Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Organizační řád

Organizační řád

Shromáždění delegátů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen Komora) v souladu s ustanovením § 23 odst. 6 písm. i) a § 30 odst. 1 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) schválilo dne 30. března 2019 tento

ORGANIZAČNÍ ŘÁD
ČESKÉ KOMORY AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

 
PREAMBULE
Komora je samosprávná stavovská organizace se sídlem v Praze s působností v České republice. Je zřízena podle § 23 odst. 1 Zákona a sdružuje jako řádné členy všechny autorizované inženýry, autorizované techniky, autorizované stavitele a usazené osoby.
Komora je právnickou osobou.

 

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1


Tento organizační řád upravuje:

 1. podrobnosti o organizaci Komory;
 2. podrobnosti o orgánech Komory, jejich působnosti, pravomoci a o počtech jejich členů;
 3. působnost kanceláře Komory, regionálních a oblastních kanceláří.
§ 2
 1. Řádnými členy Komory jsou:
  1. osoby, kterým Komora podle § 7 odst. 1 Zákona udělila autorizaci a které podle § 9 odst. 1 Zákona zapsala do seznamu autorizovaných osob;
  2. usazené osoby registrované Komorou podle § 30h odst. 1 Zákona.
 2. Hostujícími osobami jsou hostující osoby podle § 30n Zákona.
 3. Čestnými členy, popř. čestnými předsedy, jsou osoby, kterým představenstvo Komory tento titul udělilo. S titulem nejsou spojena žádná práva ani povinnosti vůči Komoře.
 4. Řádní členové Komory jsou povinni se řídit při výkonu vybraných činností na území České republiky Zákonem, řády a vnitřními předpisy Komory a obecně závaznými právními předpisy.
 5. Na činnost hostujících osob, které jsou registrovány u Komory, ale nejsou jejími řádnými členy, se vztahuje ustanovení § 30c odst. 2 Zákona.
ČÁST DRUHÁ
PŮSOBNOST KOMORY
§ 3
 1. Orgány Komory zřízené ze Zákona s celorepublikovou působností jsou:
  1. shromáždění delegátů;
  2. představenstvo;
  3. předseda Komory;
  4. dozorčí rada;
  5. stavovský soud;
  6. autorizační rada.
 2. Orgány zřízené Komorou s oblastní působností jsou:
  1. valná hromada oblasti;
  2. výbor oblasti;
  3. předseda oblasti.
 3. Orgány zřízené Komorou s regionální působností jsou:
  1. dozorčí komise;
  2. zkušební komise.
 4. Volené orgány jsou orgány podle odst. 1 písm. a) až e) a odst. 2 písm. b) a c). Ustavené jmenováním jsou orgány podle odst. 1 písm. f), odst. 3 a disciplinární senáty stavovského soudu. 
 5. K zajištění své činnosti mohou orgány Komory zřizovat pracovní skupiny (komise, aktivy a jiné), které nemají rozhodovací pravomoc a nemohou nahrazovat orgán, který je ustavil. Práva a povinnosti pracovních skupin určuje vždy ustavující orgán.
 6. Funkce v orgánech Komory jsou čestné. Komora hradí pouze náhradu nákladů spojených s výkonem těchto funkcí a u funkcí podle odst. 1 písm. b) až f) a odst. 2 písm. c) náhradu za ztrátu času.
 7. Náhradu nákladů spojených s výkonem činností podle odst. 2 písm. b) a odst. 3 stanoví ekonomická pravidla a ekonomické směrnice Komory.
 8. Pokud není uvedeno jinak, je funkční/volební období všech orgánů tříleté. Případná kooptace, vyvolaná z jakéhokoliv důvodu snížením počtu členů orgánu v průběhu funkčního/volebního období, se provede na zasedání orgánu, a to z původních kandidátů do orgánu; je platná do konce probíhajícího volebního období. 
 9. Činnost všech orgánů a pracovních skupin se řídí Zákonem, řády a vnitřními předpisy Komory a obecně závaznými právními předpisy. Činnost autorizační rady se řídí autorizačním řádem.
 10. Základními vnitřními předpisy Komory jsou autorizační, organizační, profesní a etický, disciplinární a smírčí, volební a jednací řád.
