ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Organizační řád

Verze pro tiskVerze pro tisk

Shromáždění delegátů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen Komora) v souladu s ustanovením § 23 odst. 6 písm. i) a § 30 odst. 1 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) schválilo dne 25. 3. 2017 tento

ORGANIZAČNÍ ŘÁD
ČESKÉ KOMORY AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

 
PREAMBULE
Komora je samosprávná stavovská organizace se sídlem v Praze, s působností v České republice. Je zřízena podle § 23 odst. 1 Zákona a sdružuje jako řádné členy všechny autorizované inženýry, autorizované techniky, autorizované stavitele a usazené osoby. K zajištění činnosti Komory je zřízena kancelář Komory v Praze, regionální kancelář v Praze a v Brně a oblastní kanceláře v sídlech krajů.
Komora je právnickou osobou.

 

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1


Tento organizační řád upravuje:

 1. podrobnosti o organizaci Komory,
 2. podrobnosti o orgánech Komory, jejich působnosti, pravomoci a o počtech jejich členů,
 3. působnost kanceláře Komory, regionálních a oblastních kanceláří.
§ 2
 1. Řádnými členy Komory jsou:
  1. osoby autorizované Komorou podle § 7 odst. 1 Zákona,
  2. usazené osoby registrované Komorou podle § 30h odst. 1 Zákona.
 2. Hostujícími osobami jsou:
  1. osoby podle § 32 odst. 3 Zákona,
  2. hostující osoby podle § 30n Zákona.
 3. Čestnými členy, popř. čestnými předsedy, jsou osoby, kterým představenstvo Komory tento titul udělilo. S titulem nejsou spojena žádná práva ani povinnosti vůči Komoře.
 4. Řádní členové Komory jsou povinni se řídit při výkonu vybraných činností na území České republiky Zákonem, řády a vnitřními předpisy Komory a obecně závaznými právními předpisy. 
 5. Na činnost hostujících osob, které jsou registrovány u Komory, ale nejsou jejími řádnými členy, se vztahuje ustanovení § 30c odst. 2 Zákona. 
ČÁST DRUHÁ
PŮSOBNOST KOMORY
§ 3
 1. Orgány Komory zřízené ze Zákona s celorepublikovou působností jsou:
  1. shromáždění delegátů,
  2. představenstvo,
  3. předseda Komory,
  4. dozorčí rada,
  5. stavovský soud,
  6. autorizační rada.
 2. Orgány zřízené Komorou s oblastní působností jsou:
  1. valná hromada oblasti,
  2. výbor oblasti,
  3. předseda oblasti.
 3. Orgány zřízené Komorou s regionální působností jsou:
  1. dozorčí komise,
  2. zkušební komise.
 4. Volené orgány jsou orgány podle odst. 1 písm. a) až e) a odst. 2 písm. b) a c). Ustavené jmenováním jsou orgány podle odst. 1 písm. f), odst. 3 a disciplinární senáty stavovského soudu. 
 5. K zajištění své činnosti mohou orgány Komory zřizovat pracovní skupiny (komise, aktivy, rady), které nemají rozhodovací pravomoc a nemohou nahrazovat orgán, který je ustavil. Práva a povinnosti pracovních skupin určuje vždy ustavující orgán.
 6. Funkce v orgánech Komory jsou čestné. Komora hradí pouze náklady spojené s výkonem těchto funkcí a u funkcí podle odst. 1 písm. b) až f) a odst. 2 písm. c) náhradu za ztrátu času.
 7. Odměňování za výkon činností podle odst. 2 písm. b) a odst. 3 stanoví ekonomická pravidla a ekonomické směrnice Komory.
 8. Pokud není uvedeno jinak, je funkční období všech orgánů tříleté. Případná kooptace, vyvolaná z jakéhokoliv důvodu snížením počtu členů orgánu v průběhu volebního období, se provede na zasedání orgánu, a to z původních kandidátů do orgánu; je platná do konce probíhajícího volebního období. 
 9. Činnost všech orgánů a pracovních skupin se řídí Zákonem, řády a vnitřními předpisy Komory a obecně závaznými právními předpisy. Činnost autorizační rady se řídí autorizačním řádem.
 10. Základními vnitřními předpisy Komory jsou autorizační, organizační, profesní a etický, disciplinární a smírčí, a volební a jednací řád. 
