby došlo k rychlému a uspokojivému dořešení likvidace nároku.


  IV. Základní předpoklady pro úspěšnou likvidaci škody

  • konzultace škody s makléřem;
  • vyplnění formuláře hlášení škody - najdete na www stránkách ČKAIT v sekci Pojištění AO (příloha č. 6)
  • písemně vznesený nárok na náhradu škody poškozeným;
  • smlouva o dílo, či provedení práce (např. na vyhotovení projektové dokumentace) + dodatky;
  • kopie z autorizačního deníku, kde je zápis o autorizaci projektu;
  • přesný popis vzniku škody a vyjádření pojištěného k odpovědnosti za škodu (pochybení uznávám či nikoli); Podle charakteru nároku mohou být pojišťovnou požadovány i následující další doklady;
  • fotografická dokumentace škody - je-li jí možné zhotovit;
  • příslušnou část projektové dokumentace s vyznačením chyby;
  • technická zpráva;
  • stavební povolení;
  • informace o tom, kdo první škodu zjistil, k tomu protokol/zápis ze stavebního deníku;
  • doklad o provedené opravě - faktury a stavební deník;
  • kopie zápisů ze stavebního deníku;
  • položkový rozpočet na zhotovenou, "chybně" navrženou část stavby;
  • položkový rozpočet na původně postavenou část;
  • rozpočet nákladů na opravu.

   

  V případě, že budete potřebovat jakýchkoli další informace týkající se pojištění AO ČKAIT, prosím kontaktujte:

  Ing. Petra Bartoníčková - tel.: 605 979 169; email: pbartonickova@pmckait.cz
  Mgr. Jakub Doležel - tel.: 605 972 572; email: jdolezel@pmckait.cz