Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Pokyny pro vyplnění žádosti o udělení autorizace

Pokyny pro vyplnění žádosti o udělení autorizace

ŽÁDOST O UDĚLENÍ AUTORIZACE

Žádost o udělení autorizace | vzor žádosti
Pokyny ke stažení ve formátu PDF

 

Pokyny pro vyplnění žádosti o udělení autorizace
 

 1. Před podáním žádosti

  Při podávání žádosti o udělení autorizace se předpokládá, že je již uchazeč ke zkoušce odborné způsobilosti připraven a je obeznámen se všemi potřebnými znalostmi. Před podáním žádosti si podrobně pročtěte tyto pokyny a seznamte se s následujícími podklady:

  • zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorizační zákon“).
  • Autorizační řád ČKAIT (dále jen „AŘ“).
  • působnost autorizované osoby.
  • rozsah oborů a specializací.
  • závazné pokyny a stanoviska Autorizační rady ČKAIT.
  • rozdílová zkouška - nemá-li žadatel požadované vzdělání.
  • Závazné pokyny k průběhu zkoušky odborné způsobilosti ČKAIT.

 2. Podání žádosti

  Žádost se podává na předepsaném formuláři. Žádost musí být vyplněna čitelně a úplně. Nesprávně nebo neúplně vyplněná žádost může být vrácena žadateli k opravě nebo doplnění. Nekompletní žádost nelze přijmout a předat zkušebnímu místu. Žadatel může být zkušebním místem požádán o další doplnění. Ke zkouškám nebude žadatel pozván dřív, než bude kompletní žádost. Autorizace udělená na podkladě nesprávných nebo neúplných údajů může být odejmuta. Proto je třeba věnovat vyplnění žádosti i přikládaným dokladům maximální pozornost.

  1. Podání osobně nebo poštou oblastním kancelářím Komory zpravidla podle místa trvalého bydliště žadatele

   Sídlo oblastní kanceláře pro:

   1. Středočeský kraj a Hlavní město Praha je v Praze
   2. Jihočeský kraj je v Českých Budějovicích
   3. Plzeňský kraj je v Plzni
   4. Karlovarský kraj je v Karlových Varech
   5. Ústecký kraj je v Ústí nad Labem
   6. Liberecký kraj je v Liberci
   7. Královéhradecký kraj je v Hradci Králové
   8. Pardubický kraj je v Pardubicích
   9. Jihomoravský kraj je v Brně
   10. Moravskoslezský kraj je v Ostravě
   11. Olomoucký kraj je v Olomouci
   12. Zlínský kraj je ve Zlíně
   13. Vysočina je v Jihlavě

  2. Podání elektronicky

   Žádost v elektronické formě musí splňovat podmínky umožňující ověřitelnost zaslaných příloh.

   1. Podání datovou schránkou (ID DS krvaigt) - jedná se o komunikaci, úkon datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek. Na takto učiněný úkon se hledí, jako by byl podepsán majitelem datové schránky:
    • pokud datová schránka, prostřednictvím které žadatel podává žádost o autorizaci, není fyzické osoby - žadatele, musí být formulář "Žádost o udělení autorizace" podepsána kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele s připojením kvalifikovaného elektronického časového razítka.
    • ostatní přílohy přikládané k žádosti o udělení autorizace prostřednictvím datové schránky musí být podepsány kvalifikovaným elektronickým podpisem vystavitelem přikládaného dokladu nebo autorizovaně konvertovány z originálu.
   2. Podání emailem oblastním kancelářím Komory podle místa trvalého bydliště žadatele:
    • formulář "Žádost o udělení autorizace" musí být podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem s připojením kvalifikovaného elektronického časového razítka.
    • všechny přílohy přikládané k žádosti musí být autorizovaně konvertovány z originálu nebo podepsány kvalifikovaným elektronickým podpisem vystavitelem dokladu s připojením kvalifikovaného elektronického časového razítka.

