Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 5. prosince 2011

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 5. prosince 2011

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 5.prosince 2011

1. Kontrola úkolů uložených 7.listopadu 2011
Úkoly byly splněny v plném rozsahu následovně:

10. listopadu 2011 Praha, Sokolská 15
Porada předsedů oblastí ČKAIT
1/ Předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček informoval o činnosti představenstva za období červen – říjen 2011, především o jednání V4 v Polsku, návštěvě v Německu v Erfurtu, dále o jednání aktivu TPS a TZS a založení aktivu pro obor pozemní stavby.
2/ Valné hromady oblastí se uskuteční v lednu a únoru 2012, budou volební.
Volí se:
a) výbory oblastí (je třeba mít na kandidátce o 1/3 více navržených) – tajné hlasování
b) delegáti na SD – je nutné zvolit i náhradníky
c) kandidáti do dozorčích komisí – je třeba zvolit i stávající, budou-li pokračovat, každá oblast musí mít nejméně 2 kandidáty.
3/ 20.výročí ČKAIT – oslavy vyvrcholí 24.května 2012 v Betlémské kapli v Praze. Prezence od 14,00 hod., program 15,00 – 17,00 hod., raut od 17,00 do 19,00 hod.
Moderovat bude pí Marcela Augustová, kulturní vystoupení – 3x zahraje Brněnský kontrabasový orchestr.
4/ Ekonomický blok – Ing. Motyčka seznámil přítomné s návrhem detailního rozpočtu oblastí na rok 2012. Bude projednán na představenstvu 24.11.2011. Ing. Motyčka připraví směrnici na pořádání zájezdů, exkursí a výjezdních zasedání výborů oblastí atd.
5/ Různé
- Ing. Janoušková informovala o činnosti Střediska vzdělávání a informací v roce 2011
- Ing.Hnízdil informoval o nutnosti úpravy programu Komora a jeho připojení na internet. Dále o zřízení jednotných e-mailových adres oblast@ckait.cz, převedení telefonů na T-mobile, o používání iProjectu, doplňování webových stránek oblastí
- Ing. Honzík upozornil na setkání statiků oblastí, které se bude konat 22.11.2011 v Praze
- Ing. Zimová předala informace z jednání Autorizační rady ČKAIT 11.vydání publikace „Rozsah požadavků…“ vyjde až v 1.pol. roku 2012, zatím se bude zkoušet podle 10.vydání,
- autorizační rada žádá OK o doplnění zkušebních komisařů ze všech oborů z oblasti „realizace“ autorizační rada uvítá názory a zkušenosti z oblastí na téma „překrývání oborů“
- Ing. Mandík žádá předsedy OK o dodání zprávy o CŽV oblastí za rok 2011 v předepsaných tabulkách
10. listopadu , Penzion Hestia – pouze pro zájemce
Informace makléřské firmy Čásenský & Hlavatý k pojištění autorizovaných osob za chybu při výkonu povolání a omyl soudních znalců, účast 12 posluchačů.
11. listopadu, Praha , Novotného lávka
Třetí řádné zasedání poroty soutěže INOVACE roku 2011.
15. listopadu.2011, Karlovy Vary, celoživotní vzdělávání členů ČKAIT
Vodní zákon č. 254/2001 Sb., novelizován zákonem č. 150/2010 Sb. přednášející: JUDr. Nietscheová, Povodí Vltavy, Praha. Garant Ing. Vlášková (RSS)
Účast 46 členů z toho 46 členů ČKAIT.
16. listopadu.2011, Karlovy Vary, celoživotní vzdělávání členů ČKAIT
„Energetická náročnost budov – novela předpisů a důsledky“
Přednáší : Ing. Jiří Šála, CSc., MODI Praha. Garant Ing. Nedvěd (OK ČKAIT)
Účast 43 členů z toho 43 členů ČKAIT.
22. listopadu, Praha, Sokolská 15
Porada statiků k problematice rekonstrukce panelových staveb. Za OK ČKAIT KV se porady zúčastnili Ing. Moschner + Ing. Šteiner.
24. listopadu , Praha
Řádné zasedání představenstva ČKAIT – podána stručná informace z jednání.
Slavnostní setkání zaměstnanců ČKAIT Praha – Nebozízek na Petříně. Paní Jágrová omluvena s ohledem na svoji zdravotní indispozici.
25. listopadu , Praha
Porada zaměstnanců oblastí ČKAIT. Paní Jágrová omluvena s ohledem na svoji zdravotní indispozici.
27. listopad, Karlovy Vary, Kadaň
DSA – Dny otevřených dveří na průmyslových školách stavebních. Otevřených dnů se zúčastnili jako zástupci OK ČKAIT KV Ing.Potůček a Ing.Zídek. Akce se zúčastnilo cca 700 osob.
2. prosince, Waldsassen (BRD),
18. Adventní setkání stavebních inženýrů a techniků Karlovarského kraje. Velice kladně hodnocený průběh. Účast 123 členů z toho 66 členů ČKAIT. Mezi účastníky byli prezident Bacvorské inženýrské komory dr. Schroeter, předseda ČKAIT Ing.Křeček, první místopředseda prof.Materna a místopředseda Ing.Śpalek.

