Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

34. profesní aktiv TZS a TPS

34. profesní aktiv TZS a TPS

Ve dnech 27. a 28. května 2015 proběhl 34. pracovní aktiv TZS a TPS.

27. 5. 2015
 1. Zahájení
  Jednání 34. profesního aktivu zahájil, řídil a moderoval Ing. Jindřich Pater, který uvítal funkcionáře Komory, Ing. Lenku Zimovou a Ing. Radka Hnízdila, Ph.D. a ostatní účastníky aktivu včetně přednášejících. Informoval, že od příštího aktivu funkci předsedy aktivu převezme kolega z Ostravy, Ing. Petr Dospiva – TZS a jeho zástupce Ing. Ladislav Čmelík – TPS.
  Ing. Jindřich Pater podal informaci o činnosti Komory za uplynulé období od posledního aktivu. Ing. Karel Vaverka z OK Jihlava vystoupil s připomínkou, že je potřeba získat prostor ke společnému jednání všech oborových aktivů Komory.
  Ing. Šárka Janoušková informovala o činnosti a výstupech SVI za uplynulé období a představila novinky systému Profesis.
  Nový ředitel KK ČKAIT Praha Ing. Radek Hnízdil, Ph.D. předal členům aktivu další doplňující informace z činnosti Komory z období 01 až 05/2015.

 2. VŠB – TU Ostrava, fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI)
  Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. představil studijní program „Projektování elektrotechnických zařízení“ na VŠB – TU, jeho aktuálnost a uplatnění jeho absolventů v praxi. Přiblížil „profil studia“ v oblastech: slaboproud, silnoproud, telekomunikace a legislativa. V prezentaci ukázal, že studenti FEI vykonávají praxi v různých firmách.

 3. LITES Liberec, s.r.o.
  Ing. Jiří Laifr informoval ve svém vystoupení podpořeném prezentací „Historie přístupu českého výrobce EPS ke snižování falešných poplachů“, o výrobci elektrické požární signalizace (EPS) v České republice, který vznikl již v roce 1958 jako TESLA Liberec, n.p. a v roce 1992 se pak transformoval na firmu LITES Liberec, a.s. a existuje jako monopolní výrobce v ČR dodnes.

 4. Třinecká projekce, a.s. Třinec
  Jak vypadá úspěšná stavba z prostředí hutí a vysokých pecí předvedl Ing. Jiří Siuda z Třince. Šlo o stavbu, která proběhla v letech 2012 až 2014 v Třineckých železárnách a také v roce 2014 vyhrála i cenu Stavba roku a její celkové investiční náklady byly asi 3/4 mld. Kč. Jednalo se o „Injektáž prachového uhlí do vysokých pecí“. Následovala diskuse s mnoha dotazy k přednášce i této náročné problematice.

 5. Rozdílové zkoušky
  Podle programu proběhlo následně užší jednání Střediska autorizací ČKAIT, zástupců zkušebních komisí TZS a TPS a zástupců Autorizační rady ČKAIT k Rozdílovým zkouškám. Jednání vedla Ing. Lenka Zimová a Ing. Jaromír Šišma.

 6. Normy z oboru TZS
  Samostatně proběhlo jednání SVI a zástupců oboru TZS (Ing. Lumír Vacula, Ing. Jan Hrubý, Ing. Jiří Kliner, Ing. Ladislav Smrž) k možnostem zapojení. Jednání vedla Ing. Šárka Janoušková. Po obsáhlé diskuzi bylo dohodnuto, že zúčastnění předloží podklady po přípravy databáze norem z oboru TZS.


28. 5. 2015
 1. Předseda Asociace pro využití tepelných čerpadel, Ing. Josef Slováček, vystoupil k problematice „Pasivní nebo nulové domy“ formou výkladu k prezentaci „Snižování energetické náročnosti budov s využitím obnovitelných zdrojů“.

 2. VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s. Ostrava
  Prezentaci firmy provedl Ing. Radomír Míček. Představil základní aktivity firmy a podal podrobnější informace k elektrárně v Prunéřově. Jednalo se o výklad k prezentaci „Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II“.

 3. NOSRETI a.s. Ostrava
  Se zajímavou přednáškou vystoupil Ing. Aleš Havlásek. Při svém výkladu vycházel z prezentace „Dálková přeprava technologických zařízení na stavby“. Podrobně popsal a doložil následující nutná období nebo okolnosti, za kterých se provádějí tyto náročné dopravní akce.

 4. Závěry jednání
  4.1. 34. jednání Profesního aktivu TZS a TPS bylo úspěšné na vysoké odborné úrovni.
  4.2. Účastníci aktivu byli vyzváni, aby se zapojili do připomínkové činnosti k aktuální legislativě.
  4.3. K návrhu aktualizace MP 4.1 Smluvní vztahy v projektové činnosti (autor Ing. Petr Serafín, Mgr. David Dvořák) se vyjádří do 5. 6. 2015 členové aktivu: Ing. Petr Dospiva, Ing. Jaromír Šišma a Ing. Stanislav Smiga.
  4.4. Členové aktivu: Ing. Lumír Vacula, Ing. Jan Hrubý, Ing. Jiří Kliner, Ing. Ladislav Smrž předloží podklady v podobě přehledu používaných norem z oboru TZS vč. třídění obratem na SVI.
  4.5. Členové zkušebních komisí TZS a TPS předloží návrhy úprav Rozdílových zkoušek TZS, TPS obratem na Ing. Jaromíra Šišmu.
  4.6. Podzimní aktiv proběhne v hotelu Vivaldi Rančířov 10. až 11. 11. 2015 – úterý, středa.

Ing. Jindřich Pater
předseda Profesního aktivu