 3. Vyplnění žádosti
  1. Osobní údaje žadatele AŘ § 3 odst. 1 a), b), c)
   členské číslo (vyplní komora) občanství
   jméno příjmení
   dřívější příjmení rodné číslo
   dřívější příjmení - slouží zejména pro řádnou identifikaci přikládaných dokladů, které byly vystaveny na jiné než současné žadatelovo příjmení. Doklad ke změně jména přiložte jako přílohu č. 4.
   titul před jménem titul za jménem
   tituly - doložené kopií dokladu ověřeného úředně nebo kanceláří Komory, příloha č. 1.
   DIČ

  2. Kontaktní údaje AŘ § 3 odst. 1 d), e)

   Jako kontaktní adresu můžete uvést jakoukoliv adresu, kterou považujete za vhodnější pro kontakt Komory s Vámi nebo tuto část nemusíte vyplňovat. Pokud vlastníte datovou schránku jako fyzická osoba, číslo schránky (ID DS) je v žádosti nutné uvést.

  3. Stupeň autorizace AŘ § 3 odst. 1 f), autorizační zákon § 3, § 13 odst. 1

   Podle zákona je možné žádat o autorizaci ve stupni:

   1. autorizovaný inženýr,
   2. autorizovaný technik,
   3. OZNAČENÍ autorizovaný stavitel - žadatel činný v oblasti realizace staveb může požádat o označení autorizovaný stavitel. Označení autorizovaný stavitel je možné pouze pro některé obory (viz tabulka níže) a je po podání žádosti neměnné. Autorizovaný stavitel má ze zákona stejnou působnost a stejná práva a povinnosti jako autorizovaný technik.

   Související: Působnost autorizované osobyautorizační zákon § 18, § 19

  4. Obor autorizace AŘ § 3 odst. 1 g), autorizační zákon § 5 odst. 3, § 6

   Pokud žádáte současně o více oborů nebo specializací, uveďte pořadí, v jakém chcete absolvovat zkoušku. Ke slibu budete pozváni až po ukončení celého autorizačního řízení.
   Pro každý obor nebo specializaci se skládá samostatná zkouška. Výjimkou jsou zkoušky žadatele o autorizaci technik v oboru technika prostředí staveb (technologická zařízení staveb), kterou může žadatel vykonat současně se zkouškou autorizovaného inženýra pro obor technologická zařízení staveb (technika prostředí staveb). Specializace v rámci jednoho oboru se ověřují jednou zkouškou.

   Obor autorizace Autorizovaný inženýr (AI) Autorizovaný technik (AT)
   Autorizovaný stavitel (AS)
   Specializace kód AI Specializace kód AT kód AS
   a) Pozemní stavby   IP00   TP00 SP00
   b) Dopravní stavby   ID00 Doprava kolejová TD1 SD01
   Doprava nekolejová TD2 SD02
   c) Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství   IV00 Stavby hydrotechnické TV01 SV01
   Stavby zdravotně technické TV02 SV02
   Stavby meliorační a sanační TV03 SV03
   d) Mosty a inženýrské konstrukce   IM00   TM00 SM00
   e) Technologická zařízení staveb   IT00   TT00 -
   f) Technika prostředí staveb Technická zařízení IE01 Vytápění a vzduchotechnika TE01 -
   Zdravotní technika TE02 -
   Elektrotechnická zařízení IE02 Elektrotechnická zařízení TE03 -
   g) Statika a dynamika staveb   IS00   - -
   h) Městské inženýrství   II00   - -
   i) Geotechnika   IG00   TG00 -
   j) Požární bezpečnost staveb   IH00   TH00 -
   k) Stavby pro plnění funkce lesa   IL00   - -
   l) Energetické auditorství IA00   TA00 -
   m) Zkoušení a diagnostika staveb IZ00   - -

   Související: Rozsah oborů a specializací.


  5. Vzdělání a popis dosavadní odborné činnosti
   1. Přehled vzdělání AŘ § 3 odst. 1 h), § 8 odst. 8, autorizační zákon § 7 odst. 1 e), § 8 odst. 2,3

    V odstavci vzdělání uvádějte do tabulky přehled vzdělání. Uvádějte přednostně vzdělání vztahující se k oboru požadované autorizace nebo specializace, vždy však vzdělání minimální požadované. V příloze č. 1 doložte případně i další doklady o dokončeném vzdělání opravňující používání titulu. Pod tabulku můžete uvést údaje o vzdělání, případně znalosti, které považujete za podstatné a vztahující se ke zkoušce odborné způsobilosti (např. kurzy, školení, kvalifikace, osvědčení apod.).

    Související:
    Doklady povinně přikládané k žádosti viz. bod D) - příloha č. 1.
    Požadavky na vzdělání - autorizační zákon § 8 odst. 2.

