Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Autorizační řád

Autorizační řád

V souladu s § 23 odst. 6 písm. i) a § 30 odst. 1 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a na základě schválení ministra pro místní rozvoj podle § 33 odst. 3 zákona vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen "Komora") tento

 

AUTORIZAČNÍ ŘÁD ČESKÉ KOMORY AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

ČÁST PRVNÍ
AUTORIZAČNÍ ŘÁD


Úvodní ustanovení
§ 1

Tento autorizační řád upravuje následující podrobnosti:

 1. udělování autorizace,
 2. o náležitostech žádostí o udělení autorizace,
 3. o požadavcích na odbornou praxi,
 4. o postavení a působnosti zkušebních komisí (dále jen "komise"),
 5. o způsobu a průběhu zkoušek odborné způsobilosti (dále jen "zkoušky"),
 6. o dokladech o autorizaci.

§ 2

Autorizace s profesním označením „autorizovaný inženýr“ nebo „autorizovaný technik“ se uděluje pro zákonem stanovené obory a pro dílčí specializace, stanovené Komorou podle § 6 zákona.

Žádost o udělení autorizace
§ 3

 1. Žádost o udělení autorizace podle § 7 odst. 1 zákona podává žadatel Komoře písemně nebo elektronicky na předepsaném tiskopisu, který musí být vyplněn čitelně a úplně, a který obsahuje tyto údaje:
  1. jméno a příjmení, rodné jméno, popřípadě dřívější příjmení,
  2. akademický titul, vědeckou nebo pedagogickou hodnost,
  3. rodné číslo či jiný osobní identifikační údaj, státní občanství,
  4. adresu trvalého bydliště s uvedením čísla telefonu a e-mailovou adresu,
  5. kontaktní adresu, liší-li se od trvalého bydliště,
  6. požadavek na profesní označení (autorizovaný inženýr, autorizovaný technik, autorizovaný stavitel),
  7. obor, popřípadě specializace požadované autorizace,
  8. dosažené vzdělání s uvedením studijního oboru,
  9. soupis vykonané odborné praxe chronologicky sestavený,
  10. údaje o předcházející žádosti o autorizaci.
 2. Povinnou součástí žádosti jsou doklady uvedené v § 4 tohoto řádu.

§ 4

 1. K žádosti o udělení autorizace se ve smyslu § 7 a 8 zákona přikládají tyto doklady:
  1. kopie dokladů o dosažení požadovaného vzdělání, ověřené úředně nebo kopií pořízenou kanceláří Komory,
  2. osvědčení školy o rozsahu a obsahu dosaženého vzdělání ve vztahu k požadovanému oboru autorizace; toto osvědčení není nutno připojovat, bylo-li odborné vzdělání dosaženo na některé ze škol uvedených ve sdělení Ministerstva pro místní rozvoj (§ 30b odst. 2 zákona),
  3. doklad o vykonané odborné praxi v oboru požadované autorizace, ze kterého musí být zřejmé, kdy byla odborná praxe vykonávána a co bylo jejím obsahem; doklad o splnění podmínek pro výkon vybrané činnosti vyžadované zvláštními právními předpisy,
  4. soupis vybraných projektů, realizovaných staveb, vydaných odborných posudků, statí a publikací, patentů s vyjádřením vlastního autorského podílu nebo popis dosavadní odborné činnosti,
  5. doklad o bezúhonnosti, kterým se rozumí výpis z trestního rejstříku ne starší šesti měsíců,
  6. doklad o svéprávnosti k právním úkonům, kterým se rozumí v obvyklých případech čestné prohlášení žadatele, že nemá rozhodnutím soudu omezenou svéprávnost; ve zvláštních případech se požaduje doklad o pravomocném zrušení úředního prohlášení o nezpůsobilosti k právním úkonům,
  7. doklad o změně příjmení tak, aby byly doloženy všechny změny příjmení, které se váží k předkládaným dokladům.
 2. Doklady uvedené v odstavci 1 v bodech c) a d) musí být potvrzeny osobou, pod jejímž odborným vedením byla praxe vykonávána (autorizovaná osoba, zaměstnavatel, společník firmy).
 3. Pokud doklady uvedené v odstavci 1 nejsou v českém nebo ve slovenském jazyce, přiloží se jejich úředně ověřený překlad.
 4. Je-li žadatel o autorizaci příslušníkem jiného členského státu Evropské unie nebo příslušníkem třetího státu, podává žádost v českém nebo slovenském jazyce. Žádost musí obsahovat údaje uvedené v § 3. K žádosti žadatel přiloží doklady uvedené v odstavci 1 a potvrzení podle odstavce 2, ze kterých musí být zřejmé i splnění požadavků na praxi podle §5.
 5. Dokladem bezúhonnosti žadatele uvedeného v odstavci 4 je:
  1. osvědčení vydané příslušným orgánem státu původu nebo státu, ze kterého žadatel přichází, kterým dokládá, že požadavky tohoto státu na bezúhonnost pro zahájení výkonu předmětné činnosti byly splněny, nebo
  2. výpis ze zákonem stanovených rejstříků státu původu či státu, ze kterého žadatel přichází, anebo
  3. čestné prohlášení žadatele před příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto členského státu, nebo, kde je to vhodné, před notářem nebo kompetentním profesním sdružením tohoto členského státu; takové prohlášení musí být opatřeno osvědčením o hodnověrnosti čestného prohlášení, nevydává-li stát původu či stát, z něhož žadatel pochází, doklady podle písmene a) nebo b).

