Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 15.února 2010

Informace o jednání oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 15.února 2010

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 15.února 2010 Program: 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru ze 4.ledna 2010 2. Informace o jednáních 3. Nové úkoly 1/ Kontrola zápisu ze 4.ledna 2010 - Úkoly uložené dne 4.ledna 2010 byly všechny splněny a to následovně Informace o splněných úkolech : - Dne 14.ledna se Ing. Zídek zúčastnil řádného jednání redakční rady časopisu Z+i – podal dnes stručnou informaci - Dne 19.1. se konal seminář CŽV „Legislativa životního prostředí“ (Ing. Eliška Vršecká KÚ KV), seminář uvedla manažerka RSS Ing. Vlášková, účast celkem 50 posluchačů z toho 45 členů ČKAIT - Dne 19.ledna se Ing. Zídek účastní řádného zasedání Rady pro normalizaci a měření ÚNMZ dnes podal stručnou informaci - Ve dnech 21.-22.ledna se zúčastnila delegace ČSSI (Ing. Zídek) a ČKAIT (Ing.Špalek) jednání Inženýrského dne Bavorské inženýrské komory, podrobná zpráva bude zveřejněna v Z+i č. 1/2010. V průběhu jednání byl domluven s autorem německého honorářového řádu, který bude uveřejněn ve stejném čísle. - Dne 2.února proběhla Valná hromada ČKAIT Karlovarského kraje v Krajské knihovně. Příprava , účast i průběh Valné hromady, včetně zajímavé diskuse bal dnes kladně hodnocen. Delegáty Shromáždění delegátů 20.3. v Praze byli zvoleni 1. Ing. Václav Nedvěd 2. Ing. Pavel Pospíšil 3 . Ing. Stanislav Potůček 4. Ing. Miloslav Rychtář 5. Ing. Martin Šafařík 6. Ing. Svatopluk Zídek Náhradníky byli zvoleni: 1. Ing. Tomáš Buriánek 2. Stanislav Sýkora, 3. Ing. Vratislav Šteiner Valnou hromadu dobře moderoval Ing. Rychtář. Zápis o průběhu Valné hromady byl spolu s dalšími dokumenty předepsanými dokumenty odeslán do kanceláře ČKAIT. Rovněž byla včas odeslána zpráva o konání Valné hromady do časopisu Z+i. - Dne 10.února se konala výroční členská schůze OP ČSSI v hotelu Prima v Doubí. OK ĆKAIT zastupoval Ing. Pospíšil, který dnes podal stručnou informaci 2/ Informace o jednáních 11.-13. ledna 2010, Ostrava Účast spolu s Ing. Chromým na Státních závěrečných zkouškách na Fakultě stavební VŠB – TU Ostrava, katedra městského inženýrství a stavitelství 13. ledna 2010, Brno Pracovní večeře s prof. Dr Štěpánkem, DrSc. za účasti Ing. Chromého a Ing. Skyvy. Téma: problematika spolupráce ČSSI se stavebními fakultami vysokých škol. 13.ledna 2010, Brno Jednání redakční rady časopisu Z+i – projednání obsahu čísla 1/2010. 18.ledna 2010, Praha Sokolská 15, kancelář ČSSI Jednání s předsedou Rady pro normalizaci a měření Ing. Keimem a pí Báčovou na téma homogenizace nových ČSN-EN vydávaných pro on-line přístup. 18.ledna 2010, Praha – Rudolfinum Účast na slavnostním novoročním koncertu ČVUT Praha 19.ledna 2010, Praha – zasedací místnost ÚNMZ Krom jiného bylo projednáno vydávání homogenizovaných ČSN .- EN pro on-line přístup a zdokonalení přístupu k „oblíbeným položkám“. 28.ledna, Praha – Nadace ABF Zasedání Rady soutěže o nejlepší výrobek roku 2009. Schválení návrhu výsledků soutěže. Ceny budou předávány dne 18.února v prostorách Nadace ABF. 29. ledna, Praha – Kancelář ČSSI Jednání s Ing. Kuprem o jeho zapojení do činnosti Kolegia pro technické památky, s Ing. Novákovou o vydání Mapy Technických památek zemí V4 (památky dle naší 4.dílné publikace), s Ing..Šálou,CSc.o problematice tvorby nových norem v ÚNMZ – oblast výplní oken a dveří. 3. února, Praha Nadace ABF Ing. Štěpán mne zastupoval na 1. Schůzce přípravného výboru DSA 2010. Informace podána ústně. 4.února, Karlovy Vary – Krajský úřad Jednání s Ing. Fialovou z MMR o možné spolupráci při organizování kongresu o nových technologiích používaných v zástavbě měst. 10.února, Praha – Hotel Clarion Účast na jednání Dnu ÚNMZ – informaci podána ústně. 3/ Nové úkoly - Dne 17.února se uskuteční další seminář programu celoživotního vzdělávání „Problematika sanací a hydroizolací spodních staveb“ v Krajské knihovně. Seminář uvede Ing. Krössl. - Další seminář na téma požární bezpečnost staveb se uskuteční dne 16.března v Krajské knihovně uvede Ing. Vlášková. - Ing. Vávra navrhl OK ČKAIT zvážit pomoc Střední průmyslové škole stavební a obchodní akademii při rozjezdu oboru dřevěné stavby Na příklad pomoc při zadávání témat pro Středoškolskou odbornou činnost, nabídka konzultantů atd.) - Ing. Klepáčková informovala OK o skutečnosti, že od 21.ledna je na web stránkách Komory zveřejněna nová pojistná smlouva. - Ing. Zídek podrobněji informoval o přípravě odborného zájezdu do Itálie, věnovanému zčásti industriálnímu dědictví ve dnech 27.10. (večer, odjezd vlakem) do 1.11. (ráno, příjezd vlakem). - Ing. Zídek informoval o nabídce softwaru (RIB stavební software s.r.o.) pro navrhování monolitických desek dle nových ČSN EN, dle kterých je nutno provádět výpočty od 1.4.2010. Další schůze výboru se uskuteční v pondělí dne 22.března 2010 od 15.00 hodin v kanceláři ČKAIT Karlovy Vary. Zapsala: Jana Jágrová + Ing. Zídek V Karlových Varech 16.2.2010 Ověřil: Ing. Svatopluk Zídek
16. 02. 2010