Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Pravidla pro použití razítka

Pravidla pro použití razítka

Pravidla pro používání razítka a elektronického razítka při výkonu povolání autorizovaného inženýra a autorizovaného technika
Rozhodnutí č. R2302-7 představenstva ČKAIT ze dne 20. 4. 2023 (dále jen „Pravidla“)

 

 

Článek 1
 1. Autorizovaná osoba opatřuje dokumenty související s výkonem její činnosti vlastnoručním podpisem a autorizačním razítkem se státním znakem1), které zajišťuje Komora, resp. kvalifikovaným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném certifikátu, obsahujícím jméno autorizované osoby, číslo, pod nímž je zapsána v seznamu autorizovaných osob vedeném Komorou, obor, popřípadě specializaci, označení Komory, a opatřeným kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem, které zajišťuje Česká pošta s.p. (dále jen „elektronické autorizační razítko“).
 2. Autorizační razítko, resp. elektronické autorizační razítko je autorizovaná osoba oprávněna používat pouze pro činnosti vymezené stavebním zákonem2) a činnosti podle §§ 2, 18 a 19 zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu oboru nebo specializace, pro kterou jí byla autorizace udělena.
 3. Přehled dokumentů, které autorizovaná osoba opatřuje autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem, resp. elektronickým autorizačním razítkem podle odstavců 1 a 2, je uveden v článku 3 těchto „Pravidel“.
 4. Autorizovaná osoba opatřuje podpisem a autorizačním razítkem, resp. elektronickým autorizačním razítkem pouze ty dokumenty, které vypracovala osobně, popřípadě ve spolupráci s dalšími osobami pracujícími pod jejím odborným vedením. Takto označené listiny jsou pro úřední účely veřejnými listinami.
Článek 2
 1. Při uložení disciplinárního opatření pozastavení nebo odejmutí autorizace je povinností člena Komory odevzdat autorizační razítko oblastní kanceláři, která jej registruje, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci. Elektronické autorizační razítko bude zneplatněno. Totéž platí i při pozastavení autorizace na vlastní žádost, či vzdání se autorizace s tím, že 15denní lhůta pro odevzdání autorizačního razítka počíná plynout následující kalendářní den po dni, kdy bylo doručeno sdělení kanceláře Komory Praha s uvedením data, ke kterému byla autorizace pozastavena, nebo k němuž zanikla.
 2. Použití autorizačního razítka, resp. elektronického autorizačního razítka v rozporu s těmito „Pravidly“ může být důvodem pro zahájení disciplinárního řízení před Stavovským soudem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
 3. Dodržení ustanovení těchto pravidel je podmínkou pro platnost pojištění autorizovaných osob v souladu s pojišťovací smlouvou uzavřenou ČKAIT.
Článek 3
 1. Autorizovaná osoba musí opatřit svým vlastnoručním podpisem a autorizačním razítkem, resp. elektronickým autorizačním razítkem zejména:
  1. územně plánovací dokumentaci
  2. územní studii
  3. dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a pro uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí
  4. projektové dokumentace podle § 158 odst. 2 stavebního zákona2)
  5. potvrzení identifikačních údajů ve stavebním deníku podle § 157 SZ – jména a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí), autorský dozor projektanta a technický dozor stavebníka4)
  6. písemné prohlášení stavbyvedoucího u staveb prováděných svépomocí, že povede provádění stavby podle §160 odst. 4 SZ
  7. dokumentaci pro uchazeče o autorizaci potvrzující jeho odbornou praxi.
 2. Autorizovaná osoba musí opatřit vlastnoručním podpisem a autorizačním razítkem, resp. elektronickým autorizačním razítkem samostatné dílčí části dokumentace, pokud spadají pod bod 1. písm. a-d (např. jednotlivé specializace oborů a profesí, statický a dynamický výpočet, zprávu o průzkumu stavby, o zkoušení a diagnostice stavby).
 3. Autorizovaná osoba může opatřit vlastnoručním podpisem a autorizačním razítkem, resp. elektronickým autorizačním razítkem další dokumenty a odborná vyjádření v souvislosti s přípravou a prováděním stavby, odborná stanoviska a posudky.
 4. Počet paré jednoho dokumentu označených vlastním podpisem a autorizačním razítkem, resp. elektronickým autorizačním razítkem je odvislý od potřeby v souvislosti s přípravou a prováděním stavby.
Článek 4
 1. Dokumenty opatřené autorizačním razítkem, resp. elektronickým autorizačním razítkem musí být jednoznačně identifikovatelné (místo stavby, klient, stavebník, datum odevzdání, apod.) a uvedeny v „Deníku autorizované osoby“.
 2. Dokumenty označené autorizovanou osobou jsou podle §13 odst. 5 zákona č. 360/1992 Sb. (autorizační zákon), pro úřední účely veřejnými listinami.
 3. Autorizovaná osoba je povinna vést chronologický seznam dokumentů opatřených autorizačním razítkem, resp. elektronickým autorizačním razítkem3) v Deníku autorizované osoby ČKAIT, tiskopisu vydaného Komorou nebo v elektronické podobě vytvořené Komorou (dále jen „deník“).
 4. Při každém záznamu v deníku musí autorizovaná osoba uvést:
  1. pořadové číslo záznamu, které je chronologicky a průběžně vedeno od počátku provádění zápisů do deníku autorizované osoby,
  2. datum záznamu (minimálně měsíc a rok),
  3. název dokumentu opatřeného vlastnoručním podpisem a autorizačním razítkem, resp. elektronickým autorizačním razítkem (projektová dokumentace, stavební deník apod., dále název projektové dokumentace nebo stavby, včetně adresy místa stavby),
  4. jméno a adresu objednavatele, popřípadě orgánu, který si příslušný dokument vyžádal, u právnické osoby IČ. Pokud objednatelem není stavebník, do poznámky uvést jméno a adresu stavebníka u právnické osoby IČ,
  5. počet příloh dokumentu opatřených autorizačním razítkem, resp. elektronickým autorizačním razítkem v případě podle odstavce 5.
  6. u projektové dokumentace do poznámky stupeň projektové dokumentace, popř. název příslušné části projektové dokumentace při spolupráci více autorizovaných osob – viz bod 6,
  7. u projektové dokumentace se do poznámky doporučuje úvést i počet autorizovaných paré.
 5. Podle povahy dokumentu se opatřuje vlastnoručním podpisem a autorizačním razítkem, resp. elektronickým autorizačním razítkem:
  • pouze titulní list, pokud je dokument pevně spojený v jeden celek;
  • každý samostatný dokument;
  • u výpočtů a zpráv titulní list a závěr.
  • u stavebních deníků vždy základní list (např. stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, stavební dozor, popř. i autorský dozor projektanta), popř. denní záznamy (jednorázový zápis projektanta - je-li tato autorizace požadována). Je-li na stavbě postupně více stavebních deníků, autorizuje se vždy opakovaně základní list a do deníku autorizované osoby se zapisuje jako nový záznam s příslušným datem autorizace a pořadového čísla daného stavebního deníku.