 11. Administrativní činnosti zajišťují pro orgány Komory příslušné kanceláře.
 12. Souběh funkcí členů orgánu z odst. 1, písm. b), c), e), f) a z odst. 2, písm. b), c) je nepřípustný s funkcí v orgánech podle odst. 3.
 13. Souběh funkcí členů orgánu z odst. 1, písm. d), e) a z odst. 3, písm. a) je nepřípustný s funkcí v orgánu podle odst. 3, písm. b) a podle odst. 2, písm. b), c).
 14. Souběh funkcí členů orgánu z odst. 2 písm. b), c) je nepřípustný s funkcí v orgánu podle odst. 1, písm. f).
§ 4
 1. Komora se člení na třináct oblastí, které se územně i působením shodují s kraji České republiky. Pro výkon stanovených činností se Komora člení na regiony se sídlem v Praze a Brně.
 2. Do regionu Praha přísluší:
  1. Oblast Praha s působností v hl. m. Praze a ve Středočeském kraji,
  2. Oblast České Budějovice s působností v Jihočeském kraji,
  3. Oblast Plzeň s působností v Plzeňském kraji,
  4. Oblast Karlovy Vary s působností v Karlovarském kraji,
  5. Oblast Ústí nad Labem s působností v Ústeckém kraji,
  6. Oblast Liberec s působností v Libereckém kraji,
  7. Oblast Hradec Králové s působností v Královéhradeckém kraji,
  8. Oblast Pardubice s působností v Pardubickém kraji.
 3. Do regionu Brno přísluší:
  1. Oblast Brno s působností v Jihomoravském kraji,
  2. Oblast Ostrava s působností v Moravskoslezském kraji,
  3. Oblast Olomouc s působností v Olomouckém kraji,
  4. Oblast Zlín s působností ve Zlínském kraji,
  5. Oblast Jihlava s působností v kraji Vysočina.
ČÁST TŘETÍ
PRAVOMOCI ORGÁNŮ KOMORY
§ 5
 1. Shromáždění delegátů (dále jen Shromáždění) je nejvyšším orgánem Komory.
 2. Delegátů je 200 a jsou voleni valnými hromadami oblastí. Počet delegátů z jednotlivých oblastí stanoví představenstvo Komory poměrně podle počtu členů.
 3. Shromáždění musí být svoláno představenstvem nejméně jednou do roka, obvykle v prvním čtvrtletí roku po ukončení valných hromad oblastí.
 4. Požádá-li o to jedna třetina řádných členů Komory nebo dozorčí rada, musí být Shromáždění svoláno nejpozději do tří měsíců.
 5. Shromáždění zejména:
  1. volí z řádných členů přímou a tajnou volbou 15 členů představenstva, 9 členů dozorčí rady a 11 členů stavovského soudu; členy těchto orgánů také tajným hlasováním odvolává, přičemž souběh členství v těchto orgánech je nepřípustný;
  2. schvaluje řády Komory, zejména profesní a etický, organizační, disciplinární a smírčí, volební a jednací;
  3. schvaluje výši příspěvků členů Komory;
  4. schvaluje výši náhrad za ztrátu času výkonem funkcí v orgánech Komory;
  5. projednává a schvaluje zprávy o činnosti představenstva, dozorčí rady, stavovského soudu, autorizační rady a zprávu o hospodaření;
  6. může zrušit nebo změnit rozhodnutí představenstva;
  7. schvaluje rozpočet;
  8. usnáší se i o dalších otázkách, které si vyhradí k rozhodování;
  9. může rozhodnout o zřízení dalších pomocných orgánů a stanovit jejich pravomoci a odpovědnosti;
  10. schvaluje standardy výkonů a dokumentace.