2. Informace o jednáních
+ plnění dalších úkolů :
- Ing. Potůček opravil po konzultaci s Ing. Hnízdilem, Ph.D. termínovou listinu OK ČKAIT KV tak, aby umožňovala vyhledávání dle termínů.
- Návrh výboru OK představenstvo ČKAIT schválilo :
Medaili ČKAIT na Valné hromadě 1.2. 2012 obdrží :
1. PaedDr. Zdeňek Hrdina, ředitel Průmyslové školy stavební a Obchodní akademie Kadaň
2. PaedDr.Josef Novotný, hejtman KV kraje.
Čestné členství ČKAIT bude uděleno :
panu Jaromíru Peškovi, aut.technikovi pro dopravní a pozemní stavby

3. Nové úkoly
Nabídka vzdělávacích programů na období leden - červen 2012
17.1.2012 Nová norma ČSN 73 29 02 upravující navrhování mechanického
upevnění izolant zateplovacích systémů
Ing. Zdeněk Kobza, aut. Ing., soudní znalec,Ing. Jan Dvořák, spoluautor normy
ČSN 73 29 02
14.2.2012 Vedení stavebního deníku
Ing. Ludmila Zahradnická, CSc., M.S.M.,Praha 10 - Hostivař
13.3.2012 BIM – Využití informačního modelu budovy v praxi
Ing. Arch. Petr Vaněk (CzBIM) Ing. Štěpánka Tomanová (ÚNMZ a Walinger),
Ing. Miroslav Vyčítal (SKANSKA), Ing. arch Viktor Johanis(FADW)
3.4.2012 Moderní trendy oboru stavebních konstrukcí PS
Roman Leitner, Martin Pojman, Ing. Jiří Mrkva Dennert Baustofwelt GmbH & Co. KG
15.5.2012 Technologické zásady pro navrhování keramických obkladů balkonů,
bazénů a teras – moderní trendy
Petr Děreš, technik - specialista
8.6.2012 „17. mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2012 na
téma “Lázeňství a infrastruktura lázeňských měst“
přednášející: zástupci ČKAIT a ČSSI, VBI,Saské, Bavorské a Slovenské inženýrské
komory
12.6.2012 Zásady pro správné zásahy do nosné konstrukce panelových objektů
T 06 B Ing. Vratislav Šteiner, ČKAIT Karlovy Vary

Další nejbližší úkoly a rozhodnutí výboru Oblasti ČKAIT Karlovy Vary
Termínované úkoly:

7. prosince Praha (Ing. Zídek),
- účast na pracovním setkání SHSČMS s organizátory „Industriálních stop“
8. prosince Praha (Ing. Zídek)
- účast na zasedání představenstva SPS
8. prosince, Ostrov
- DSA KV kraje – den otevřených dveří na stavbě Střední průmyslové školy Ostrov.
9. prosince Praha
Senát PČR – vyhlášení INOVACE roku 2011.
12.prosince, Karlovy Vary
Schůzka – příprava publikace Karlovarské retro (patronát OK ČKAIT KV).
13. prosince, Praha
Zasedání redakční rady časopisu Stavebnictví.

Další úkoly :
- Jako zkušebního komisaře autorizační radě v oblasti realizace navrhuje výbor
oblasti ČKAIT Karl. kraje Ing. Radomíra Kletečku, adresa: radomir@kleteckovi.cz
- Byly stanoveny následující funkce pro Valnou hromadu dne 1.2.2012:
Moderátor: Ing. Rychtář
Garant volební komise: Ing. Nedvěd
Garant mandátové komise: Ing. Pospíšil
Garant návrhové komise: Ing. Potůček
- Výbor posoudil návrh na pořízení softwarového vybavení kanceláře. Z návrhu schválil pořízení softwaru MS Office 2010 a pořízení AWG pro 2 PC a pro notebook..
- Byla přednesena zpráva o hospodaření pobočky k 31.10.2011. Celkem je režie + odborná činnost čerpána na 75 % plánu oproti možnosti čerpat 83% ročních nákladů.
Zvýšené náklady jsou očekávány v listopadu i prosinci, ale limit by neměl být překročen.

Příští schůze výboru s hlavním úkolem přípravy Valné hromady, na kterou budou ,pozváni i všichni kandidáti pro volby na Valné hromadě. se uskuteční v pondělí 9. ledna 2012 od 15.00 hodin v kanceláři ČKAIT Karlovy Vary.

06. 12. 2011