Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Placení členských příspěvků

Placení členských příspěvků

V roce 2024 bude na zaplacení členského příspěvku odeslána výzva k úhradě členského příspěvku na e-mailovou adresu autorizované osoby. Členové ČKAIT, kteří nemají v databázi registrovanou e-mailovou adresu, obdrží výzvu poštou.
Termín zaplacení je do 31. března 2024.

Příspěvek se platí převodem na účet Komory – 109270792/0300. Při platbě převodním příkazem je třeba uvést variabilní symbol, který je číslo složené z koncového dvojčíslí roku, na který je příspěvek placen a sedmimístného členského čísla autorizované osoby.

Příklad: variabilní symbol autorizované osoby s členským číslem 1400753 pro rok 2024 je 241400753

Uhrazený členský příspěvek je stále daňovým nákladem ve smyslu zákona o dani z příjmu. Dokladem o zaplacení příspěvku pro vás bude výpis z vašeho bankovního účtu.


Údaje pro zahraniční platby:  IBAN: CZ21 0300 0000 0001 0927 0792, BIC/SWIFT: CEKOCZPP

 

SOUHRN PŘÍSPĚVKŮ A POPLATKŮ HRAZENÝCH ČKAIT

 

 1. Členský příspěvek
  • řádného člena na rok 2024 splatný 31. 3. 2024 - 3.500,- Kč/rok
  • usazené osoby na rok 2024 - 3.500,- Kč/rok
  • člena s pozastavenou autorizací - 500,- Kč/rok
   (v. s.: 24 + členské číslo (7 číslic)/ s.s. 202402)

   Příklad: variabilní symbol autorizované osoby s členským číslem 1400753 pro rok 2024 je 241400753

 2. Autorizační poplatek za zkoušku odborné způsobilosti (zákon č. 360/92 Sb.) - 3.500,- Kč
  (v.s. členské číslo (7 číslic)/ s.s 202401)
  Poplatek za podání žádosti o uznání odborné kvalifikace osoby usazené nebo hostující - 2.000,- Kč
  (v.s. identifikační osobní údaj/ s.s 202408)
  Poplatek za rozšíření o další obor - 2.500,- Kč
  (v.s. členské číslo (7 číslic)/ s.s. 202410)

 3. První členský příspěvek se určuje podle termínu složení slibu:
  v 1. čtvrtletí kalendářního roku – plný příspěvek - 3.500,- Kč
  ve 2. čtvrtletí kalendářního roku – snížený příspěvek - 2.625,- Kč
  ve 3. čtvrtletí kalendářního roku – snížený příspěvek - 1.750,- Kč
  ve 4. čtvrtletí kalendářního roku – snížený příspěvek - 875,-Kč
  (v.s. členské číslo (7 číslic)/ s.s 202403)

 4. Snížená výše příspěvků:
  • členský příspěvek pro invalidy na základě žádosti, která obsahuje kopii dokladu o invaliditě - 1.000,- Kč
  • členský příspěvek pro seniory na základě žádosti, kterou mohou podat AO pobírající řádný starobní důchod (kopii potvrzení o přiznání důchodu) a jejichž příjmy z činnosti AO jsou nižší než 50.000,- Kč/rok (čestné prohlášení) - 1.000,- Kč.
   (v.s. 24 + členské číslo (7 číslic)/ s.s 202402)

 5. Jiné poplatky
  • náhrada autorizačního razítka nebo aut. osvědčení - 500,- Kč
   (v.s. členské číslo (7 číslic)/ s.s 202404)
  • opakované pozastavení autorizace - 500,- Kč
   (v.s. členské číslo (7 číslic)/ s.s 202404)
  • nový deník autorizované osoby v případě jeho ztráty - 1000,- Kč
   (v.s. členské číslo (7 číslic)/ s.s 202407)
   
  Sankce za úkony v souvislosti s včasným neuhrazením členského příspěvku (z rozhodnutí představenstva R1502-20) Výše poplatku
  1. upomínka k neuhrazení členského příspěvku 100,- Kč
  2. upomínka k neuhrazení členského příspěvku (zasílá Dozorčí rada) 150,- Kč
  Oznámení o zahájení disciplinárního řízení a nařízení ústního jednání StS ve věci neuhrazeného členského příspěvku 200,- Kč
  Rozhodnutí Stavovského soudu ve věci neuhrazeného členského příspěvku 200,- Kč 
  Paušální poplatek udělený StS dle §26, odst. 9 Disciplárního a smírčího řádu ČKAIT 20.000,- Kč

 6. Osvobození od příspěvků
  od členského příspěvku jsou osvobozeny:
  • autorizované osoby starší 70 let (na základě žádosti s prohlášením o ukončení aktivní činnosti AO), tyto osoby nebudou na další činnost pojištěny, ale budou mít tzv. "Udržovací pojištění" s krytím jejich činnosti 5 let zpět
  • autorizované osoby na mateřské resp. rodičovské dovolené (na základě žádosti, která obsahuje kopii rodného listu dítěte - žádost nutno každoročně obnovit)
  • čestní členové ČKAIT