 11. Administrativní činnosti zajišťují pro orgány Komory příslušné kanceláře.
§ 4
 1. Komora se člení na třináct oblastí, které se územně i působením shodují s kraji České republiky. Pro výkon stanovených činností se Komora člení na regiony se sídlem v Praze a Brně.
 2. Do regionu Praha přísluší:
  1. Oblast Praha, s působností v hl. m. Praze a ve Středočeském kraji,
  2. Oblast České Budějovice, s působností v Jihočeském kraji,
  3. Oblast Plzeň, s působností v Plzeňském kraji,
  4. Oblast Karlovy Vary, s působností v Karlovarském kraji,
  5. Oblast Ústí nad Labem, s působností v Ústeckém kraji,
  6. Oblast Liberec, s působností v Libereckém kraji,
  7. Oblast Hradec Králové, s působností v Královéhradeckém kraji,
  8. Oblast Pardubice, s působností v Pardubickém kraji.
 3. Do regionu Brno přísluší:
  1. Oblast Brno, s působností v Jihomoravském kraji,
  2. Oblast Ostrava, s působností v Moravskoslezském kraji,
  3. Oblast Olomouc, s působností v Olomouckém kraji,
  4. Oblast Zlín, s působností ve Zlínském kraji,
  5. Oblast Jihlava, s působností v kraji Vysočina.
ČÁST TŘETÍ
PRAVOMOCI ORGÁNŮ KOMORY
§ 5
 1. Shromáždění delegátů (dále jen Shromáždění) je nejvyšším orgánem Komory.
 2. Delegátů je 200 a jsou voleni valnými hromadami oblastí. Počet delegátů z jednotlivých oblastí stanoví představenstvo Komory poměrně podle počtu členů.
 3. Shromáždění musí být svoláno představenstvem nejméně jednou do roka, obvykle v prvním čtvrtletí roku, po ukončení valných hromad oblastí.
 4. Požádá-li o to jedna třetina řádných členů Komory nebo dozorčí rada, musí být Shromáždění svoláno nejpozději do tří měsíců.
 5. Shromáždění zejména:
  1. volí z řádných členů přímou a tajnou volbou 15 členů představenstva, 9 členů dozorčí rady a 11 členů stavovského soudu; členy těchto orgánů také tajným hlasováním odvolává, přičemž souběh členství v těchto orgánech je nepřípustný, 
  2. schvaluje řády Komory, zejména profesní a etický, organizační, disciplinární a smírčí, a volební a jednací,
  3. schvaluje výši příspěvků členů Komory,
  4. schvaluje výši náhrad za ztrátu času výkonem funkcí v orgánech Komory,
  5. projednává a schvaluje zprávy o činnosti představenstva, dozorčí rady, stavovského soudu, autorizační rady a zprávu o hospodaření,
  6. může zrušit nebo změnit rozhodnutí představenstva,
  7. schvaluje rozpočet,
  8. usnáší se i o dalších otázkách, které si vyhradí k rozhodování,
  9. může rozhodnout o zřízení dalších pomocných orgánů a stanovit jejich pravomoci a odpovědnosti,
  10. schvaluje standardy výkonů a dokumentace.
§ 6
 1. Představenstvo je statutárním orgánem Komory. V rozsahu své působnosti zejména:
  1. svolává řádné nebo mimořádné Shromáždění a připravuje podklady pro jeho jednání,
  2. spravuje majetek Komory a prostřednictvím kanceláří Komory zabezpečuje veškeré administrativní činnosti Komory,
  3. chrání a prosazuje zájmy členů Komory,
  4. navrhuje příslušnému ministrovi členy autorizační rady,
  5. stanovuje specializace v rámci oborů autorizace,
  6. odpovídá za řádné vedení a zveřejňování seznamů osob autorizovaných a registrovaných Komorou,
  7. určuje činnosti neslučitelné s činností autorizovaných osob,
  8. rozhoduje o odvolání proti uložení disciplinárního opatření,
  9. rozhoduje o uznání oprávnění zahraničních subjektů,
  10. schvaluje vnitřní předpisy navazující na řády Komory,
  11. informuje členy o činnosti Komory,
  12. informuje veřejnost o činnosti Komory,
  13. zajišťuje účast Komory v legislativní a normotvorné činnosti,
  14. rozhoduje ve všech dalších věcech v působnosti Komory, pokud o nich nerozhodují jiné orgány,
  15. vykonává pravomoci zřizovatele v organizacích zřízených Komorou,
  16. vydává řády Komory a autorizační řád schválený příslušným ministrem,
  17. schvaluje spolupráci s externími organizacemi,
  18. vyjadřuje se na vyžádání příslušného ministra v návaznosti na stavební zákon ke jmenování autorizovaných inspektorů,
  19. zajišťuje publikační, dokumentační, vzdělávací a ediční činnost,
  20. posuzuje jako uznávací orgán odborné kvalifikace a jiné způsobilosti pro výkon vybraných činností osob, které nejsou občany České republiky,
  21. stanovuje úkoly předsedovi Komory,
  22. stanovuje úkoly výborům oblastí,
  23. rozhoduje o udělení čestného členství, titulu čestného předsedy a čestné medaile.