Požadavky na odbornou praxi
§ 5

 1. Podmínka vykonání odborné praxe podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona je splněna, jestliže praxe přímo souvisela s vybranými a odbornými činnostmi ve výstavbě v oboru či specializaci požadované autorizace, byla-li přitom vykonána v délce předepsané zákonem v letech po sobě jdoucích a pokud mezi vykonanou praxí a žádostí o autorizaci neuplynula doba delší než 5 let.
 2. Započítává se praxe vykonávaná mezi řádně ukončeným bakalářským studiem a zahájením magisterského studia, byly-li chybějící roky praxe žadatelem absolvovány bezprostředně po ukončení magisterského studia.
 3. Ve sporných případech zápočtu délky odborné praxe rozhodne autorizační rada (dále jen „rada“) na základě dokladů předložených žadatelem, stanoviska komise a dalších podle potřeby doplněných dokladů.
 4. Délka odborné praxe podle odstavce 1 se prokazuje na základě listinných dokladů (potvrzení, osvědčení apod.) o dosavadním zaměstnání nebo podnikatelské činnosti žadatele. V těchto dokladech musí být vždy specifikována vybraná odborná činnost ve výstavbě a určena doba, po kterou žadatel tuto činnost vykonával. Nejsou-li výše uvedené doklady dostupné, mohou připadat v úvahu i jiné důkazní prostředky prokazující délku praxe (např. svědecké výpovědi či čestné prohlášení).

Komise, zkoušky a udělení autorizace
§ 6

 1. Předsedy, místopředsedy a jednotlivé členy komisí jmenuje a odvolává rada, která rozhoduje o rozsahu a náplni jejich činnosti. Komise jsou pomocnými výkonnými orgány pověřenými provádět v rámci autorizačního řízení zkoušky. Při své činnosti se komise řídí zákonem, tímto řádem a ostatními řády Komory. V posuzování zkoušeného a v rozhodování o výsledku zkoušky jsou komise nezávislé. Z výsledků své činnosti se zodpovídají radě. Rada je oprávněna provádět kontrolu správnosti činnosti komise.
 2. Členové komise jsou jmenováni pro jednotlivé obory a specializace tak, aby v komisích byly jednotlivé obory nebo specializace přiměřeně zastoupeny.
 3. Komise jsou pětičlenné. Nejméně tři členové musí být osobami autorizovanými podle zákona. Členem komise je též právník, případně jiný odborník se znalostí stavebního práva a souvisejících právních předpisů.
 4. V čele komise stojí předseda, který řídí její činnost, odpovídá za ni a za řádný průběh zkoušek, rozhoduje o sporných či mimořádných okolnostech, které mohou nastat v průběhu provádění zkoušek. Předseda i místopředseda musí být autorizovanými osobami v daném oboru. V době jeho nepřítomnosti vykonává všechny jeho funkce místopředseda.
 5. Zkušebními místy, v nichž se vykonávají zkoušky, jsou Praha a Brno.

