Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Autorizace ČKAIT

Autorizace ČKAIT

 1. kdo autorizaci potřebuje
  Fyzické osoby, provádějící vybrané činnosti ve výstavbě (§ 158 stavebního zákona):
  • projektovou činnost ve výstavbě
  • odborné vedení provádění stavby nebo její změny

 2. žádost a pokyny pro vyplnění

  Žádost prosíme vyplnit čitelně, nejlépe strojovým písmem!


 3. výjimka ze vzdělání a rozdílová zkouška

  Nezískal-li uchazeč požadované vzdělání (§ 8 odst. 2 autorizačního zákona), může Komora ve výjimečných případech podložených zejména úspěšnou odbornou činností povolit výjimku z požadovaného vzdělání. Žádost o výjimku ze vzdělání dokládá uchazeč při podání žádosti o udělení autorizace. K doložení praxe slouží krycí list. O udělení výjimky rozhoduje zkušební komise či Autorizační rada ČKAIT. Byla-li výjimka udělena, musí uchazeč před vlastní zkouškou prokázat odborné znalosti tzv. rozdílovou zkouškou (formát A5). Minimální délka praxe pro udělení výjimky ze vzdělání je 7 let. Platí pro inženýry i techniky.


 4. uznání praxe a délka praxe

  Uchazeč je povinen doložit předepsanou délku odborné praxe (§8 odst. 6 autorizačního zákona). Neexistuje výjimka z délky praxe, je možné ale, ve výjimečných případech, požádat o uznání praxe před studiem či během studia.


 5. výjimka z požadavku občanství ČR či státní příslušnosti členského státu EU

  Je možné požádat o výjimku - viz § 8 odst. 5 autorizačního zákona


 6. záznam v rejstříku trestů

  Nežádá se o výjimku, ale je možné požádat o posouzení, zda trestný čin, pro který byl uchazeč pravomocně odsouzen, souvisí s výkonem odborné činnosti, viz - § 8 odst. 1 autorizačního zákona


 7. zkouška

  Komora musí uchazeče vyzkoušet do 6 měsíců od podání úplné žádosti o udělení autorizace.

  Obsah zkoušky: viz - §8 Autorizačního řádu ČKAIT, Jednací řád autorizační zkoušky ČKAIT

  Autorizační zkouška má tyto části:
  1. rozdílová zkouška (je-li požadována)
  2. znalosti právních předpisů souvisejících s činností ve výstavbě – ověřují se formou zkušebního testu – viz publikace „ Rozsah požadavků pro ověřování znalostí obecně závazných předpisů podle zákona č. 360/ 1992 Sb.“ (je možné zakoupit na oblastních kancelářích ČKAIT)
  3. odborná zkouška, která se skládá z:
   1. rozpravy nad předloženou dokumentací
   2. doplňujících otázek
 8. slib

  po odsouhlasení Autorizační radou ČKAIT jsou úspěšní žadatelé o udělení autorizace pozvání ke složení slibu viz - § 8 odst. 9 autorizačního zákona