Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 24. 11. 2014

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 24. 11. 2014

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 24. 11. 2014

1.a. Informace

- Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary
Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj za období 1.1. – 31.10. 2014.
Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem 680 120,- Kč = 70 %
- odborná činnost 337 473,- Kč = 106 % (překročení – st. soutěž)
celkem režie + odb. činnost 1 017 593,- Kč = 79 % (rozpočet 83 %)

Rozpočet na rok 2014 1 268 460,00 = 100%

1.b. Kontrola úkolů výboru z 20. 10. 2014 (úkoly Ing. Zídek)
21. října, Karlovy Vary
Forma e-learningového studia: Využití moderních informačních systémů ve stavebnictví - zahájení, lektor: Ing. Miroslav Novotný
21. října, Karlovy Vary – krajská knihovna
Seminář celoživotního vzdělávání ČKAIT - Novela vodního zákona a vztah vodního a stavebního zákona, přednášející: Jaroslava Nietscheová, prom. právník, Povodí Vltavy Praha + JUDr. Václava Koukalová, členka Společnosti pro stavební právo, účast 32 členů ČKAIT
21. října, Praha NTM
Vernisáž výstavy „Nuselský most“ + představení knihy IC ČKAIT
22. října, Rančířov
Aktiv technických oborů ČKAIT
23. října, Rančířov
Aktiv technických oborů ČKAIT
29.října , Praha ČKAIT
Jednání redakční rady Stavební knihy 2015
30.listopadu, NPÚ Praha
Řádné výroční zasedání národního komitétu ICOMOC
3. listopadu, Karlovy Vary – krajská knihovna
Seminář celoživotního vzdělávání ČKAIT -Energetická náročnost budov 2014. Účast celkem 64 účastníků z toho 62 členů ČKAIT
3.listopadu, ČKAIT Praha
Zasedání Industriálních stop – odborné i finanční vyhodnocení konference Industriální stopy 2014
4 .listopadu, ÚNMZ Praha
Řádné zasedání Rady pro technickou normalizaci ÚNMZ.
5.listopadu, AIP Praha
Zasedání poroty soutěže INOVACE roku 2015
5 .listopadu, Praha ČKAIT
Řádné zasedání redakční rady časopisu Stavebnictví
8. listopadu, Praha NTM
Volební sjezd ČSSI
10. listopadu, Karlovy Vary, OK ČKAIT
Kontrola deníků autorizovaných osob, pozváno 20 členů ČKAIT, dostavilo se 16, ostatní se omluvili a budou pozváni na příští termín.
13 .listopadu, NTM Praha
Konference společnosti Pro Památky, ing. Zídek přednese referát na téma „Vodárenské věže představené v publikaci „Technické památky zemí V4“ . Konference se koná ve dnech 13.-14.11.2014
18. listopadu, Karlovy Vary – krajská knihovna
Seminář celoživotního vzdělávání ČKAIT - Požární bezpečnost staveb z hlediska elektroinstalačních rozvodů, přednášející: Petr Babor, PROMAT s.r.o., účastnilo se 20 členů ČKAIT
18. listopadu, Karlovy Vary – krajská knihovna
Forma e-learningového studia: Právní minimum autorizovaných osob činných ve výstavbě – zahájení, lektor: Mgr. Daniela Bartáková
19 .listopadu, ČKAIT Praha
Řádné jednání Ediční rady ČKAIT
20. listopadu, Praha ČKAIT
Řádné zasedání představenstva ČKAIT
21. listopadu, Praha, ČKAIT
Pracovní porada tajemnic oblastních kanceláří
22 .listopadu, Kadaň SPŠS
Účast na Dnu otevřených dveří ve Střední průmyslové škole v Kadani. Ing. Zídek přednesl přednášku o rekonstrukci církevních občanských a průmyslových staveb.
24.listopadu, Karlovy Vary
Zasedání výboru OK ČKAIT – Karlovarský kraj.