§ 7

 1. Komise zkontroluje úplnost žádosti na základě předložených dokladů. Jestliže žádost není čitelná nebo úplná, neobsahuje všechny požadované doklady anebo z ní není zřejmé splnění podmínek uvedených v zákonu a tomto řádu, vyzve žadatele o doplnění a stanoví, kterými potřebnými doklady má být žádost doplněna a v jakém termínu.
 2. Nebude-li žádost ve stanoveném termínu požadovaným způsobem doplněna anebo vzniknou-li pochybnosti o pravosti dokladů, komise navrhne radě odmítnutí žádosti. Rozhodnutí rady o odmítnutí žádosti musí obsahovat důvody odmítnutí a poučení o odvolání.
 3. Ke zkoušce nelze žadatele pozvat dřív, než bude jeho žádost včetně požadovaných dokladů kompletní.
 4. Termín a místo konání zkoušky musí být žadateli sděleno nejméně 15 kalendářních dnů předem. Ve sdělení musí být žadatel informován:
  1. o výši autorizačního poplatku a způsobu jeho uhrazení převodem na účet, provedeným do konkrétního termínu,
  2. do kdy je třeba komisi předložit práce dokládající odbornou úroveň, rozsah a zaměření praxe žadatele (odborné dokumenty). Předložení dokumentů se nevyžaduje, je-li to z důvodů utajení vyloučeno.

§ 8

 1. Před zahájením zkoušky komise ověří totožnost žadatele, informuje žadatele o způsobu provádění zkoušky a o jeho právech a povinnostech podle zákona a tohoto řádu.
 2. Zkouška obsahuje ústní část a písemnou část. Výsledky každé z těchto částí se hodnotí zvlášť. Ústní i písemná část zkoušky se koná v českém nebo slovenském jazyce a bez možnosti účasti tlumočníka.
 3. Písemná část zkoušky je neveřejná; provádí se formou písemného testu (dále jen „test“), který umožňuje ověřit znalost právních předpisů na úseku stavebního práva veřejného a soukromého. Obsah testu a způsob jeho vyhodnocení stanoví rada pro všechny obory a specializace. Otázky obsažené v testu musí být soustavně aktualizovány podle změn právního řádu.
 4. Klasifikaci „vyhověl“ lze udělit žadateli, který uspěl v písemné i ústní části zkoušky. Žadatel, který nevyhověl v testu, nemůže proto být připuštěn k ústní zkoušce.
 5. Pro každý obor nebo specializaci se skládá samostatná zkouška, s výjimkou zkoušky žadatele o autorizaci technik pro specializace v oboru technika prostředí staveb (technologická zařízení staveb), kterou může žadatel vykonat současně se zkouškou autorizovaného inženýra pro obor technologická zařízení staveb (technika prostředí staveb). Specializace v rámci jednoho oboru se ověřují jednou zkouškou.
 6. Předmětem ústní části zkoušky je vždy prověření schopností žadatele na uplatnění studiem získaných teoretických znalostí při praktickém a samostatném výkonu odborných činností v oboru požadované autorizace. Toto prověření probíhá především formou odborné rozpravy nad předloženými odbornými dokumenty, souvisejícími s jeho odbornou pracovní činnosti, nebo formou nahrazující odbornou rozpravu nad dokumenty a to v případě, že žadatel žádné dokumenty nepředloží.
 7. Ústní část zkoušky vykonává vždy jen jeden žadatel. Po celý průběh zkoušky musí být přítomen předseda nebo místopředseda a alespoň dva další členové komise. Test musí být vykonáván pod neustálým dohledem určeného člena komise.
 8. Žadatel, který získal vzdělání v oboru nebo směru příbuzném požadovanému vzdělání (§ 8 odst. 3 zákona) anebo mu byla udělena výjimka ze vzdělání (§ 8 odst. 4 zákona), musí písemnou rozdílovou zkouškou prokázat své teoretické znalosti v oboru (specializaci) požadované autorizace. Komise určí v každém konkrétním případě rozsah a obsah rozdílové zkoušky s využitím tematických okruhů a otázek pro obory autorizace stanovených pokynem rady. Pokud žadatel při rozdílové zkoušce vyhověl, musí se ještě podrobit zkoušce podle odstavce 3.

