Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Pravidla pro použití razítka

Pravidla pro použití razítka

Pravidla pro používání razítka a elektronického razítka při výkonu povolání autorizovaného inženýra a autorizovaného technika
Rozhodnutí č. R2403-9 představenstva ČKAIT ze dne 15. 6. 2024 (dále jen „Pravidla“)

 

 

Článek 1
 1. Autorizovaná osoba opatřuje dokumenty související s výkonem její činnosti vlastnoručním podpisem a autorizačním razítkem se státním znakem (dále jen "autorizační razítko"), které zajišťuje ČKAIT (dále též "Komora"), resp. kvalifikovaným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném certifikátu (zajišťuje Česká pošta s.p.), obsahujícím jméno autorizované osoby, číslo, pod nímž je zapsána v seznamu autorizovaných osob vedeném Komorou, obor, popřípadě specializaci, označení Komory, a opatřeným kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem (dále jen „elektronické autorizační razítko“).
 2. Autorizační razítko, resp. elektronické autorizační razítko je autorizovaná osoba oprávněna používat pouze pro činnosti vymezené stavebním zákonem1) a činnosti podle §§ 2, 18 a 19 zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, autorizačního zákona (AZ) v rozsahu oboru nebo specializace, pro kterou jí byla autorizace udělena.
 3. Přehled dokumentů, které autorizovaná osoba opatřuje autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem, resp. elektronickým autorizačním razítkem podle odstavců 1 a 2, je uveden v článku 3 těchto „Pravidel“.
 4. Autorizovaná osoba opatřuje podpisem a autorizačním razítkem, resp. elektronickým autorizačním razítkem pouze ty dokumenty, které vypracovala osobně, popřípadě ve spolupráci s dalšími osobami pracujícími pod jejím odborným vedením. Takto označené listiny jsou pro úřední účely veřejnými listinami. Za obsah takto podepsaných a označených listin autorizovaná osoba ručí.
Článek 2
 1. Při uložení disciplinárního opatření pozastavení nebo odejmutí autorizace je povinností člena Komory odevzdat autorizační razítko oblastní kanceláři, která jej registruje, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci. Elektronické autorizační razítko bude zneplatněno. Totéž platí i při pozastavení autorizace na vlastní žádost, či vzdání se autorizace s tím, že 15denní lhůta pro odevzdání autorizačního razítka počíná plynout následující kalendářní den po dni, kdy bylo doručeno sdělení kanceláře Komory Praha s uvedením data, ke kterému byla autorizace pozastavena, nebo k němuž zanikla.
 2. Použití autorizačního razítka, resp. elektronického autorizačního razítka v rozporu s těmito „Pravidly“ může být důvodem pro zahájení disciplinárního řízení před Stavovským soudem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
 3. Dodržení ustanovení těchto pravidel je podmínkou pro platnost pojištění autorizovaných osob v souladu s pojišťovací smlouvou uzavřenou ČKAIT.
Článek 3
 1. Autorizovaná osoba musí opatřit svým vlastnoručním podpisem a autorizačním razítkem, resp. elektronickým autorizačním razítkem zejména:
  1. územní studii a příslušné části územně plánovací dokumentace
  2. dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a pro uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí
  3. další projektové dokumentace podle §157 odst. 1 a 2 NSZ (§ 158 odst. 2 stavebního zákona (SZ)
  4. potvrzení identifikačních údajů ve stavebním deníku podle § 155 NSZ (§ 157 SZ) – jména a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí), dozor projektanta a technický dozor stavebníka4)
  5. písemné prohlášení stavbyvedoucího u staveb pro bydlení prováděných svépomocí, že povede provádění stavby podle 159 odst. 2 NSZ (§160 odst. 4 SZ)
  6. dokumentaci pro uchazeče o autorizaci potvrzující jeho odbornou praxi dle § 7 odst. 1 f) AZ.
 2. Autorizovaná osoba musí opatřit vlastnoručním podpisem a autorizačním razítkem, resp. elektronickým autorizačním razítkem samostatné dílčí části dokumentace, pokud spadají pod bod 1. písm. a-d jsou-li vykonané v rozsahu jejího oboru, popř. specializace či v souladu s ust. § 18 odst. 2 AZ (např. jednotlivé specializace oborů a profesí, statický a dynamický výpočet, zprávu o průzkumu stavby, o zkoušení a diagnostice stavby).
 3. Autorizovaná osoba může opatřit vlastnoručním podpisem a autorizačním razítkem, resp. elektronickým autorizačním razítkem odborná stanoviska, posudky, protokoly o geodetických průzkumech a vytyčovacích měřeních a další dokumenty a odborná vyjádření v souvislosti s přípravou a prováděním staveb.
 4. Počet paré jednoho dokumentu a forma tištěného či digitálního vyhotovení označených vlastním podpisem a autorizačním razítkem, resp. elektronickým autorizačním razítkem je odvislý od potřeby v souvislosti s přípravou a prováděním stavby. Skutečný počet autorizovaných paré a užití autorizačního razítka autorizovaná osoba uvede v deníku autorizované osoby (DAO) nebo v elektronickém deníku autorizované osoby (eDAO) viz čl. 4 odst. 2.
Článek 4
 1. Dokumenty opatřené autorizačním razítkem, resp. elektronickým autorizačním razítkem musí být jednoznačně identifikovatelné (místo stavby, klient, stavebník, datum odevzdání, apod.) a uvedeny v „Deníku autorizované osoby“.
 2. Autorizovaná osoba je povinna vést chronologický seznam dokumentů opatřených autorizačním razítkem, resp. elektronickým autorizačním razítkem3) v Deníku autorizované osoby ČKAIT, tiskopisu vydaného Komorou nebo v elektronické podobě vytvořené Komorou (dále jen „deník“).
 3. Při každém záznamu v deníku musí autorizovaná osoba uvést:
  1. pořadové číslo záznamu, které je chronologicky a průběžně vedeno od počátku provádění zápisů do deníku autorizované osoby,
  2. datum záznamu (minimálně měsíc a rok),
  3. název dokumentu opatřeného vlastnoručním podpisem a autorizačním razítkem, resp. elektronickým autorizačním razítkem (projektová dokumentace, stavební deník apod., dále název projektové dokumentace nebo stavby, včetně adresy místa stavby),
  4. jméno a adresu objednavatele, popřípadě orgánu, který si příslušný dokument vyžádal, u právnické osoby IČ. Pokud objednatelem není stavebník, do poznámky uvést jméno a adresu stavebníka u právnické osoby IČ,
  5. počet příloh dokumentu opatřených autorizačním razítkem, resp. elektronickým autorizačním razítkem v případě podle odstavce 5.
  6. u projektové dokumentace do poznámky stupeň projektové dokumentace, popř. název příslušné části projektové dokumentace při spolupráci více autorizovaných osob – viz bod 6,
 4. Podle povahy dokumentu se opatřuje vlastnoručním podpisem a autorizačním razítkem, resp. elektronickým autorizačním razítkem:
  • pouze titulní list, pokud je dokument pevně spojený v jeden celek;
  • každý samostatný dokument;
  • u výpočtů a zpráv titulní list a závěr.
  • u stavebních deníků vždy základní list (např. stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, stavební dozor, popř. i autorský dozor projektanta), popř. denní záznamy (jednorázový zápis projektanta - je-li tato autorizace požadována). Je-li na stavbě postupně více stavebních deníků, autorizuje se vždy opakovaně základní list a do deníku autorizované osoby se zapisuje jako nový záznam s příslušným datem autorizace a pořadového čísla daného stavebního deníku.

