Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 9. listopadu 2009

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 9. listopadu 2009

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 9. listopadu 2009 1/ Kontrola zápisu z 5.října 2009 - Úkoly uložené dne 5.října byly všechny splněny a to následovně : - školení Rekonstrukce budov – statika při přestavbách. Účast 63 přítomných z toho 59 členů ČKAIT - DSA – přihlášeny dosud 3 školy (Kadaň, Karlovy Vary Sabinovo náměstí, ISŠ Cheb) Ing. Zídek zaslal 2.11.další urgenci dosud nepřihlášeným školám k účasti na DSA 28. listopadu i tiskové konferenci plánované na 20. listopadu. - Kontrola deníku autorizovaných osob proběhla po dohodě s Ing. Šafaříkem dne 26.10. 2009 za účasti Ing. Šafaříka,Jany Jágrové a Ing. Zídka, kontroly se účastnilo 10 členů ze 17 pozvaných. Omluveni byli všichni, kteří se neúčastnili. Omluvení budou pozváni na příští kontrolu dne 7.prosince. - V termínu byly odeslány k akreditaci následující vzdělávací programy pro 1.pololetí roku 2010 : 19.1.2010 Legislativa životního prostředí – ochrana krajiny a přírody, vodní hospodářství, hospodaření s odpady Ing. Eliška Vršecká, odbor životního prostředí, Krajský úřad Karlovarského kraje 17.2.2010 Problematika sanací a hydroizolací spodních staveb Pavel Jelínek, specialista firmy BASF 16.3.2010 Co by měli architekti, projektanti a další autoriz. osoby vědět o požární bezpečnosti staveb Ing. arch. Petr Syrový, CSc., architekt 6. 4.2010 Požární bezpečnost staveb s ohledem na elektroinstalace Petr Stanko 4. 5.2010 XXL Velkoformátové dlažby & desky při zatížení dopravou (plánování, provedení, řešení) Dipl.-Ing. (TH) Harald Boehnke, přední německý odborník, jednatel firmy natürlichSTEIN GmbH & Co.KG, Postdam. BRD 18. 5.2010 Eurokód 5 – Dřevěné konstrukce Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., Stavební fakulta ČVUT 4. 6.2010 15. mezinárodní konference „Městské inženýrství Karlovy Vary 2010“ na téma REKULTIVOVANÁ KRAJINA A MĚSTO“ přednášející: zástupci ČKAIT a ČSSI, VBI,Saské, Bavorské a Slovenské inženýrské komory 2/ Informace o jednáních - Ve dnech 7.10 – 15.10. se uskutečnily hlavní akce 5. bienále a to následovně : 7.10. – Žatec 8.10.- Liberec 9.- 10.10. Hlavní konference ve Staré kanalizační čistírně v Praze 11.10. – Kladno 12.-13.10 Zlín 15.10. Vodárenské muzeum Praha Braník Všech akcí se osobně zúčastnil Ing.Zídek a podrobně o nich informoval - 14.10. se uskutečnilo jednání na ÚNMZ o závaznosti norem za účasti předsedy ÚNMZ a zástupců ČKAIT a ČKA - 16 – 18.10. spoluúčast s Ing. Křečkem na oslavách 75.výročí PZITB ve Varšavě - 20.10. mezinárodní konference na téma „ Budoucnost bydlení“ + vernisáž celkem 4 výstav - 21.-22.10. TECHNÉ Ostrava – festival filmů a přednášek s tématikou industriálního dědictví - 22.-25.10 Setkání představitelů inženýrských organizací zemí V4 v Ostravě + Hradci nad Moravicí - 27.10. Jednání Rady pro normalizaci ÚNMZ - 29.10. účast (společně s Ing. Chromým) na semináři Bavorské inženýrské komory na téma honorářový řád a zkušenosti s uplatněním bakalářů a inženýrů v inženýrské praxi - 30.10. účast (společně s Ing. Chromým) na Inženýrském dni Saské inženýrské komory v Lipsku - Dle zápisu z jednání představenstva ČKAIT byla poskytnuta doplňující informace k informaci přednesené dne 5.října - Podána informace o jednání SIA – krajské rady výstavby dne 7.9. 2009. Novým předsedou SIA KR Karlovarského kraje byl zvolen Ing. Zídek. - Informace o zákonu číslo71/2009 Sb. – formální kvalifikaci architekta pro působení v zemích EU má i držitel osvědčení o autorizaci udělené ČKAIT pro obor pozemní stavby. - Informace o hospodaření OK ČKAIT Karlovy Vary za období 1.1 -25.10.2009. Celkové čerpání odpovídá plánu a činí 66,34 %. - Informace o statistických údajích ČSÚ o vývoji českého stavebnictví v 1.pol. roku 2009 (z informací zprostředkovaných SPS) - Informace o tiskových ohlasech na 5.bienále v e Zlíně. 3/ Nové úkoly - Nejbližší semináře celoživotního vzdělávání 10.11. „Zatížení staveb sněhem“ (Ing. Studničková – Kloknerův ústav) 10.12. „Zásady navrhování konstrukcí dle EN 1990 a zatížení dle 1991“ (Prof. Holický,DrSc. – Kloknerův ústav) - Kontrola deníku AO proběhne dne 7.12.2009 v OK ČKAIT. - Ing. Zídek počátkem měsíce listopadu opakovaně připomenul dosud nepřihlášeným ředitelům středních odborných škol Den otevřených dveří, který se koná dne 28.listopadu a zajistí pozvání redaktorů a zástupců škol na tiskovou konferenci ke DSA, která se uskuteční dne 20.listopadu v Krajské knihovně. K vydání připraví inzerát do Deníku pro celý KV kraj, který bude publikován ve dnech 19.11 a 26.11.2009 - 16.adventní setkání se uskuteční v pátek dne 4.prosince 2009 v Sokolově. Paní Jágrová a Ing. Zídek budou spolupracovat s ostatními členy SIA KV kraje při jeho přípravě. Další schůze výboru se uskuteční v pondělí dne 7. prosince 2009 od 15.00 hodin v kanceláři ČKAIT Karlovy Vary.
11. 11. 2009