ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

AUTORIZACE ČKAIT

Verze pro tiskVerze pro tisk

1/kdo autorizaci potřebuje

Fyzické osoby, provádějící vybrané činnosti ve výstavbě /§ 158 stavebního zákona/:

                                                                                   - projektovou činnost ve výstavbě

                                                                                   - odborné vedení provádění stavby nebo její změny

 

2/ žádost a pokyny pro vyplnění 

Žádost prosíme vyplnit čitelně, nejlépe strojovým písmem!

 

3/ výjimka ze vzdělání a rozdílová zkouška

Nezískal-li uchazeč požadované vzdělání /§ 8 odst. 2 autorizačního zákona/, může Komora ve výjimečných případech podložených zejména úspěšnou odbornou činností povolit výjimku z požadovaného vzdělání. Žádost o výjimku ze vzdělání dokládá uchazeč při podání žádosti o udělení autorizace. K doložení praxe slouží krycí list. O udělení výjimky rozhoduje zkušební komise či Autorizační rada ČKAIT. Byla-li výjimka udělena, musí uchazeč před vlastní zkouškou prokázat odborné znalosti tzv. rozdílovou zkouškou (formát A5). Minimální délka praxe pro udělení výjimky ze vzdělání je 7 let. Platí pro inženýry i techniky.

 

4/ uznání praxe a délka praxe

Uchazeč je povinen doložit předepsanou délku odborné praxe /§8 odst. 6 autorizačního zákona/ Neexistuje výjimka z délky praxe, je možné ale, ve výjimečných případech, požádat o uznání praxe před studiem či během studia.

Závazný pokyn AR z roku 2010

Stanovisko AR z roku 2011

Autorizační řád ČKAIT § 4 odst. c) 

Autorizační řád ČKAIT § 5 Požadavky na odbornou praxi

 

5/ výjimka z požadavku občanství ČR či státní příslušnosti členského státu EU

Je možné požádat o výjimku - viz § 8 odst. 5 autorizačního zákona

 

6/ záznam v rejstříku trestů

Nežádá se o výjimku, ale je možné požádat o posouzení, zda trestný čin, pro který byl uchazeč pravomocně odsouzen, souvisí s výkonem odborné činnosti, viz - § 8 odst. 1 autorizačního zákona

 

7/ zkouška

Komora musí uchazeče vyzkoušet do 6 měsíců od podání úplné žádosti o udělení autorizace.

Obsah zkoušky: viz - §8 Autorizačního řádu ČKAIT

Jednací řád autorizační zkoušky ČKAIT

Autorizační zkouška má tyto části:

a/ rozdílová zkouška / je-li požadována/

b/ znalosti právních předpisů souvisejících s činností ve výstavbě – ověřují se formou zkušebního testu – viz publikace „ Rozsah požadavků pro ověřování znalostí obecně závazných předpisů podle zákona č. 360/ 1992 Sb.“ (je možné zakoupit na oblastních kancelářích ČKAIT)

c/ odborná zkouška, která se skládá z: 1. rozpravy nad předloženou dokumentací

                                                           2. doplňujících otázek

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru

 

8/ slib

po odsouhlasení Autorizační radou ČKAIT jsou úspěšní žadatelé o udělení autorizace pozvání ke složení slibu viz - § 8 odst. 9 autorizačního zákona