  Do deníku autorizované osoby se toto zapíše jako jeden záznam s uvedením počtu označených příloh.

  Na konci každého roku je nutné do deníku autorizované osoby napsat souhrn, tzn. kolik záznamů bylo v daném roce provedeno, a to od čísla záznamu do čísla záznamu. V případě, že v daném roce byla vykonávána odborná činnost, ale nebylo použito razítko, bude do deníku autorizované osoby proveden záznam „V roce 20XX jsem vykonával(a) odbornou činnost jako ………“

  (Za odbornou činnost lze považovat např. projektování v projektovém ateliéru, kde projektovou dokumentaci autorizuje někdo jiný, práci mistra na stavbě, práci přípraváře stavební firmy, práci na stavebním úřadu, funkci ředitele nebo jednatele projektové nebo realizační společnosti atd.)

 6. Pokud na dokumentu spolupracuje více autorizovaných osob, opatří svým vlastnoručním podpisem a autorizačním razítkem, resp. elektronickým autorizačním razítkem příslušnou část každá autorizovaná osoba.
 7. Pokud některé části dokumentu zpracovává osoba neautorizovaná, opatří tyto části svým vlastnoručním podpisem a autorizačním razítkem, resp. elektronickým autorizačním razítkem odpovědná autorizovaná osoba.
Článek 5
 1. Barva vlastnoručního podpisu a otisku autorizačního razítka nesmí být černá.
 2. Grafické vyjádření elektronického autorizačního razítka musí být výhradně jen otisk autorizačního razítka zajištěného Komorou.
Článek 6


Dnem schválení těchto „Pravidel“ se ruší účinnost „Pravidel“ ze dne 23. 9. 2021
Nové znění schválilo představenstvo 20. 4. 2023 rozhodnutím představenstva R2302-7 s účinností od 1. 5. 2023.

Vysvětlivky:

 1. § 13 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů;
 2. zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 3. § 13 odst. 4 zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 4. § 152 odst. 4 stavebního zákona