Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2010

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2010

  1. Ve spolupráci s ČSSI pokračovat v pořádání odborných přednášek a exkurzí nejméně čtyři akce uspořádat z vlastní iniciativy
  2. Ve spolupráci s IC ČKAIT pokračovat v pořádání odborných přednášek
  3. Navázat kontakt se Svazem podnikatelů a společně zahájit přípravu soutěže "Stavba roku Prahy a Středočeského kraje"
  4. O připravovaných odborných akcích informovat členy přímo, zasíláním pozvánek e-mailem - kompletovat soubor e-mailových adres
  5. Sledovat vývoj legislativy a spolupracovat s pověřenými členy představenstva ČKAIT na vypracování připomínek a námětů k návrhům zákonů
  6. Spolupracovat na přípravě Standardů projektových prací
  7. Uspořádat dvě výjezdní zasedání výboru mimo Prahu s přizváním členů ČKAIT příslušného regionu
  8. Navázat spolupráci s politickou reprezentací Prahy a Středočeského kraje
  9. Pokračovat ve spolupráci s pracovníky stavebních úřadů. Na jaře znovu uspořádat diskusní setkání s vedoucími Stavebních odborů pražských městských částí na aktuální téma. Na výjezdní zasedání zvát vedoucí stavebních úřadů příslušného regionu.
21. 01. 2010