Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Ústí nad Labem
8. únor 2012

Valná hromada 2012 - Zápis z VHO ČKAIT Ústí nad Labem

Zápis z VHO ČKAIT OK Ústí nad Labem, konané dne 19. 01. 2012 v Národním domě v Ústí n. L. Jednání VHO se řídilo programem podle rozeslané pozvánky, došlo pouze k dílčí změně pořadí jednacích bodů. 1.Uvítání, slavnostní zahájení Provedl předseda OK Ing. Martin Mandík. Přivítal přítomné hosty: Ing. Jiřího Šulce (AI), poslance parlamentu ČR a Jaroslava Doubravu, senátora

Olomouc
30. leden 2012

Valná hromada Olomouc - zpráva

Valná hromada Olomouc Termín konání: 24.1.2012Místo konání: Právnická fakulta Univerzity Palackého v OlomouciPočet členů oblasti: 1350Počet účastníků VHO: 122Procento účasti: 9,04%

Olomouc
30. leden 2012

Usnesení z VH oblasti Olomouc dne 24.1.2012

Zpráva volební komise Do výboru oblasti jsou zvoleni členové: Ing.Jiří Dan Ing.Jiří Kožušníček Ing.Michal Majer Ing.Anežka Najdekrová Ing.Zdeněk Rozsypal Ing.Petr Staněk Ing.Jiří Švub Ing.Jan Tomek Ing.Milan Válek náhradníci Ing.Antonín Zajíček Petr KrejčíKandidáti do Dozorčí komise ČKAIT Brno jsou zvoleni: Václav Mastný Ing.Radovan Mikula Ing.František Macháček

Pardubice
25. leden 2012

Změna v termínu konání semináře!!!

Seminář "Prokazování požární odolnosti pomocí eurokódů v požárně bezpečnostním řešení a problematika související" je přesunut z původně plánovaného data 8.3.2012 na den 22.3.2012. Místo konání: učebna HZS Pardubického kraje Čas začátku: 9:00 hodin OK Pardubice

ČKAIT
19. leden 2012

Česká dopravní stavba a technologie roku 2011

Cílem soutěže Česká dopravní stavba a technologie roku 2011 je profesionální prezentace oborů české dopravní stavitelství a inženýrské profese nejen laické i odborné veřejnosti, ale také české a evropské politické reprezentaci. Do soutěže mohou být přihlášeny dopravní stavby, úseky dopravních staveb, samostatné stavební objekty a technologie, které byly uvedeny do provozu na území ČR v období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011. KATEGORIE SOUTĚŽE: A) DOPRAVNÍ STAVBY A 1) pozemní komunikace (včetně mostů a tunelů) A 1.1 stavby nad 150 mil. Kč A 1.2 stavby do 150 mil. Kč

Jihlava
18. leden 2012

Usnesení valné hromady ČKAIT – oblasti Jihlava konané dne 11. 1. 2012

Valná hromada na svém dnešním zasedání schvaluje: Zprávu o činnosti OK ČKAIT Jihlava Plán činnosti OK ČKAIT Jihlava na r. 2012 Volby nového výboru OK Jihlava-zvoleni Ing.Konicar Jan,Ing.Vaverka Karel,Ing.Hořejší Pavel,Ing.Pohanka Leoš,Honzárek Libor,Ing.Bolcek Svatopluk,Ing.Musil Zdeněk. Do DK Brno byl zvolen Ing.Fr.Kavina. Valná hromada bere na vědomí: Informaci předsedy prof.Ing.A.Materny,CSc.,MBA-prvního místopředsedy ČKAIT o činnosti komory

Jihlava
18. leden 2012

Výroční zpráva OK ČKAIT Jihlava za rok 2011

Činnost oblastního výboru České komory autorizovaných inženýrů a techniků Jihlava směřovala k podpoře výkonů autorizovaných členů v oblasti tak, jak bylo výboru uloženo usnesením VH ČKAIT v lednu 2011. Naplňování usnesení, plánu práce roku 2011 je předmětem této výroční zprávy. Obsah výroční zprávy je souhrnem dílčích zpráv členů výboru oblasti, představitelů pracovních aktivů a kanceláře komory v Jihlavě. Zprávu projednal výboru oblasti na své schůzi v Jihlavě dne 29. 11. 2011 a předkládá ji svým členům na této VH k posouzení a schválení.