   2. Přehled praxe (popis dosavadní odborné činnosti) AŘ § 3 odst. 1 i), § 5, autorizační zákon § 7 odst. 1 f), § 8 odst. 6

    V přehledu praxe uveďte jen základní údaje o Vaší praxi. Druhem praxe se rozumí projektování, provádění staveb, výzkumná nebo pedagogická činnost, výkon stavebního dozoru, technického dozoru stavebníka nebo činnost ve státní správě nebo samosprávě. Podrobné údaje uveďte v přílohách. Rozhodující pro udělení autorizace je především praxe v oboru, o který žádáte, v projektové činnosti ve výstavbě nebo odborném vedení provádění staveb. Vzhledem k tomu, že se jedná o odbornou praxi, není možné započítávat např. vojenskou službu nebo mateřskou dovolenou, popřípadě další činnosti.

    Související:
    Doklady povinně přikládané k žádosti viz. bod D) - příloha č. 2.
    Požadavky na praxi - autorizační zákon § 8 odst. 6.

  6. Žádost o výjimku ze vzdělání AŘ § 8 odst. 8, autorizační zákon § 8 odst. 4

   Nezískal-li žadatel požadované vzdělání podle autorizačního zákona § 8 odst. 2, může Komora ve výjimečných případech, podložených zejména úspěšnou odbornou činností žadatele, povolit výjimku z požadovaného vzdělání podle autorizačního zákona § 8 odst. 4. Žádost o výjimku ze vzdělání označí uchazeč volbou při podání žádosti o udělení autorizace. O udělení výjimky rozhoduje Autorizační rada ČKAIT. Byla-li výjimka udělena, musí uchazeč před vlastní zkouškou prokázat odborné znalosti tzv. rozdílovou zkouškou.

   Související: Rozdílová zkouška - nemá-li žadatel požadované vzdělání

  7. Žádost o uznání praxe AŘ § 5 odst. 2,3, autorizační zákon § 8 odst. 2 b)

   Jedinou výjimku z požadavku kontinuálnosti praxe obsahuje § 5 odst. 2 AŘ, podle kterého lze uznat i praxi vykonávanou po dokončení 4-letého bakalářského studia, jestliže chybějící roky praxe byly žadatelem absolvovány v bezprostřední návaznosti na ukončení magisterského studia - lze vztahovat pouze na případy, kdy bakalář vstoupí do praxe a po určité době se rozhodne pro magisterské studium. V tomto případě může žadatel požádat Autorizační radu o uznání praxe před magisterským studiem.

   Související: Závazné pokyny a stanoviska Autorizační rady ČKAIT

  8. Žádost o výjimku z občanství autorizační zákon § 7 odst. 1 a), b), § 8 odst. 5

   Žádost o povolení výjimky z požadavku podle autorizačního zákona § 7 odst. 1 písm. a) nebo b).

  9. Žádost o specifické potřeby při zkoušce

   V žádosti může žadatel uvést požadované úlevy při zkoušce, např. navýšení časového limitu či jiné specifické potřeby. Pokud žádáte o uplatnění specifických potřeb, doložte je originálními doklady, ze kterých bude v příloze č. 5. vyhotoven záznam do spisu pro posouzení autorizační radou (např. dokladem o zdravotním postižení, o invaliditě, o specifické poruše, průkazem mimořádných výhod, příp. lékařskou zprávou o výsledcích odborného lékařského vyšetření). Originální doklady nebudou součástí spisu, žadateli budou ihned po vyhotovení záznamu (pověřenou osobou) vráceny.

  10. Údaje o předchozích žádostech AŘ § 3 odst. 1 j)

   Údaje vyplní kancelář komory - kód a datum předchozích žádostí.

  11. Prohlášení o vyplnění, datum, podpis

   Prohlášení, že údaje uvedené v žádosti i v přílohách odpovídají skutečnosti a jsou úplné, což je potvrzeno žadatelem připojením podpisu a datumu.


 4. Přílohy k žádosti

  Nedílnou součástí žádostí jsou doklady povinně přikládané k žádosti. Pokud přikládáte k jednotlivým bodům více dokladů, označujte je písmeny (např. 2a,2b).
  Pokud není výslovně uvedeno jinak, předpokládá se přiložení originálů. V případě, že je možné předkládat kopie, musí být úředně ověřeny. Ověření může provést i oblastní kancelář Komory.

