ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápisy z jednání Olomouc

Zápis z VO 16. 3. 2017

Oblastní kancelář Olomouc
VÝBOR OBLASTI DNE 16. 3. 2017 Zápis ze schůze výboru 1. Přítomni dle prezenční listiny 2. Shromáždění delegátů na SD v Praze dne 25. 3. 2017, zúčastní se všichni zvolení delegáti. 3. Nový seminář v rámci doprovodného programu veletrhu STAVOTECH dne 30. 3. 2017 – byl domluven s ing. Janem Zajíčkem na téma „Aktuální problémy při stavbě a opravách komunikací“. Všichni členové obdrželi pozvánku. 4. DVD Profesis – kvůli chybným datům byla na OK dodána zásilka 160 ks nových DVD na výměnu.

Zápis z VO 16. 2. 2017

Oblastní kancelář Olomouc
VÝBOR OBLASTI DNE 16. 2. 2017 Zápis ze schůze výboru 1. Přítomni dle prezenční listiny 2. Zhodnocení VH: - Organizace a průběh VH, prodej odborných publikací v předsálí, DVD Profesis a stavební pomůcka pro všechny účastníky VH, - Účast hostů – bylo pozváno 19 hostů, zúčastnilo se 12 hostů, - Diskuze – investiční činnost – výhled v Olomouci, novela Stavebního zákona - urychlení povolovacího procesu záleží také na stavebníkovi, nedostatky ve využívání autorského a technického dozoru. - Informace o publikacích ČKAIT a o Profesisu, - Cena ČKAIT a vyhlášení i ceny ČKAIT veřejnosti,

Usnesení Valné hromady 2017 a Delegáti na Shromáždšní delegátů 25.3-2017

Oblastní kancelář Olomouc
Dne 17.1.2017 se konala Valná hromada oblasti Olomouc. V příloze je Usnesení Valné hromady a zvolení delegáti na Shromáždění delegátů dne 25.3.2017 v Praze.

Zápis z výboru oblasti 12. 1 2017

Oblastní kancelář Olomouc
VÝBOR OBLASTI DNE 12. 1. 2017 Zápis ze schůze výboru 1. Přítomni dle prezenční listiny 2. Příprava a zajištění VH: - Sál je zajištěn, - Občerstvení, předběžný počet bude upřesněn 15. 1. 2017, zatím je objednáno pohoštění pro 150 osob, - Hosté – bylo pozváno 19 hostů, účast přislíbilo 12 hostů, - VO navrhl kandidátku delegátů na SD v Praze – 10 kandidátů + 3 náhradníci, - Zpráva o činnosti OK je připravena, VO ji odsouhlasil, - Moderování – ing. Staněk, - Volby, komise -ing. Tužín, - Usnesení – ing. Drábek, - U prezence – členové výboru + tajemnice + paní Lavičková,

Zápis z výboru oblasti 15. 9. 2016

Oblastní kancelář Olomouc
Výbor oblasti Olomouc dne 15. 9. 2016 Zápis ze schůze výboru 1. Přítomni dle presenční listiny 2. Nová tajemnice ing. Jana Černá, autorizovaná inženýrka, pracuje na OK od 1. 8. 2016. Splňuje požadavky kanceláře Praha. 3. Všechny stavební úřady obdržely DVD Profesis 23. 6. 2016 na pracovní schůzce. 4. Územní plán města Olomouce – krajský úřad Moravskoslezského kraje zahájilo 29. 7. 2016 přezkumní řízení. První námitku podala OK 11/2013.. 5. Článek a fotodokumentace z odborné exkurze Fenix Jeseník – podklady k článku zaslal Ing.Kalina do časopisu Z+I č. 5/16.

Výbor oblasti 16. 6. 2016

Oblastní kancelář Olomouc
Výbor oblasti Olomouc dne 16.6.2016 Zápis ze schůze výboru 1. Přítomni dle presenční listiny 2. Odborná exkurze „Nový energetický koncept testovací budova Fenix v Jeseníku“ uskutečněná dne 16.6.2016.- čtvrtek.Účast 40 členů, prohlídka výroby, prezentace, odborný výklad – vše na vysoké odborné úrovni . Součástí bylo i výjezdní zasedání VO. O naší exkurzi jsme informovali vedoucí stavebního úřadu v Jeseníku a starostu Jeseníku. Článek z odborné exkurze do časopisu Z+i je projednáván s Ing.Kalinou – autorem projektu.

Zápis z VO dne 21.4.2016

Oblastní kancelář Olomouc
Zápis z jednání výboru oblasti Olomouc dne 21.4.2016 Přítomni dle presenční listiny

Zápis z VO dne 18.2.2016

Oblastní kancelář Olomouc
VÝBOR OBLASTI DNE 18.2.2016 Zápis ze schůze výboru Přítomni dle presenční listiny Zhodnocení VH – organizace a průběh VH, prodej publikací v předsálí, DVD Profesis a USB pro účastníky VH. Účast hostů – omluvil se hejtman Ol. kraje i primátor Olomouce. Z důvodu nemoci ředitel SPŠ Lipník nad Bečvou. Ostatní pozvaní hosté se zúčastnili.

Usnesení z Valné hromady 2016

Oblastní kancelář Olomouc
Usnesení valné hromady České komory autorizovaných inženýrů a techniků oblasti Olomouc ze dne 19.1.2016 Valná hromada na svém dnešním zasedání schvaluje: Zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře Komory za rok 2015 přednesenou předsedkyní oblasti pani Ing.Anežkou Najdekrovou ,rozpočet OK na rok 2015 a plán činnosti na rok 2016. Zprávu Dozorčí rady o kontrole činnosti OK ČKAIT v roce 2015. Výsledky voleb dle Zápisu mandátní a volební komise

Zápis z jednání výboru oblasti Olomouc dne 14.1.2016

Oblastní kancelář Olomouc
Přítomni dle presenční listiny