Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Novela vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Novela vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek
a služeb s výkazem výměr vyšla dne 7. 12. 2017 ve Sbírce zákonů http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/  v částce 144. Její účinnost je od 1. 1. 2018.

Konsolidované znění zveřejnilo MMR ČR na http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Pravo-a-legislativa-(1)/Stavebni-zakon/Novelizace-vyhlasky-c-499-2006-Sb 

08. 12. 2017