Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

36. jednání Profesního aktivu autorizovaných oborů TZS a TPS konaného ve dnech 25. a 26. 5. 2016, v hotelu Fara Rančířov

36. jednání Profesního aktivu autorizovaných oborů TZS a TPS konaného ve dnech 25. a 26. 5. 2016, v hotelu Fara Rančířov

Středa 25. 5. 2016

 1. Zahájení aktivu
  Jednání zahájil Ing. Petr Dospiva, předseda profesního aktivu. Uvítal přítomné a hosty a seznámil s připraveným programem.
  Ing. Pater podal informace z činnosti Komory za uplynulé období mezi aktivy. Mimo jiné připomněl, že v roce 2017 se uskuteční Volební valné hromady Komory. Vyzval přítomné členy k aktivnímu přístupu přípravy voleb, zejména k výběru vhodných kandidátů do vedení Komory a k větší angažovanosti v oblastech. Dále informoval o stavu prací na Standardech projektových prací a na honorářovém řádu. Připomněl, že obory TPS patří pod PS. Informoval o nově platných zákonech a novelách a o přípravě nového či novelizovaného stavebního zákona.
  Ing. Janoušková doplnila informace z činnosti Střediska vzdělávání a informací. Představila některé nové publikace, vydané IC ČKAIT, s.r.o. a promítla krátké propagační snímky z činnosti ČKAIT (např. o udílení titulu Cena ČKAIT).
  Ing. Vaverka informoval o pracovní skupině na MMR ČR, která má připravit novelu zákona vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, o sporu ČKA a Komory o rozsahu povinné PD ke stavbám v různých výkonových fázích. Komora je proti nadměrnému omezení rozsahu PD.

 2. Vnitřní vodovod - Ing. Zdeněk Žabička, konzultant ZTI
  Seznámil přítomné s problematikou vzniku mikrobiologických rizik v rozvodech pitné vody, se způsoby jeho snižování a s chybami, které vznikají při návrzích vnitřního vodovodu a následně při jeho instalaci, předávání a provozování. Často chybí provozní řády, neprovádí se pravidelné čištění a odkalování.

 3. Spolupráce AO s HZS při mimořádných událostech – plk. Ing. Václav Kolář, HZS JmK
  Přednášející, který zastává funkci vedoucího oddělení IZS a řízení jednotek HZS na krajském ředitelství HZS Jihomoravského kraje, uvedl své zkušenosti ze spolupráce s AO (většinou statici) při zásazích a vyzval k větší pomoci AO HZS v jednotlivých oblastech a krajích, kde je nedostatek odborníků, kteří mají uzavřeny dohody s HZS o osobní pomoci. Součástí přednášky byly ukázky z různých uskutečněných zásahů IZS a HZS.

 4. Nové trendy v zajišťování péče o pracovníky na pracovištích – Alexandr Vávra, VAVA
  Představeny nové přístroje (automatický externí defibrilátor) a prostředky první pomoci pro zásahy při termických a chemických popáleninách (Water jel), prostředky pro ochranu pokožky a další vybavení, pro zajištění ochrany pracovníků na pracovištích.

  Po skončení přednášek proběhla mezi účastníky neformální diskuze nad přednesenými tématy.


Čtvrtek 26. 5. 2016

 1. Aktuální stav právních předpisů pro návrhy veřejné technické infrastruktury
  Ing. Jiří Kliner,
  člen České asociace telekomunikací
  Seznámil přítomné s aktuálním stavem zavádění vysokorychlostního internetu na území ČR (požadavek EU - čerpání dotací). Očekávaný objem investic až 30 miliard korun. Připravuje se nový zákon, který výstavbu nových sítí umožní a nařídí stavebníkovi mít v objektu připojovací místo (rozvaděč) na připojení VR internetu (optického kabelu) a mít ve stavbě na to připravené rozvody až ke koncovému PC. Dále představil moderní dálkový řídicí systém LORA.

 2. Infrastruktura IT4innovations – Ing. Zbyněk Schmejkal, vedoucí provozu
  Představil velmi zajímavou a unikátní stavbu budovy na VŠB TU v Ostravě, ve které je umístěn „superpočítač“, a to zejména z pohledu vybavení technologickým zařízením a jeho parametry (záložní zdroj napájení, dynamická UPS, chladicí systém apod.).

 3. Využití superpočítače IT4Innovations – Ing. David Hrbáč, vedoucí střediska
  Seznámil přítomné s technickými parametry a výpočetními možnosti dvou supermoderních počítačových center. Superpočítače Anselm a Salomon mají obrovskou výpočetní rychlost a kapacitu, která je srovnatelná s 1500 servery a má RAM až 15 TeraB.

  Na daná témata proběhla diskuze, ve které přednášející odpověděli na mnoho dotazů.

 4. Závěry jednání a doporučení

  1. Účastníci byli vyzváni k vytipování vhodných kandidátu z oboru TZS a TPS do voleb na všech úrovních.
  2. Účastníci byli opět vyzváni k hledání nových kolegů, kteří by se mohli zapojit do práce v Aktivu TZS a TPS, a to ze všech oblastí a oborů činností.
  3. Pracovní skupina TZS pro Standardy projektových prací – část Technologické stavby bude nadále pracovat v Ostravě. O stavu a konečné verzi budou zodpovědní pracovníci informovat na příštím Aktivu.
  4. Aktiv ukládá svým členům sledovat aktuální vývoj v oblastech.
  5. V závěrečné diskuzi byly navrženy okruhy specializací pro příští aktiv:
   • energetika,
   • technologie pro opravy a modernizace nemocnic a lázeňství,
   • vyhrazená technické zařízení.

Předsedající Ing. Petr Dospiva zhodnotil celý průběh 36. Profesního aktivu TZS a TPS jako úspěšný a vyzval přítomné k aktivnímu zapojení se do všech činností pro Komoru.

Příští Profesní aktiv TZS a TPS je plánován v termínu 9 až 10. 11. 2016, a to ve stejném místě.


Zapsal Ing. Ladislav Čmelík