§ 6
 1. Představenstvo je statutárním orgánem Komory. V rozsahu své působnosti zejména:
  1. svolává řádné nebo mimořádné Shromáždění a připravuje podklady pro jeho jednání. Svolání Shromáždění zajistí představenstvo zveřejněním na úřední desce a dále písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty, doručované vždy na adresu evidovanou Komorou jako adresu kontaktní;
  2. spravuje majetek Komory a prostřednictvím kanceláří Komory zabezpečuje veškeré administrativní činnosti Komory;
  3. chrání a prosazuje zájmy členů Komory;
  4. navrhuje příslušnému ministrovi členy autorizační rady;
  5. stanovuje specializace v rámci oborů autorizace;
  6. odpovídá za řádné vedení a zveřejňování seznamů osob autorizovaných a registrovaných Komorou;
  7. určuje činnosti neslučitelné s činností autorizovaných osob;
  8. rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí stavovského soudu v disciplinárním řízení;
  9. přezkoumává rozhodnutí rady podle § 14a vydaná při výkonu působnosti uznávacího orgánu podle § 30d odst. 2 Zákona;
  10. schvaluje vnitřní předpisy navazující na řády Komory;
  11. informuje členy o činnosti Komory;
  12. informuje veřejnost o činnosti Komory;
  13. zajišťuje účast Komory v legislativní a normotvorné činnosti;
  14. rozhoduje ve všech dalších věcech v působnosti Komory, pokud o nich nerozhodují jiné orgány;
  15. vykonává pravomoci zřizovatele v organizacích zřízených Komorou;
  16. vydává řády Komory a autorizační řád schválený příslušným ministrem;
  17. schvaluje spolupráci s externími organizacemi;
  18. vyjadřuje se na vyžádání příslušného ministra v návaznosti na stavební zákon ke jmenování autorizovaných inspektorů;
  19. zajišťuje publikační, dokumentační, vzdělávací a ediční činnost;
  20. stanovuje úkoly předsedovi Komory;
  21. stanovuje úkoly výborům oblastí;
  22. rozhoduje o udělení čestného členství, titulu čestného předsedy a čestné medaile.
 2. Představenstvo volí a odvolává ze svého středu předsedu Komory, prvního místopředsedu a další místopředsedy. První místopředseda musí být z jiného regionu, než je předseda. 
 3. Požádá-li o to nejméně třetina členů představenstva, musí být představenstvo svoláno do jednoho měsíce.
§ 7
 1. Předseda Komory zastupuje Komoru navenek. V rámci své působnosti zejména:
  1. řídí a koordinuje činnost Komory;
  2. nejméně čtyřikrát do roka svolává zasedání představenstva Komory;
  3. přijímá slib žadatelů o autorizaci a osob usazených, popř. tímto úkonem pověřuje některého z místopředsedů Komory;
  4. na návrh představenstva Komory jmenuje a odvolává ředitele kanceláře Komory v Praze;
  5. předsedům oblastí deleguje pravomoci a odpovědnosti;
  6. na základě zmocnění představenstva může činit neodkladná rozhodnutí, spadající jinak do působnosti představenstva Komory;
  7. na návrh představenstva jmenuje předsedu a místopředsedu autorizační rady;
  8. jmenuje poradce předsedy Komory;
  9. schvaluje interní směrnice kanceláře Komory;
  10. schvaluje administrativní uspořádání Komory a jeho změny.
 2. V případě nepřítomnosti je předseda Komory zastupován prvním místopředsedou, případně dalším určeným místopředsedou, a to v plném rozsahu.
 3. Předseda Komory úřaduje zpravidla jednou týdně v kanceláři Komory.
§ 8
 1. Dozorčí rada je nejvyšším kontrolním orgánem Komory. V rámci své působnosti zejména:
  1. kontroluje veškerou činnost Komory, jejích orgánů a pracovních skupin, především plnění usnesení Shromáždění, dodržování povinností stanovených Zákonem, řády, vnitřními předpisy Komory a obecně závaznými předpisy;
  2. má právo nahlížet do veškerých dokladů Komory, vyžadovat stanoviska a další podklady;
  3. dohlíží na řádný výkon činnosti autorizovaných a registrovaných osob;
  4. dohlíží na hospodaření Komory a zpracovává revizní zprávu;
  5. šetří podněty a stížnosti vůči Komoře nebo jejím členům;
  6. zpracovává návrhy na zahájení disciplinárního řízení;
  7. ověřuje účast autorizovaných osob v systému celoživotního vzdělávání Komory;
  8. má právo vyžadovat součinnost orgánů Komory a členů Komory při výkonu své činnosti, zejména právo vyžadovat podání vysvětlení od jednotlivých členů Komory k šetřeným podnětům, právo vyžadovat předložení deníku autorizované osoby (pokud je veden v listinné podobě) resp. má právo po předchozím oznámení nahlížet do elektronického deníku autorizované osoby vytvořeného Komorou a má právo vyžadovat předložení jiných dokumentů potřebných pro řádný výkon své kontrolní činnosti a zjištění úplného skutkového stavu šetřené věci.
