Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 26.ledna 2009

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 26.ledna 2009

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary
dne 26.ledna 2009

Kontrola zápisu ze 6. října 2008
 • Všechny uložené úkoly s termínem do 26.ledna byly splněny
 • Adventního setkání se uskuteční dne 12.12. v Ostrově se účastnilo celkem 188 hostů, z toho 86 členů ČKAIT
 • Úkol Ing. Zídka a paní Jágrové byl splněn. Ve dnech 7.-8.ledna byly připraveny a rozeslány pozvánky na Valnou hromadu, která se bude konat 3.února 2009, všem členům oblasti KV.
 • Ing. Zídek odpověděl stručně na návrh skupiny členů OK ČKAIT (Inženýři Odvody,Harzer,Kraus,Zapletal a Forejt), proč nemůže výbor OK ČKAIT jejich návrh na kontrolu výkonu činnosti autorizovaných osob doporučit členům VH ke schválení do usnesení z jednání Valné hromady.Odpověď byla odeslána 15.12.2008
 • Ing. Zídek zpracoval v požadovaném termínu podklady pro předsedu Ing. Křečka pro
Výroční zprávu ČKAIT za rok 2008.

Informace o jednáních a perspektivních úkolech
 • Zpracována definitivní verze návrhu §5 zák.360/92 Sb. – zřízení pouze 3 oborů pro autorizaci stavebních inženýrů
 • Informace o výši všech poplatků v ČKAIT – základní výše příspěvku je pro rok 2009 3000,- Kč
 • Upozornění, že k 1.4.2010 je možno pro statické výpočty užívat pouze Euronormy – EN. Končí platnost ČSN a DIN.
 • Informace, že Ing. Zídek byl jmenován předsedou Úřadu pro normalizaci měření a státní zkušebnictví řádným členem Rady pro technickou normalizaci
 • Ing. Zídek zajistil odeslání dopisu hejtmanovi a primátorovi s konkrétní nabídkou spolupráce ČKAIT s vedením Krajského úřadu a Magistrátu
Nové úkoly
 • Valná hromada se uskuteční v úterý dne 3.února ve společenském sále Krajské knihovny
 • VH bude řídit Ing. Rychtář – předán návrh scénáře
 • Garantem činnosti volební komise bude Ing. Pospíšil – předán seznam kandidátů, návrh volebního lístku a kostra zprávy volební komise
 • Garantem činnosti mandátové komise bude Ing. Nedvěd, předán návrh kostry zápisu mandátové komise
 • Garantem činnosti návrhové komise bude Ing. Potůček, předána kostra – návrh hlavních bodů usnesení
 • Zprávu revizní komise přednese Ing. Šafařík
 • Proběhnou volby: 5 členů + 2 náhradníků výboru oblasti
  6 delegátů + 2 náhradníků k účasti na Shromáždění delegátů
  (21.března v Praze)
  2 kandidátů do Revizní komise ČKAIT
Další schůze výboru se uskuteční v pondělí dne 16.února 2009 od 15.00 hodin v kanceláři ČKAIT Karlovy Vary.


Zapsala: Jana Jágrová + Ing.Zídek
Ověřil: Ing. Svatopluk Zídek
Karlovy Vary 31.1.2009
09. 02. 2009