 2. Představenstvo volí a odvolává ze svého středu předsedu Komory, prvního místopředsedu a další místopředsedy. První místopředseda musí být z jiného regionu, než je předseda. 
 3. Požádá-li o to nejméně třetina členů představenstva, musí být představenstvo svoláno do jednoho měsíce.
§ 7
 1. Předseda Komory zastupuje Komoru navenek. V rámci své působnosti zejména:
  1. řídí a koordinuje činnost Komory,
  2. nejméně čtyřikrát do roka svolává zasedání představenstva Komory,
  3. přijímá slib žadatelů o autorizaci a osob usazených, popř. tímto úkonem pověřuje některého z místopředsedů Komory,
  4. na návrh představenstva Komory jmenuje a odvolává ředitele kanceláře Komory v Praze,
  5. předsedům oblastí deleguje pravomoci a odpovědnosti,
  6. na základě zmocnění představenstva může činit neodkladná rozhodnutí, spadající jinak do působnosti představenstva Komory, 
  7. na návrh představenstva jmenuje předsedu a místopředsedu autorizační rady
  8. jmenuje poradce předsedy Komory, 
  9. schvaluje interní směrnice kanceláře Komory,
  10. schvaluje administrativní uspořádání Komory a jeho změny.
 2. Předsedou Komory musí být autorizovaný inženýr.
 3. V případě nepřítomnosti je předseda Komory zastupován prvním místopředsedou, případně dalším určeným místopředsedou, a to v plném rozsahu.
 4. Předseda Komory úřaduje zpravidla jednou týdně v kanceláři Komory.
§ 8
 1. Dozorčí rada je nejvyšším kontrolním orgánem Komory. V rámci své působnosti zejména:
  1. kontroluje veškerou činnost Komory, jejích orgánů a pracovních skupin, především plnění usnesení Shromáždění, dodržování povinností stanovených Zákonem, řády, vnitřními předpisy Komory a obecně závaznými předpisy,
  2. má právo nahlížet do veškerých dokladů Komory, vyžadovat stanoviska a další podklady,
  3. dohlíží na řádný výkon činnosti autorizovaných a registrovaných osob,
  4. dohlíží na hospodaření Komory a zpracovává revizní zprávu,
  5. šetří podněty a stížnosti vůči Komoře nebo jejím členům,
  6. zpracovává návrhy na zahájení disciplinárního řízení,
  7. ověřuje účast autorizovaných osob v systému celoživotního vzdělávání Komory.
 2. Dozorčí rada do 3 měsíců po svém zvolení Shromážděním jmenuje členy dozorčích komisí v regionu Praha a v regionu Brno z kandidátů zvolených valnými hromadami oblastí.
 3. Dozorčí rada odvolává a jmenuje jednotlivé členy dozorčí komise a to z kandidátů zvolených valnými hromadami oblastí.
 4. Dozorčí rada může přenést část svých pravomocí na dozorčí komisi.
 5. Dozorčí rada může dozorčí komisi odejmout vyšetřování případu a vyšetřit jej sama.
 6. Dozorčí rada volí a odvolává ze svého středu předsedu, dva místopředsedy a předsedy dozorčích komisí.
 7. Předseda dozorčí rady podává jménem dozorčí rady stavovskému soudu návrhy na zahájení disciplinárního řízení. 
 8. Předseda dozorčí rady zastupuje dozorčí radu navenek a řídí její činnost. Nejméně čtyřikrát do roka svolává její zasedání. V době jeho nepřítomnosti jej zastupuje určený místopředseda, a to v plném rozsahu.