2.a Nové úkoly + přijaté rozhodnutí (úkoly Ing. Zídek)

26. listopadu, Praha ČKAIT
Pracovní porada předsedů výborů Oblastí ČKAIT.
3. prosince, Březová u Sokolova
Workshop – ukončení projektu SHIFT – X, téma přednášky Zídka: Představení publikací „Industriální topografie“ se zaměřením na Karlovarský kraj. Prodej publikací z produkce IC ČKAIT – paní Jana Jágrová.
4. prosince, Praha, Národní technické muzeum
Hornický seminář. Téma: výzkum, využití, konverze, památková ochrana, zpřístupňování, muzea těžba, sanace, rekultivace.
8. prosince Karlovy Vary, Krajská knihovna
Seminář celoživotního vzdělávání: Úvod k navrhování pasivních a nulových domů
přednášející: Ing. arch. Josef Smola, Centrum pasivního domu, Brno
12. prosince Karlovy Vary, Hotel Thermal + hotel PUPP
Tradiční, v pořadí již 21. Adventní setkání stavbařů Karlovarského kraje spojené s návštěvou nově vybudovaných balneoprovozů v hotelu Thermal a hotelu PUPP+ vánoční cembalový koncert mistra Jaroslava Tůmy spojený s recitací mistra Josefa Somra.
16. prosince Praha, Galerie Jaroslava Fragnera
Vernisáž výstavy INDUSTRIÁLNÍ TOPOGRAFIE / ARCHITEKTURA KONVERZÍ
Česká republika 2005–2015
Pořádá: Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT ve spolupráci s Galerií Jaroslava Fragnera, Kolegiem pro technické památky ČKAIT a ČSSI a platformou Industriální stopy.
5. ledna, Karlovy Vary, Krajská knihovna
Volební Valná hromada Oblasti ČKAIT Karlovarského kraje
6. ledna, Praha ČKAIT
Řádná redakční rada časopisu Stavebnictví
7. ledna, Praha ČKAIT
Pracovní jednání redakční rady Stavební knihy 2015 – Požáry a stavby.
12. ledna Karlovy Vary
Zasedání nově zvoleného výboru OK ČKAIT – Karlovarský kraj.

2.b Program obsazení funkcí pro Valnou hromadu – návrh
Návrh pracovního představenstva VH:
- Ing. Křeček, předseda ČKAIT
- Ing. Hnízdil, Ph.D., ředitel kanceláře ČKAIT
- Ing. Pavel Pospíšil
- Ing. Svatopluk Zídek
Návrh řídícího Valné hromady:
- Ing. Pavel Pospíšil
Návrh předsedy volební komise:
- Ing. Jaroslav Korbelář
Návrh předsedy mandátové komise:
- Ing. Miloslav Rychtář
Návrh předsedy návrhové komise:
- Ing. Stanislav Potůček

2.c Program dalších seminářů CŽV a plánovaných akcí OK ČKAIT
v 1. pololetí 2015
29. 1. 2015 Praktické příklady chyb v navrhování a provádění zateplovacích
Systémů,
přednášející: Ing. Zdeněk Kobza, ROCKWOOL, a.s.
18. 2. 2015 Novinky v zateplovacích systémech MultiTherm, vady, normy – nové
Trendy,
přednášející: Mgr. Jiří Půlpytel, BASF, s.r.o.
10. 3. 2015 Moderní prefabrikované konstrukce pro běžnou stavební praxi–rodinné
domy, školy, administrativní budovy,
přednášející: Roman Leitner, DENNERT-Baustoffwelt
7. 4. 2015 Smluvní vztahy ve výstavbě a nový občanský zákoník přednášející: JUDr. Lukáš Klee, Ph.D. LL.M., MBA, právník
19. 5. 2015 Činnost technického dozoru stavebníka a nový občanský zákoník přednášející: Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.,
Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.,
Fakulta stavební, ČVUT Praha
5. 6. 2015 20. Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2015
na téma “Církevní stavby a město“
přednášející: ČKAIT, ČSSI, VBI, Saská, Bavorská, Durynská a
Slovenská inženýrská komora,

Zapsala: Jana Jágrová ověřil: Ing. Svatopluk Zídek

V Karlových Varech dne 25. 11. 2014

27. 11. 2014