  1. Příloha č. 1 – vzdělání AŘ § 4 odst. 1 a), b), autorizační zákon § 7 odst. 1 e), § 8 odst. 2

   Kopie dokladů o dosažení požadovaného vzdělání včetně příloh k tomuto dokladu, ověřené úředně nebo kanceláří Komory. Kopie osvědčení školy o rozsahu a obsahu dosaženého vzdělání ve vztahu k požadovanému oboru autorizace.

  2. Příloha č. 2 – potvrzení praxe, soupis vybraných projektů AŘ § 4 odst. 1 c), d), autorizační zákon § 7 odst. 1 f), § 8 odst. 6

   Doklad o vykonané odborné praxi v oboru požadované autorizace a soupis vybraných projektů realizovaných staveb, který musí mít tyto náležitosti:

   • na jaké pozici byla odborná praxe vykonávána
   • období, ve kterém byla praxe vykonávána a co bylo jejím obsahem
   • vše potvrzeno osobou, pod jejímž odborným vedením byla praxe vykonána (autorizovaná osoba, zaměstnavatel, společník firmy).
    

   Prováděná praxe musí přímo souviset s vybranými činnostmi ve výstavbě a odbornými činnostmi v oboru nebo specializaci požadované autorizace. Praxe přitom musí být vykonána v zákonem předepsané délce, a to v letech po sobě jdoucích. Mezi vykonanou praxí a žádostí o autorizaci nesmí uplynout doba delší než 5 let. Délku praxe předepisuje autorizační zákon § 8 odst. 6.
   Praxe se dokládá k termínu podání žádosti a to formou stručného popisu prováděné odborné činnosti. Doporučujeme použít formulář "Potvrzení odborné praxe a soupis vybraných projektů". Nepřikládejte fotografie, grafy, výpočty atd. (tyto údaje můžete zpracovat do prezentace, kterou můžete předložit při autorizační zkoušce).
   Jestliže žadateli potřebné vzdělání chybí, tříletá nebo i pětiletá praxe nemůže sama o sobě nahradit nedostatečnost vzdělání. Z dokladů musí být zřejmé, že odbornou praxí získané zkušenosti a znalosti jsou schopny nahradit chybějící vzdělání. Je na žadateli, aby sám doložil, v čem spočívala výjimečnost jeho činnosti.

   Doporučení AR ČKAIT

   Autorizační rada ČKAIT doporučuje všem uchazečům o autorizaci zahrnout do přílohy:

   1. projektanti - stručnou zprávu, z které by byl zřejmý podíl žadatele na zpracování předložených projektů s uvedením rozsahu práce, pokud nebyli odpovědnými projektanty;
   2. stavbyvedoucí - stručný popis prací, které při výstavbě objektů zajišťovali s uvedením funkce
   3. technický dozor - popis činností vykonaných při realizaci staveb, jejichž realizace nebo správa proběhla pod jejich dozorem a za jejich účasti
   4. pracovníci vědecko-výzkumné základny, vývojoví a pedagogičtí pracovníci - podle druhu činnosti popis prací s vazbou na reálné objekty, odpovídající popisu v odstavcích a) až c).

  3. Příloha č. 3 - Výpis z rejstříku trestů AŘ § 4 odst. 1 e), autorizační zákon § 7 odst. 1 d)

   Originál výpisu z trestního rejstříku nesmí být v době podání žádosti starší šesti měsíců.

  4. Příloha č. 4 - změna jména AŘ § 4 odst. 1 g)

   Doklad o změně jména by měl dokumentovat všechny změny jména, které se vážou k předkládaným dokladům.

  5. Příloha č. 5 – Záznam z dokladu o specifické potřebě žadatele

   Záznam z dokladu o zdravotním postižení, invaliditě, o specifické poruše, nebo záznam z průkazu mimořádných výhod, příp. z lékařské zprávy o výsledcích odborného lékařského vyšetření dokládající odůvodněnost žádosti o specifické potřebě žadatele při zkoušce.

  6. Příloha č. 6 - Čestné prohlášení o svéprávnosti AŘ § 4 odst. 1 f), autorizační zákon § 7 odst. 1 c)

   Čestné prohlášení žadatele, že nemá rozhodnutím soudu omezenou svéprávnost. Ve zvláštních případech se požaduje doklad o pravomocném zrušení úředního prohlášení o nezpůsobilosti k právním úkonům AŘ § 4 odst. 1. f (doklad přiložen úředně ověřený jako zvláštní příloha k žádosti).

Schváleno představenstvem ČKAIT dne 24.6.2022.