§ 9
 1. Dozorčí komise se sídlem v Praze a v Brně jsou složeny ze zástupců každé oblasti regionu.
 2. Dozorčí komise je kontrolní orgán Komory, který v rámci své působnosti v regionu zejména:
  1. zajišťuje úkoly uložené dozorčí radou Komory,
  2. kontroluje veškerou činnost Komory v oblastech, především plnění usnesení orgánů Komory, dodržování povinností stanovených Zákonem, řády, vnitřními předpisy Komory a obecně závaznými právními předpisy,
  3. má právo nahlížet do všech dokladů Komory,
  4. šetří podněty a stížnosti vůči Komoře nebo jejím členům,
  5. dozorčí radě podává návrhy na zahájení disciplinárního řízení.
 3. Dozorčí komise kontroluje řádný výkon činnosti autorizovaných a registrovaných osob, zejména:
  1. odbornou úroveň jejich činnosti,
  2. osobní účast na práci,
  3. dodržování předpisů,
  4. činnosti neslučitelné s výkonem činnosti autorizované osoby,
  5. dodržování výkonu činnosti v rozsahu oprávnění,
  6. účast v celoživotním vzdělávání.
 4. Dozorčí komise o své činnosti informuje dozorčí radu prostřednictvím předsedy dozorčí komise
 5. Předseda dozorčí komise zastupuje dozorčí komisi a řídí její činnost. Nejméně čtyřikrát do roka svolává její zasedání.
 6. Dozorčí komise volí a odvolává ze svého středu místopředsedu, který zastupuje předsedu dozorčí komise v době jeho nepřítomnosti, a to v plném rozsahu. 
§ 10
 1. Stavovský soud v disciplinárním řízení rozhoduje o uložení disciplinárních opatření.
 2. Stavovský soud volí a odvolává ze svého středu předsedu a místopředsedu. Předseda zastupuje stavovský soud navenek, řídí jeho činnost a podepisuje jeho rozhodnutí. Po dobu jeho nepřítomnosti jej zastupuje v plném rozsahu místopředseda.
 3. Stavovský soud může ze svých členů jmenovat nejméně tříčlenné disciplinární senáty a přenést na ně svou rozhodovací pravomoc. Předsedu disciplinárního senátu volí stavovský soud.
 4. Předseda disciplinárního senátu zastupuje disciplinární senát navenek, řídí jeho činnost a podepisuje jeho rozhodnutí.
 5. Disciplinární senát je oprávněn vést disciplinární řízení a ukládat disciplinární opatření.
 6. Stavovský soud, popřípadě disciplinární senát, je oprávněn vyžadovat předložení dokladů, jejichž obsah považuje za významný pro svá rozhodnutí.
 7. Stavovský soud může ustanovit z řádných členů Komory zprostředkovatele pro smírčí jednání.
§ 11
 1. Autorizační rada je orgán Komory, oprávněný rozhodovat na podkladě autorizačního řízení o udělení autorizace.
 2. Členy autorizační rady jmenuje na dobu tří let na návrh představenstva Komory příslušný ministr, který může i rozhodnout o jejich odvolání.
 3. Autorizační rada v rozsahu své působnosti zejména:
  1. jmenuje a odvolává předsedy, místopředsedy a členy zkušebních komisí, pověřených v autorizačním řízení zkouškami v Praze a v Brně,
  2. rozhoduje o odmítnutí žádosti o udělení autorizace,
  3. navrhuje autorizační řád a stanovuje obsah a způsob provádění zkoušek,
  4. navrhuje vytváření specializací v rámci oborů autorizace,
  5. rozhoduje o uznání vzdělání příbuzného oboru nebo směru,
  6. prověřuje stížnosti a odvolání v souvislosti s autorizačním procesem,
  7. vyhodnocuje dokumentaci o průběhu autorizačních zkoušek,
  8. ustavuje komisi pro zkušební otázky,
  9. jmenuje a řídí zkušební komise,
  10. dozoruje činnost zkušebních míst,
  11. povoluje v odůvodněných případech výjimku z požadavku na státní příslušnost,
  12. povoluje ve výjimečných případech, podložených zejména úspěšnou odbornou činností uchazeče, výjimku z předepsaného vzdělání.