 2. Dozorčí rada do 3 měsíců po svém zvolení Shromážděním jmenuje členy dozorčích komisí v regionu Praha a v regionu Brno z kandidátů zvolených valnými hromadami oblastí na dobu 3 let.
 3. Dozorčí rada odvolává a jmenuje jednotlivé členy dozorčí komise a to z kandidátů zvolených valnými hromadami oblastí.
 4. Dozorčí rada může přenést část svých pravomocí na dozorčí komisi.
 5. Dozorčí rada může dozorčí komisi odejmout vyšetřování případu a vyšetřit jej sama.
 6. Dozorčí rada volí a odvolává ze svého středu předsedu a dva místopředsedy, kteří současně vykonávají funkci předsedy dozorčích komisí.
 7. Předseda dozorčí rady podává jménem dozorčí rady stavovskému soudu návrhy na zahájení disciplinárního řízení. 
 8. Předseda dozorčí rady zastupuje dozorčí radu navenek a řídí její činnost. Nejméně čtyřikrát do roka svolává její zasedání. V době jeho nepřítomnosti jej zastupuje určený místopředseda, a to v plném rozsahu.
§ 9
 1. Dozorčí komise se sídlem v Praze a v Brně jsou složeny ze členů jmenovaných dozorčí radou tak, aby v ní byl zastoupen vždy alespoň jeden člen každé oblasti příslušného regionu.
 2. Dozorčí komise je kontrolní orgán Komory, který v rámci své působnosti v regionu zejména:
  1. zajišťuje úkoly uložené dozorčí radou Komory;
  2. kontroluje veškerou činnost Komory v oblastech, především plnění usnesení orgánů Komory, dodržování povinností stanovených Zákonem, řády, vnitřními předpisy Komory a obecně závaznými právními předpisy;
  3. má právo nahlížet do všech dokladů Komory;
  4. šetří podněty a stížnosti vůči Komoře nebo jejím členům;
  5. dozorčí radě podává návrhy na zahájení disciplinárního řízení;
  6. má právo vyžadovat součinnost orgánů Komory a členů Komory při výkonu své činnosti, zejména právo vyžadovat podání vysvětlení jednotlivých členů Komory k šetřeným podnětům, právo vyžadovat předložení deníku autorizované osoby (pokud je veden v listinné podobě) resp. má právo po předchozím oznámení nahlížet do elektronického deníku autorizované osoby vytvořeného Komorou a má právo vyžadovat předložení jiných dokumentů potřebných pro řádný výkon své kontrolní činnosti a úplné zjištění skutkového stavu šetřené věci.
 3. Dozorčí komise kontroluje řádný výkon činnosti autorizovaných a registrovaných osob, zejména:
  1. odbornou úroveň jejich činnosti;
  2. osobní účast na práci;
  3. dodržování obecně závazných právních předpisů, řádů a dalších vnitřních předpisů Komory;
  4. činnosti neslučitelné s výkonem činnosti autorizované osoby;
  5. dodržování výkonu činnosti v rozsahu oprávnění;
  6. účast v celoživotním vzdělávání.
 4. Dozorčí komise o své činnosti informuje dozorčí radu prostřednictvím předsedy dozorčí komise
 5. Předseda dozorčí komise zastupuje dozorčí komisi a řídí její činnost. Nejméně čtyřikrát do roka svolává její zasedání.
 6. Dozorčí komise volí a odvolává ze svého středu místopředsedu, který zastupuje předsedu dozorčí komise v době jeho nepřítomnosti, a to v plném rozsahu. 
§ 10
 1. Stavovský soud v disciplinárním řízení rozhoduje o uložení disciplinárních opatření na návrh dozorčí rady.
 2. Stavovský soud volí a odvolává ze svého středu předsedu a místopředsedu. Předseda zastupuje stavovský soud navenek, řídí jeho činnost a podepisuje jeho rozhodnutí. Po dobu jeho nepřítomnosti jej zastupuje v plném rozsahu místopředseda.
