Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 22.09.2014

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 22.09.2014

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 22. 9. 2014

1.a. Informace

- Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary
Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj za období 1.1. – 31.8. 2014.
Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem 545 702,- Kč = 56 %
- odborná činnost 265 029,- Kč = 84%
celkem režie + odb. činnost 810 731,- Kč = 63% (rozpočet 67%)

Rozpočet na rok 2014 1 268 460,00 = 100%

1.b. Kontrola úkolů výboru z 25. 8. 2014 (úkoly Ing. Zídek)
28.8 – 31.8. Ostrava
Pravidelné setkání „Malé Visegrádské čtyřky“.
2. září, České Meziříčí
Odborná exkurze Silosil.
4. září, Havlíčkův Brod
Konference Památky- Zídek referát v bloku IV.- Ochrana staveb industriálního dědictví
5. - 7. září, Opava
Zahájení EHD 2014
8. září, Karlovy Vary, OK ČKAIT
Řádná kontrola deníků autorizovaných osob. Pozváno celkem 20 autorizovaných osob, dostavilo se 11 osob, 9 omluvených bude pozváno v náhradním termínu dne 10. listopadu 2014.
9. září, Karlovy Vary
Forma e-learningového studia:
Vzdělávací program formou e-learningového studia, období 9.9. – 30.9.2014
Právo duševního vlastnictví – autorská práva ve stavebnictví, lektor: Mgr. Ing. David Jedinák.
9.- 10. září Ostrava
Zasedání Rady pro rozvoj profese.
11.září Praha ČKAIT
Prvé zasedání přípravného výboru konference „Mezinárodní spolupráce při hospodaření s vodou a ochraně proti povodním“.
13. září, Třebíč
Den památek techniky + a industriálního dědictví spojený s inaugurací publikace „Industriální topografie – Kraj Vysočina“, (Ing. Zídek referát).

15.- 16.září, Polsko, Krynice
Slavnostní zasedání PZITB k 80. výročí založení. PZITB.
18. září, Praha
Řádné zasedání představenstva ČKAIT.
19.-21. září, Ostrava
Setkání „Na hranici“ se slovenskými inženýrskými organizacemi.
22. září, Karlovy Vary
Zasedání výboru OK ČKAIT – Karlovarský kraj

1.c Souhlas s poskytnutím příspěvku na zahraniční zájezd.
Výbor OK ČKAIT Karlovarský kraj odsouhlasil příspěvek 2 000,- Kč na zahraniční odbornou exkurzi do Vídně kolegům:
- Ing. Ota Řezanka
- Ing. Petr Král
- Ing. Jiří Ševčík

2.a Nové úkoly + úkoly Ing. Zídek
24. září, České Budějovice
Konference „Povodně 2014“ – anonce naší konference ke 150. Výročí založení první české inženýrské organizace.
30. září, Brno ČKAIT
Řádné zasedání redakční rady Z+i.
30. září. Karlovy Vary
Vzdělávací program formou e-learningového studia, období 30.9 - -21.10.2014
Metody oceňování nemovitostí a jejich aplikace ve stavebnictví - zahájení
lektor: Ing. Petr Ort, Ph.D..
2.října, Praha ČKAIT
Příprava Stavební knihy 2015 – „Požáry a stavby“.
7.října, Vysoké Tatry –Stará Lesná
Konference „Statika 2014“ ve dnech 7. – 8 .října. Ing. Zídek referát informace o statických problémech rekonstrukce technických památek v ČR.
7. října, Karlovy Vary
Celoživotní vzdělávání členů ČKAIT, téma: „Pojištění profesní odpovědnosti autorizovaných osob“, přednášející: Ing. Bartoníčková, Mgr. Doležel, GrECo JLT Czech Republic, s.r.o..
8. října, Lužec
Odborná exkurze na rekonstruovaný objekt – zámek Lužec.
10. října, Košice
Zasedání představitelů inženýrských organizací zemí V4 ve dnech 10. – 12. října, představení publikace „Inženýrské stavby zemí V4 – II. díl“.
14. října, Karviná
Inaugurace zlaté mince ČNB – železobetonový most v Karviné – Darkově.
15.října, Praha ČKAIT
Redakční rada časopisu Stavebnictví
20. října, Karlovy Vary
Zasedání výboru OK ČKAIT – Karlovarský kraj.

2.b Program dalších seminářů CŽV a plánovaných akcí OK ČKAIT v 2. pololetí
A. Nabídka vzdělávacích programů na období 2. pololetí 2014:
21.10.2014 Novela vodního zákona a vztah vodního a stavebního zákona
přednášející: Jaroslava Nietscheová, prom. právník, Povodí Vltavy Praha
+ JUDr. Václava Koukalová, členka Společnosti pro stavební právo
18.11.2014 Požární bezpečnost staveb z hlediska elektroinstalačních rozvodů
přednášející: Petr Babor, PROMAT s.r.o.
8.12.2014 Úvod k navrhování pasivních a nulových domů
přednášející: Ing. arch. Josef Smola,
Centrum pasivního domu, Brno

B. Nabídka vzdělávacích programů na období 2. pololetí:
formou e-learningového studia:
Sestavili jsme zvláštní nabídku seminářů, které budou probíhat e-learningovou formou studia. Vždy na začátku a na konci zhruba měsíčního období proběhne společné setkání zájemců o tyto kurzy, ale jinak bude výuka probíhat on-line na internetu.

21. 10. 2014 Využití moderních informačních systémů ve stavebnictví - zahájení,
lektor: Ing. Miroslav Novotný
18. 11. 2014 Právní minimum autorizovaných osob činných ve výstavbě - zahájení
lektor: Mgr. Daniela Bartáková
C. Nabídka vzdělávacích programů ČKAIT – SVI na období 2. pololetí 2014:
3.11.2014 Energetická náročnost budov 2014.

Další schůze výboru se uskuteční dne 20. října 2014
od 15.00 hodin.

Zapsala: Jana Jágrová ověřil: Ing. Svatopluk Zídek

V Karlových Varech 22.9.2014

25. 09. 2014