 4. Výkon činnosti zkušebních komisí je upraven autorizačním řádem.
§ 12
 1. Každý řádný člen Komory evidovaný v oblasti má právo zúčastnit se valné hromady oblasti
 2. Valná hromada oblasti musí být svolána nejméně jednou do roka, obvykle v prvním čtvrtletí roku.
 3. Požádá-li o to jedna třetina řádných členů Komory evidovaných v oblasti, dozorčí rada nebo představenstvo Komory, musí být valná hromada oblasti svolána nejpozději do tří měsíců.
 4. Valná hromada oblasti zejména:
  1. volí přímou a tajnou volbou nejméně pět členů výboru oblasti,
  2. každoročně volí delegáty a jejich náhradníky na shromáždění delegátů,
  3. projednává a schvaluje zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní resp. regionální kanceláře vč. plánu činnosti na další období,
  4. volí kandidáty do dozorčích komisí tak, aby v oblasti Praha byli zvoleni nejméně 4 kandidáti, v oblastech Brno a Ostrava nejméně po 3 kandidátech a v ostatních oblastech nejméně po 2 kandidátech. Pokud by počet zvolených kandidátů do dozorčích komisí v některé oblasti klesl pod výše uvedená čísla, je nutné na nejbližší valné hromadě oblasti provést doplňující volbu,
  5. může navrhovat kandidáty do všech orgánů Komory.
§ 13
 1. Výbor oblasti v rámci oblasti zejména:
  1. spolupůsobí při ochraně veřejných zájmů,
  2. pečuje o vysokou úroveň výkonu činnosti autorizovaných osob,
  3. podporuje odborné vzdělávání členů a napomáhá šíření odborných informací,
  4. spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy,
  5. spolupracuje s institucemi odborného, podnikatelského a obchodního charakteru,
  6. na podkladě dohody s představenstvem Komory spolupracuje se zahraničními institucemi,
  7. hájí stavovské zájmy autorizovaných osob,
  8. na vyžádání navrhuje kandidáty na členy orgánů a pracovních skupin Komory,
  9. v případě oslovení nebo přizvání spolupracuje s vypisovateli soutěží a výběrových řízení, posuzuje soutěžní podmínky a brání přitom konání neregulérních soutěží a výběrových řízení, 
  10. doporučuje autorizační radě členy zkušebních komisí,
  11. podává řediteli kanceláře Komory návrhy na tajemníka oblastní kanceláře a v případě nutnosti doporučuje jeho odvolání.
 2. Výbor oblasti prostřednictvím oblastní kanceláře:
  1. svolává valnou hromadu oblasti,
  2. dává podněty pro zahájení disciplinárního šetření vůči členům Komory v oblasti,
  3. zajišťuje informovanost členů Komory v oblasti,
  4. zajišťuje úkoly stanovené představenstvem Komory,
  5. specifikuje plán odborné činnosti v oblasti,
  6. stanovuje úkoly předsedovi oblasti.
 3. Výbor oblasti volí a odvolává ze svých členů předsedu oblasti a místopředsedu. Předseda oblasti řídí výbor oblasti a zastupuje oblast navenek. V případě nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda.
 4. Předseda oblasti:
  1. zajišťuje výkon pravomocí delegovaných mu předsedou Komory,
  2. je odpovědný za odbornou činnost Komory v oblasti,
  3. zajišťuje splnění úkolů a rozhodnutí výboru oblasti ve spolupráci s tajemníkem oblastní resp. regionální kanceláře,
  4. úřaduje zpravidla jednou týdně.
ČÁST ČTVRTÁ
KANCELÁŘE KOMORY
§ 14
 1. K zajištění administrativních, hospodářských a odborných činností Komory se v Praze zřizuje kancelář Komory, která zejména:
  1. zajišťuje činnost předsedy a místopředsedů Komory, představenstva, autorizační rady, dozorčí rady, stavovského soudu a jeho disciplinárních senátů a pracovních skupin (komisí, rad a aktivů),
  2. zajišťuje správu majetku Komory a zabezpečuje veškeré hospodářské a administrativní činnosti Komory,
  3. organizačně zajišťuje shromáždění delegátů,
  4. přijímá žádosti o registraci osob, které nejsou občany České republiky,
  5. vede seznamy autorizovaných a registrovaných osob,
  6. vede evidenci autorizovaných inspektorů,
  7. vede stanovenou evidenci o žadatelích o autorizaci a o autorizovaných osobách,
  8. řídí regionální kanceláře Praha a Brno a oblastní kanceláře, a po dohodě zajišťuje jejich potřeby,
  9. zajišťuje vydávání a expedici informací pro členy Komory.