 3. Stavovský soud může ze svých členů jmenovat nejméně tříčlenné disciplinární senáty a přenést na ně svou rozhodovací pravomoc. Předsedu disciplinárního senátu volí stavovský soud.
 4. Předseda disciplinárního senátu zastupuje disciplinární senát navenek, řídí jeho činnost a podepisuje jeho rozhodnutí.
 5. Disciplinární senát je oprávněn vést disciplinární řízení a ukládat disciplinární opatření.
 6. Stavovský soud, popřípadě disciplinární senát, je oprávněn vyžadovat předložení dokladů, jejichž obsah považuje za významný pro svá rozhodnutí.
 7. Stavovský soud může ustanovit z řádných členů Komory zprostředkovatele pro smírčí jednání.
§ 11
 1. Autorizační rada je orgán Komory oprávněný rozhodovat na podkladě autorizačního řízení o udělení autorizace.
 2. Členy autorizační rady jmenuje na dobu tří let na návrh představenstva Komory příslušný ministr, který může i rozhodnout o jejich odvolání.
 3. Autorizační rada v rozsahu své působnosti zejména:
  1. jmenuje a odvolává předsedy, místopředsedy a členy zkušebních komisí, pověřených v autorizačním řízení zkouškami v Praze a v Brně;
  2. rozhoduje o odmítnutí žádosti o udělení autorizace;
  3. navrhuje autorizační řád a stanovuje obsah a způsob provádění zkoušek;
  4. navrhuje vytváření specializací v rámci oborů autorizace;
  5. rozhoduje o uznání vzdělání příbuzného oboru nebo směru;
  6. prověřuje stížnosti a odvolání v souvislosti s autorizačním procesem;
  7. vyhodnocuje dokumentaci o průběhu autorizačních zkoušek;
  8. ustavuje komisi pro zkušební otázky;
  9. jmenuje a řídí zkušební komise;
  10. dozoruje činnost zkušebních míst;
  11. povoluje v odůvodněných případech výjimku z požadavku na státní příslušnost;
  12. povoluje ve výjimečných případech, podložených zejména úspěšnou odbornou činností uchazeče, výjimku z předepsaného vzdělání.
 4. Výkon činnosti zkušebních komisí je upraven autorizačním řádem.
§ 12
 1. Každý řádný člen Komory evidovaný v oblasti má právo zúčastnit se valné hromady oblasti
 2. Valná hromada oblasti musí být svolána nejméně jednou do roka, obvykle v prvním čtvrtletí roku.
 3. Požádá-li o to jedna třetina řádných členů Komory evidovaných v oblasti, dozorčí rada nebo představenstvo Komory, musí být valná hromada oblasti svolána nejpozději do tří měsíců.
 4. Valná hromada oblasti zejména:
  1. volí přímou a tajnou volbou nejméně pět členů výboru oblasti;
  2. každoročně volí delegáty a jejich náhradníky na shromáždění delegátů;
  3. projednává a schvaluje zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní resp. regionální kanceláře vč. plánu činnosti na další období;
  4. volí kandidáty do dozorčích komisí tak, aby v oblasti Praha byli zvoleni nejméně 4 kandidáti, v oblastech Brno a Ostrava nejméně po 3 kandidátech a v ostatních oblastech nejméně po 2 kandidátech. Pokud by počet zvolených kandidátů do dozorčích komisí v některé oblasti klesl pod výše uvedená čísla, je nutné na nejbližší valné hromadě oblasti provést doplňující volbu;
  5. může navrhovat kandidáty do všech orgánů Komory.
§ 13
 1. Výbor oblasti v rámci oblasti zejména:
  1. spolupůsobí při ochraně veřejných zájmů;
  2. pečuje o vysokou úroveň výkonu činnosti autorizovaných osob;
  3. podporuje odborné vzdělávání členů a napomáhá šíření odborných informací;
  4. spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy;
  5. spolupracuje s institucemi odborného, podnikatelského a obchodního charakteru;
  6. na podkladě dohody s představenstvem Komory spolupracuje se zahraničními institucemi;
  7. hájí stavovské zájmy autorizovaných osob;
  8. na vyžádání navrhuje kandidáty na členy orgánů a pracovních skupin Komory;
  9. v případě oslovení nebo přizvání spolupracuje s vypisovateli soutěží a výběrových řízení, posuzuje soutěžní podmínky a brání přitom konání neregulérních soutěží a výběrových řízení;
  10. doporučuje autorizační radě členy zkušebních komisí;
  11. podává řediteli kanceláře Komory návrhy na tajemníka oblastní kanceláře a v případě nutnosti doporučuje jeho odvolání.
