Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 12. 3. 2018

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 12. 3. 2018

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 12. 3. 2018

1a. Informace o ekonomice Oblasti v roce 2018

Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary

Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj
za období 01 – 02 / 2018
Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem 161 004 Kč = 18 %
- odborná činnost celkem 47 251 Kč = 10 %
celkem režie + odborná činnost 208 255 Kč = 15 % (plán 100 %)

celkem plán roku 2018 = 1 391 000 Kč

1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 12. února 2018
13. února, Karlovy Vary, ARCH 93
Přednáška Ing. Balíka, CSc. Lucemburkové na Moravě
nalezení a odkrytí hrobů moravského markraběte Jana Jindřicha Lucemburského a jeho syna Jošta Moravského. Přednášku navštívilo 20 posluchačů.
15. února, Praha ČKAIT
Řádné zasedání představenstva ČKAIT, se závěry byli členové výboru seznámeni na schůzi výboru (12.3.).
16. února, Praha ČKAIT
Redakční rada časopisu Stavebnictví
19. února, OK ČKAIT Karlovy Vary
Kontrola deníků autorizovaných osob. Pozváno celkem 20 členů ČKAIT. Kontroly se zúčastnilo 16 členů ČKAIT, 4 členové byli omluveni a budou pozváni příště.
20. února, Společenský sál Krajské knihovny KV
Seminář CŽV - Jedinečná systémová řešení PI v oblastech ETICS, obkladů, dlažeb a sanací staveb.
přednášející: Mgr. Jiří Půlpytel, Per Obraz, PCI,
Semináře se zúčastnilo celkem 40 posluchačů.
28. února, Kadaň, SPŠS
Vyhodnocení soutěže studentů o projekt Durynské inženýrské komory. Soutěže se zúčastnily 4 kolektivy. O soutěži bude připravena informace po časopis Z+i.
1. března, Praha NTM + ČKAIT
Pracovní schůzka – příprava expozice STATIKA v Centru stavitelského dědictví NTM v Plasích.
Zapracování připomínek k žádosti o dotaci MK – Stavby století.

2. března, Praha ČKAIT
Pracovní schůzka – příprava Inženýrského dne na téma „Rychlé železniční spojení v ČR“ na Stavebních veletrzích v Brně + pracovní schůzka přípravného výboru Stavby století ČR a SR.
6. března, Karlovy Vary, ARCH 93
Výroční členská schůze OP CSSI Karlovy Vary. Pozvánka pro Ing. Zídka jako čestného hosta schůze.
8. - 9. března, Praha – Průmyslový palác Holešovice
Konference Industriálních stop na veletrhu „Památky, muzea, řemesla“. Konference se uskutečnila dne 8. března v pravém sále Průmyslového paláce v Praze Holešovicích. Pro členy ČKAIT byly k dispozici poukazy k bezplatnému vstupu na veletrh i konferenci Industriální stopy dne 8. 3. 2018 ve 14 hodin. Večer bylo uspořádáno společenské setkání v konvertovaném prostředí části tiskárny v Klubu Alta.
12. března, Karlovy Vary, OK ČKAIT
Jednání výboru OK ČKAIT.

2. a Nové úkoly
14. března, Praha NTM
Jednání s GŘ NTM Mgr. Ksandrem o způsobu financování modelů pro expozici STATIKA v CSD Plasy. Scénář a výrobní dokumentaci expozice zajišťuje ČKAIT.
15. března, Společenský sál Krajské knihovny KV.
Seminář CŽV: Pokročilé metody řešení detailů stavebních konstrukcí
přednášející: Ing. David Kučera, Ing. Lukáš Juříček, IDEA StatiCa.
15. března, Praha ČKAIT
Redakční rada časopisu Stavebnictví.
15. – 17. března, Berlín
Zasedání Vědecké rady mezinárodní konference „Městské inženýrství Karlovarsko 2018“.
18. - 20. března, Krakov
Mezinárodní konference EKIR Krakov
Evropská konference informací o renovacích, přednáška Ing. Zídka.
22.- 23, března, Valtice
28. konference Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska na téma „100 let – proměny měst“.
23. března, Praha hotel Internacionál
Setkání pozvaných hostů v předvečer konání Shromáždění delegátů ČKAIT.
24. března, Praha, hotel Pyramida
Shromáždění delegátů ČKAIT, za Oblast ČKAIT KV se zúčastní:
- Ing. Martin Hovorka
- Ing. Marek Jírovský
- Ing. Pavel Pospíšil
- Ing. Stanislav Potůček
- Ing. Martin Šafařík
- Ing. Svatopluk Zídek
5. dubna, Praha ČKAIT
Zasedání přípravného výboru Stavby století ČR a SR..
10. dubna, Společenský sál Krajské knihovny KV.
Seminář CŽV: Stavební deník – proč a jak
přednášející: Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.
11. dubna, Praha NTM
Kontrolní den autorů expozice STATIKA v CSD NTM Plasy. Scénář a výrobní dokumentaci expozice zajišťuje ČKAIT.
12. dubna, Plzeň Konference STATIKA Plzeň,
Účastníkům z řad členů Oblasti Karlovarského kraje uhradí vložné 300 Kč z prostředků plánovaných na odbornou činnost Oblastní kancelář ČKAIT Karlovy Vary.
13. dubna, ČKAIT Praha
Jednání Dozorčí rady IC ČKAIT.
Redakční rada časopisu Stavebnictví.

16. dubna, Karlovy Vary, OK ČKAIT
Kontrola deníků autorizovaných osob. Pozváno 20 členů ČKAIT+ jednání výboru OK ČKAIT.

2.b Program dalších seminářů CŽV a akcí OK ČKAIT v 1. pololetí 2018
Společenský sál, Krajská knihovna, Karlovy Vary; Závodní 378/84

17.5.2018 Novela stavebního zákona od 1.1.2018 (změna – původní datum bylo 12.4.2018)
přednášející: Mgr. Jana Machačková, ministerstvo pro místní rozvoj
8.6.2018 23. Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2018 na téma
„Doprava ve městě“
19.6.2018 Práva a povinnosti stavbyvedoucího, technického dozoru stavebníka a autorského
dozoru a jejich vzájemné vazby při realizaci stavby
přednášející: Ing. Ludmila Zahradnická CSc.

Příští schůze výboru Oblasti ČKAIT se bude konat dne 16. dubna 2018
v 15 hodin v oblastní kanceláři ČKAIT Karlovy Vary

V Karlových Varech 13. 3. 2018
Zapsala: Jana Jágrová
Ověřil: Ing. Svatopluk Zídek

16. 04. 2018