Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

35. jednání Profesního aktivu autorizovaných oborů TZS a TPS, 10. a 11. 11. 2015 v hotelu Fara Rančířov u Jihlavy

35. jednání Profesního aktivu autorizovaných oborů TZS a TPS, 10. a 11. 11. 2015 v hotelu Fara Rančířov u Jihlavy

Úterý 10. 11. 2015

 1. Zahájení aktivu
  Jednání zahájil Ing. Jindřich Pater. Uvítal přítomné a hosty a v návaznosti na závěry jarního aktivu předal funkci předsedy tohoto aktivu Ing. Petru Dospivovi, který odstupujícímu předsedovi poděkoval za dlouholeté úspěšné vedení aktivů (18 let) a ujal se řízení jednání.
  Ing. Pater podal informace z činnosti Komory za uplynulé období mezi aktivy (aktuální stav členů Komory, počty členů v profesích TPS a TZS, vznik dalších profesních aktivů, ČKAIT jako připomínkové místo k návrhům zákonů - výzva k aktivní účasti, informace o zavádění BIM do praxe – členství v pracovní skupině při Radě vlády pro stavebnictví, informace o jednání RPRP v Ostravě a o Profesisu).
  Ing. Janoušková doplnila další informace (ČKAIT- centrem normalizace, připomínky ke SZ a ZVZ).

 2. Dokumenty stavebních výrobků - Ing. Dana Školová, VÚPS Praha, certifikační společnost
  Přítomní byli seznámeni s procesem certifikace výrobků podle nařízení EU 305/2011 (CPR) – podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh (výrobky stanovené a nestanovené, označení CE, prohlášení o shodě atd.) K tomuto tématu proběhla bouřlivá diskuze, ukazující na odtrženost zpracovatelů nařízení a vyhlášek EU od běžné stavební praxe.

 3. Pevné kovové žebříky a změny v ČSN 74 3282 - Ing. Mojmír Klas, CSc., MK znalecká kancelář Třebíč
  Přednášející podal aktuální informace k normám, týkajících se bezpečnosti navrhování a používání žebříků zejména pevně kotvených ke stavbě, se zaměřením na bezpečný výstup na střechy.

 4. Standardy profesních výkonů a souvisejících činností při projektování staveb Ing. Pavel Štěpán – Deltaplan s.r.o., prezident ČSSI, člen představenstva ČKAIT
  Byly poskytnuty aktuální informace o tvorbě zásadního dokumentu, který by měl přispět k vytvoření jednotného honorářového řádu Komory pro stanovování odpovídajících cen nebo rozsahu prací (normohodiny) projekčních prací v jednotlivých fázích projektové přípravy od přípravy zakázky až po soupis prací a dodávek a autorský dozor. Standardem by mělo být to, co je obsaženo a požadováno platnými zákony, vyhláškami a nařízeními; nadstandardem je pak vše ostatní (např. požadavky investora, inženýrská činnost).
  K diskuzi v ČKAIT je připraven Standard PS, Standard TZS a zahájeny byly práce na Standardu DS.

 5. Po skončení přednášek proběhla mezi účastníky neformální diskuze nad přednesenými tématy.


  Středa 11. 11. 2015

 1. Technologické a bezpečnostní vybavení silničních a dálničních tunelů – Ing. Aleš Lebl, Consult Praha
  Přednášející, který je certifikovaným Bezpečnostním technikem tunelů, seznámil přítomné se stavem a počty silničních a dálničních tunelů v ČR a s výhledem na jejich další stavby v budoucnosti. V další části přednášky seznámil přítomné s technickými záležitostmi a předpisy k tunelové problematice se zaměřením na obory TZB a TPS. Na několika příkladech vysvětlil technologické a bezpečnostní fungování silničních a dálničních tunelů, zejména při vzniku mimořádné události (požár, havárie vozidel) v tunelech ČR.

 2. Mikroturbíny a TZB – Ing. Jan Šurovský, předseda Asociace mikroturbín
  Závěrečná přednáška se týkala možností využití mikroturbín v současné praxi. Zdůrazněny výhody zařízení – spolehlivost, nízké emise, dlouhá doba životnosti, vhodnost pro zařízení s nepřetržitou činností. Největší využití zatím v hybridních motorech (např. městské autobusy) a také jako pohon generátorů v zařízeních napojených na UPS.
  Na daná témata proběhla diskuze, ve které přednášející odpověděli na mnoho dotazů.

 3. Závěry jednání a doporučení
  1. Účastníci byli vyzváni k hledání nových kolegů, kteří by byli ochotni se zapojit do práce v Aktivu TZS a TPS. Je vhodné, aby byly zastoupeny všechny oblasti.
  2. Aktiv doporučil pana Ing. Stanislava Smigu za člena pracovní komise pro technické předpisy vedené Ing. Bukovským.
  3. Na vyžádání bude zájemcům zaslán ke konzultaci návrh Standardů pro PS a Technologické stavby. Případné připomínky a doporučení budou projednány na příštím (jarním) aktivu.
  4. V závěrečné diskuzi byla navržena témata přednášek a diskuzních okruhů pro příští aktiv:
  • Úprava vody – nové metody a zařízení pro menší budovy.
  • Vysokorychlostní internet v ČR – jeho možnosti a zavádění v ČR v příštích letech.
  • Superpočítač na VŠB TU Ostrava a technologické vybavení a zabezpečení budovy.
  • Zelená úsporám – dotace na fotovoltaické panely k instalaci na střechy RD.
  • BIM – informační model budovy (aktuální stav využívání v ČR a jeho budoucnost).
  • Sdílení, přenos a ukládání dat – zkušenosti s využíváním superpočítače v Ostravě.
  Předsedající Ing. Petr Dospiva zhodnotil celý průběh 35. Profesního aktivu TZS a TPS jako úspěšný a vyzval přítomné k aktivnímu zapojení se do všech činností pro Komoru.

  Příští Profesní aktiv TZS a TPS by se měl uskutečnit v jednom s těchto termínů: 27. a 28. 4. 2016 nebo 25. a 26. 5. 2016, a to ve stejném místě.


Zapsal Ing. Ladislav Čmelík