 2. Výbor oblasti prostřednictvím oblastní kanceláře:
  1. svolává valnou hromadu oblasti;
  2. dává podněty pro zahájení disciplinárního šetření vůči členům Komory v oblasti;
  3. zajišťuje informovanost členů Komory v oblasti;
  4. zajišťuje úkoly stanovené představenstvem Komory;
  5. specifikuje plán odborné činnosti v oblasti;
  6. stanovuje úkoly předsedovi oblasti.
 3. Výbor oblasti volí a odvolává ze svých členů předsedu oblasti a místopředsedu. Předseda oblasti řídí výbor oblasti a zastupuje oblast navenek. V případě nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda.
 4. Předseda oblasti:
  1. zajišťuje výkon pravomocí delegovaných mu předsedou Komory,
  2. je odpovědný za odbornou činnost Komory v oblasti,
  3. zajišťuje splnění úkolů a rozhodnutí výboru oblasti ve spolupráci s tajemníkem oblastní resp. regionální kanceláře,
  4. úřaduje zpravidla jednou týdně.
ČÁST ČTVRTÁ
KANCELÁŘE KOMORY
§ 14
 1. K zajištění administrativních, hospodářských a odborných činností Komory se v Praze zřizuje kancelář Komory, která zejména:
  1. zajišťuje činnost předsedy a místopředsedů Komory, představenstva, autorizační rady, dozorčí rady, stavovského soudu a jeho disciplinárních senátů a pracovních skupin (komisí, rad a aktivů);
  2. zajišťuje správu majetku Komory a zabezpečuje veškeré hospodářské a administrativní činnosti Komory, včetně vymáhání finančních pohledávek;
  3. organizačně zajišťuje Shromáždění;
  4. přijímá žádosti o registraci osob, které nejsou občany České republiky;
  5. vede seznamy autorizovaných a registrovaných osob;
  6. vede evidenci autorizovaných inspektorů;
  7. vede stanovenou evidenci o žadatelích o autorizaci a o autorizovaných osobách;
  8. řídí regionální kanceláře Praha a Brno a oblastní kanceláře, a po dohodě zajišťuje jejich potřeby;
  9. zajišťuje vydávání a expedici informací pro členy Komory.
   Pro její činnost dále platí, že:
  10. kancelář Komory je řízena ředitelem kanceláře Komory, s vysokoškolským vzděláním technického nebo ekonomickosprávního zaměření;
  11. ředitel kanceláře Komory je oprávněn jednat jménem Komory v rozsahu zmocnění delegovaných mu předsedou Komory a v případech, kdy je kancelář Komory pověřena výkonem rozhodnutí jednotlivých orgánů Komory;
  12. v případě nepřítomnosti je ředitel kanceláře Komory zastupován určeným zástupcem.
 2. K zajištění administrativních a odborných činností Komory v rámci regionů se v Praze a v Brně zřizují regionální kanceláře, které zejména:
  1. zajišťují podmínky pro činnost předsedy, místopředsedů Komory a orgánů Komory při jejich působení v regionu Praha a Brno;
  2. zajišťují podmínky pro činnost disciplinárního senátu, dozorčí komise, zkušebních komisí a pracovních skupin v regionu Praha a Brno;
  3. zajišťují podmínky pro činnost redakčních rad odborných časopisů Komory a jejich vydávání;
  4. zajišťují podmínky pro složení předepsaného slibu v regionu Praha a Brno a tento slib organizují;
  5. vykonávají současně činnost oblastních kanceláří Praha a Brno.
   Pro jejich činnost dále platí:
  6. regionální kanceláře Praha a Brno jsou vedeny tajemníky regionálních kanceláří; tyto funkce v sobě současně zahrnují výkon činnosti tajemníků oblastních kanceláří Praha a Brno;
  7. tajemníci regionálních kanceláří jsou řízeni při zajišťování provozu regionální kanceláře ředitelem kanceláře Komory a při realizaci odborné činnosti respektují pokyny předsedů oblastí.