  Do deníku autorizované osoby se toto zapíše jako jeden záznam s uvedením počtu označených příloh.

 5. Na konci každého roku je nutné do deníku autorizované osoby uvést počet záznamů provedených, a čísla prvního záznamu a posledního záznamu v daném roce. V případě, že v daném roce byla vykonávána odborná činnost bez použití autorizačního razítka, bude do deníku autorizované osoby zaznamenán způsob výkonu odborné činnosti (např. projektování v projektovém ateliéru, kde projektovou dokumentaci autorizuje někdo jiný, práci mistra na stavbě, práci přípraváře stavební firmy, práci na stavebním úřadu, funkci ředitele nebo jednatele projektové nebo realizační společnosti atd.)
 6. Pokud na dokumentu spolupracuje více autorizovaných osob, opatří svým vlastnoručním podpisem a autorizačním razítkem, resp. elektronickým autorizačním razítkem příslušnou část každá autorizovaná osoba.

   

 7. Pokud některé části dokumentu zpracovává osoba neautorizovaná, opatří tyto části svým vlastnoručním podpisem a autorizačním razítkem, resp. elektronickým autorizačním razítkem odpovědná autorizovaná osoba.
Článek 5
 1. Barva vlastnoručního podpisu a otisku autorizačního razítka nesmí být černá.
 2. Grafické vyjádření elektronického autorizačního razítka musí být výhradně jen otisk autorizačního razítka zajištěného Komorou.
Článek 6


Dnem schválení těchto „Pravidel“ se ruší účinnost „Pravidel“ ze dne 20. 4. 2023
Nové znění schválilo představenstvo 15. 6. 2024 rozhodnutím představenstva R2403-9 s účinností od 1. 7. 2024.

Vysvětlivky:

 1. zákon č. 283/2021 Sb. ve znění změn a doplnění (NSZ) a podle přechodného ustanovení k dokumentacím a projektovým dokumentacím  i dosavadní právní předpis zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.