§ 9

 1. Žadatel může nejpozději k termínu konání zkoušky požádat komisi o odklad zkoušky. V žádosti musí uvést důvody, které mu brání ve stanoveném termínu se ke zkoušce dostavit. Komise žádosti o odklad vyhoví, má-li žadatel k odkladu zkoušky zdravotní nebo jiné vážné důvody; náhradní termín zkoušky žadateli oznámí nejméně 15 dnů předem.
 2. Žadatel může o odklad zkoušky požádat maximálně 2x, při nedostavení se k třetímu navrženému termínu je zkouška hodnocena jako neúspěšná – žadatel „nevyhověl“ s poznámkou „3x se nedostavil ke zkoušce“.
 3. Žadatel, který se ke zkoušce nedostaví bez řádné omluvy ani nepožádá o její odklad, nemá nárok na vykonání zkoušky v náhradním termínu. Pokud jeho zájem na vykonání zkoušky trvá, musí tuto skutečnost zkušební komisi sdělit a svoji žádost doplnit doklady, jejichž platnost prošla nebo došlo k jejich změně.
 4. Předseda komise může ze závažných důvodů rozhodnout o přerušení zkoušky. V takovém případě musí žadatel být nejdéle do 30 dnů od přerušení zkoušky informován o tom, že termín, kdy bude pokračováno v přerušené zkoušce, mu bude sdělen nejméně 15 dní předem.

§ 10

 1. Komise celkový výsledek zkoušky hodnotí bez přítomnosti uchazeče klasifikací „vyhověl“ nebo „nevyhověl“ s tím, že se o tom usnáší většinou hlasů. O výsledku hodnocení zkoušky informuje předseda žadatele ihned po rozhodnutí komise.
 2. V případě, že žadatel vyhověl, sdělí mu předseda komise, že na základě průběhu zkoušky komise doporučí autorizační radě, aby po prověření správnosti celého autorizačního procesu žadateli autorizaci udělila.
 3. O provedené zkoušce pořídí komise zápis na předepsaném tiskopisu. Zápis podepíší všichni přítomní členové komise i žadatel, který svým podpisem stvrdí seznámení se s výsledkem zkoušky.
 4. V případě klasifikace „nevyhověl“ žadatel svým podpisem na tiskopise ztvrdí, že mu byly uvedeny důvody, pro které ve zkoušce nevyhověl. Odmítne-li žadatel tiskopis podepsat, předseda komise tuto skutečnost na tiskopise vyznačí.

§ 11

 1. Zápis spolu s ostatními doklady uvedenými v § 3 a 4, které jsou rozhodné pro posouzení věci, předseda komise předloží radě, která na základě předložených dokladů rozhodne prostou většinou přítomných členů o udělení či neudělení autorizace. Jednání rady musí být přítomna nadpoloviční většina všech členů rady.
 2. V případě, že na základě posouzení autorizačního řízení nelze požadovanou autorizaci udělit, sdělí toto své rozhodnutí žadateli do 30 dnů od přijetí rozhodnutí a poučí ho o možnosti podat proti němu odvolání.
 3. Osoba, které byla udělena autorizace, je ke dni zákonem předepsaného slibu zapsána do seznamu autorizovaných osob vedených Komorou.