 3. K zajištění administrativních, hospodářských a odborných činností Komory v oblastech se v sídlech krajů zřizují oblastní kanceláře, které zejména:
  1. zajišťují činnost výboru oblasti a podle potřeby i činnost funkcionářů ostatních orgánů, evidovaných v oblasti;
  2. vedou evidenci členů oblasti;
  3. přijímají žádosti o autorizaci a registraci;
  4. vydávají doklady autorizovaným osobám za účelem umožnění jejich volného pohybu podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU;
  5. vyhodnocují účast v celoživotním vzdělávání.
   Pro jejich činnost dále platí:
  6. kanceláře jsou vedeny tajemníky oblastních kanceláří;
  7. tajemníci oblastních kanceláří jsou řízeni při zajišťování provozu oblastních kanceláří ředitelem kanceláře Komory a při realizaci odborné činnosti respektují pokyny předsedů oblastí.
 4. Ředitel kanceláře Komory v Praze, tajemníci regionálních kanceláří v Praze a Brně a tajemníci oblastních kanceláří zodpovídají za činnost kanceláří, majetek a zaměstnance těchto kanceláří.
 5. Rozsah a způsob činnosti kanceláří podle odst. 1, 2 a 3 upravuje statut kanceláří Komory.
§ 14a
Rada pro uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti
 1. Zřizuje se rada pro uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti osob, uvedených v § 7 odst. 1 písm. b) Zákona (dále jen Rada pro uznávání kvalifikace).
 2. Rada pro uznávání kvalifikace je orgánem Komory, kterým Komora zajišťuje výkon působnosti uznávacího orgánu podle § 30d odst. 2 Zákona.
 3. Rada pro uznávání kvalifikace má 5 členů, dle potřeby může být přizván další člen s právnickým vzděláním. Činnost Rady pro uznávání kvalifikace řídí její předseda, kterého zastupuje místopředseda. Členy Rady pro uznávání kvalifikace jmenuje na dobu 3 roků představenstvo, které též určuje předsedu a místopředsedu Rady pro uznávání kvalifikace.
 4. Rada pro uznávání kvalifikace se schází k jednáním podle potřeby. Jednání svolává předseda a zajišťuje podklady potřebné pro jednání Rady pro uznávání kvalifikace. O jednáních Rady pro uznávání kvalifikace musí být pořízen zápis podepsaný všemi členy, kteří se jednání zúčastnili. Zápisy vyhotovuje zapisovatel určený předsedou nebo místopředsedou Rady pro uznávání kvalifikace.
 5. Rozhodnutí vydaná při výkonu působnosti uznávacího orgánu podle § 30d odst. 2 Zákona podepisuje předseda nebo místopředseda Rady pro uznávání kvalifikace.
 6. Řízení o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti a o ověření odborné kvalifikace včetně náležitostí vydaných rozhodnutí a způsobu jejich doručování jsou upraveny právními předpisy1) a vnitřním předpisem Komory2).

  1)Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  2)Směrnice pro uznávání odborné kvalifikace osoby usazené, resp. pro ověření odborné kvalifikace osoby hostující.
ČÁST PÁTÁ
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 15
 1. Každý člen Komory je evidován u oblastní kanceláře, a to zpravidla v místě svého trvalého bydliště. Evidence je provedena automaticky po udělení autorizace u oblastní kanceláře, u které byla podána přihláška. 
 2. Člen Komory má právo na změnu místa evidence. Tato změna se provádí na základě písemné žádosti.
 3. Nedílnou součástí tohoto organizačního řádu jsou: př. č. 1 - Struktura organizace ČKAIT, př. č. 2 - Struktura řádů a vnitřních předpisů ČKAIT a př. č. 3 - Struktura administrativy ČKAIT.
ČÁST ŠESTÁ
OSTATNÍ USTANOVENÍ
§ 16
 1. Ke dni účinnosti tohoto řádu se ruší původní řád ze dne 24. března 2018.
 2. Tento řád nabývá účinnosti dnem 31. března 2019.