   Pro její činnost dále platí, že:
  10. kancelář Komory je řízena ředitelem kanceláře Komory, s vysokoškolským vzděláním technického nebo ekonomickosprávního zaměření,
  11. ředitel kanceláře Komory je oprávněn jednat jménem Komory v rozsahu zmocnění delegovaných mu předsedou Komory a v případech, kdy je kancelář Komory pověřena výkonem rozhodnutí jednotlivých orgánů Komory,
  12. v případě nepřítomnosti je ředitel kanceláře Komory zastupován určeným zástupcem.
 2. K zajištění administrativních a odborných činností Komory v rámci regionů se v Praze a v Brně zřizují regionální kanceláře, které zejména:
  1. zajišťují podmínky pro činnost předsedy, místopředsedů Komory a orgánů Komory při jejich působení v regionu Praha a Brno,
  2. zajišťují podmínky pro činnost disciplinárního senátu, dozorčí komise, zkušebních komisí a pracovních skupin v regionu Praha a Brno,
  3. zajišťují podmínky pro činnost redakčních rad odborných časopisů Komory a jejich vydávání,
  4. zajišťují podmínky pro složení předepsaného slibu v regionu Praha a Brno a tento slib organizují,
  5. vykonávají současně činnost oblastních kanceláří Praha a Brno.
   Pro jejich činnost dále platí:
  6. regionální kanceláře Praha a Brno jsou vedeny tajemníky regionálních kanceláří; tyto funkce v sobě současně zahrnují výkon činnosti tajemníků oblastních kanceláří Praha a Brno,
  7. tajemníci regionálních kanceláří jsou řízeni při zajišťování provozu regionální kanceláře ředitelem kanceláře Komory a při realizaci odborné činnosti respektují pokyny předsedů oblastí.
 3. K zajištění administrativních, hospodářských a odborných činností Komory v oblastech se v sídlech krajů zřizují oblastní kanceláře, které zejména:
  1. zajišťují činnost výboru oblasti a podle potřeby i činnost funkcionářů ostatních orgánů, evidovaných v oblasti,
  2. vedou evidenci členů oblasti,
  3. přijímají žádosti o autorizaci a registraci,
  4. vydávají doklady autorizovaným osobám za účelem umožnění jejich volného pohybu podle práva Evropských společenství,
  5. vyhodnocují účast v celoživotním vzdělávání.
   Pro jejich činnost dále platí:
  6. kanceláře jsou vedeny tajemníky oblastních kanceláří,
  7. tajemníci oblastních kanceláří jsou řízeni při zajišťování provozu oblastních kanceláří ředitelem kanceláře Komory a při realizaci odborné činnosti respektují pokyny předsedů oblastí.
 4. Ředitel kanceláře Komory v Praze, tajemníci regionálních kanceláří v Praze a Brně a tajemníci oblastních kanceláří zodpovídají za činnost kanceláří, majetek a zaměstnance těchto kanceláří.
 5. Rozsah a způsob činnosti kanceláří podle odst. 1, 2 a 3 upravuje statut kanceláří Komory.
ČÁST PÁTÁ
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 15
 1. Každý člen Komory je evidován u oblastní kanceláře, a to zpravidla v místě svého trvalého bydliště. Evidence je provedena automaticky po udělení autorizace u oblastní kanceláře, u které byla podána přihláška. 
 2. Člen Komory má právo na změnu místa evidence. Tato změna se provádí na základě písemné žádosti.
 3. Nedílnou součástí tohoto organizačního řádu jsou: př. č. 1 - Struktura organizace ČKAIT, př. č. 2 - Struktura řádů a vnitřních předpisů ČKAIT a př. č. 3 - Struktura administrativy ČKAIT.
ČÁST ŠESTÁ OSTATNÍ USTANOVENÍ § 16
 1. Ke dni účinnosti tohoto řádu se ruší původní řád ze dne 21. března 2015.
 2. Tento řád nabývá účinnosti dnem 25. března 2017.