§ 12

Kancelář Komory zabezpečí vyhotovení zápisu o složení zákonem předepsaného slibu, který obsahuje datum a místo konání slibu, jméno a podpis osoby skládající slib a osoby slib přijímající. Slib se skládá do rukou předsedy Komory, v případě jeho nepřítomnosti do rukou místopředsedy Komory.


Doklady o autorizaci
§ 13

Osvědčení o autorizaci obsahuje

 1. jméno a příjmení autorizovaného inženýra, autorizovaného technika nebo autorizovaného stavitele,
 2. rodné číslo nebo jiný osobní identifikační údaj,
 3. obory, popřípadě specializace udělené autorizace,
 4. chráněný titul „autorizovaný inženýr“, „autorizovaný technik“ nebo „autorizovaný stavitel“, vždy ve spojení s oborem, popřípadě specializací udělené autorizace
 5. otisk autorizačního razítka, které je autorizovaná osoba oprávněná používat,
 6. číslo osvědčení o autorizaci,
 7. číslo, pod kterým je autorizovaná osoba zapsána v seznamu autorizovaných osob vedeném Komorou,
 8. datum udělení autorizace,
 9. podpis předsedy Komory nebo jím určeného zástupce.

§ 14

 1. Autorizační razítko obsahuje jméno, příjmení, akademický titul, označení autorizované osoby, slovní označení oborů a specializací udělené autorizace, malý státní znak České republiky, číslo, pod nímž je autorizovaná osoba zapsána v seznamu autorizovaných osob vedeném Komorou, a označení Komory.
 2. Kvalifikovaný elektronický podpis (elektronické autorizační razítko) obsahuje jméno, příjmení, akademický titul, kód oboru, popřípadě specializace udělené autorizace, číslo, pod nímž je autorizovaná osoba zapsána v seznamu autorizovaných osob vedeném Komorou, a označení Komory.

§ 15

 1. Zápis o předání osvědčení a autorizačního razítka obsahuje datum a místo předání, předměty předání, jméno a podpis pověřené předávající osoby, jméno a podpis autorizovaného inženýra nebo technika.
 2. Zápis o předání osvědčení umožňuje autorizované osobě získání kvalifikovaného elektronického podpisu (elektronického autorizačního razítka).

§ 16

 1. Doklady o autorizaci archivuje Komora nejméně po dobu pěti let po zániku nebo odejmutí autorizace. Pokud je to možné, je přípustná i archivace elektronická. Jedná se zejména o doklady
  1. o udělení i neudělení autorizace,
  2. o zániku, pozastavení nebo odejmutí autorizace.
 2. Doklady o udělení autorizace jsou:
  1. žádost o udělení autorizace včetně s touto žádostí předkládaných dokladů,
  2. zápis o posouzení žádosti o udělení autorizace zkušební komisí,
  3. protokol o zkoušce,
  4. protokol o rozdílové zkoušce, pakliže byla součástí,
  5. potvrzení o rozhodnutí rady o udělení autorizace,
  6. zápis o složení slibu,
  7. kopie osvědčení o autorizaci,
  8. otisk autorizačního razítka,
  9. zápis o předání osvědčení a autorizačního razítka autorizovanému inženýrovi nebo technikovi.
ČÁST DRUHÁ
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 17

U žádostí o autorizaci podaných před účinností tohoto řádu se postupuje podle autorizačního řádu platného v době podání žádosti.

§ 18

Zrušuje se Prozatímní autorizační řád.

§ 19

Tento autorizační řád nabývá účinnosti dnem jeho schválení ministrem pro místní rozvoj.


Schválila V Praze dne 1. 12. 2021

Ing. Klára Dostálová
ministryně pro místní rozvoj