Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Prodej nových publikací v OK Plzeň: Rozpočtování staveb, Intenzifikace čistíren odpadních vod, Ochranná a bezpečnostní pásma ve výstavbě, 2. vydání

Prodej nových publikací v OK Plzeň: Rozpočtování staveb, Intenzifikace čistíren odpadních vod, Ochranná a bezpečnostní pásma ve výstavbě, 2. vydání

OK Plzeň oznamuje, že má k prodeji nově vydané publikace ČKAIT za uvedené ceny:

Rozpočtování staveb - cena pro autorizované osoby 110 Kč, pro ostatní odbornou veřejnost 125 Kč
Luboš Krejčí, form. A5, brož, str. 56, Praha: IC ČKAIT, 2013
Pomůcka uvádí právní rámec rozpočtování a obsahuje přehled základních pojmů, vztahujících se k problematice rozpočtování. Popisuje třídění a klasifikaci stavebních děl, náklady a ceny ve stavebnictví, stanovení nákladů podle etap projektu, podklady pro rozpočtování a oceňovací podklady, propočet stavby a souhrnný rozpočet výstavby, příklad sestavení položkového rozpočtu, počítačové programy pro rozpočtování, druhy rozpočtů a stručně informuje o Building Information Modelling (BIM).

Intenzifikace čistíren odpadních vod - cena pro AO 120 Kč, veřejnost 145 Kč
Karel Plotěný, form. A5, brož, str. 76, Praha: IC ČKAIT, 2013
Pomůcka je určena zejména projektantům v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, pracujícím v oblasti staveb zdravotně-technických. Obsahuje pohled na vyvíjející se možnosti energetických úspor při čištění odpadních vod. Po všeobecném úvodu jsou popsány možnosti optimalizace procesů ČOV v příkladech, zejména ze zahraničí. Popsané možnosti bude nutno sledovat a jejich uplatnění konkrétně aplikovat na jednotlivé případy ČOV v závislosti na místní situaci, výhledu a technických možnostech a finančních zdrojích.

Ochranná a bezpečnostní pásma ve výstavbě, 2. vydání - cena pro AO 125 Kč, veřejnost 155 Kč
Petr Serafín, Josef Sláčal, form. A5, brož, str. 128, Praha: IC ČKAIT, 2013
Příručka obsahuje v první části přehled základních pojmů a zkratek v popisovaném oboru, postupy projektanta při práci s ochrannými pásmy, principy ochrany veřejného zájmu, zahrnování údajů o ochranných pásmech do dokumentace staveb. Dále pojednání o ochranných pásmech jednotlivých druhů staveb, např. silniční ochranné pásmo, ochranné pásmo dráhy, leteckých staveb, pásma zařízení elektrizační soustavy, plynárenských zařízení, zařízení pro výrobu nebo rozvod tepelné energie, elektronických komunikací, podzemních potrubí pro pohonné pátky a ropu, pásma ochrany přírody a krajiny, ochranná pásma vyplývající ze zákona o státní památkové péči, ze zákona o vodách, vodovodních řadů a kanalizačních stok, ochranná pásma vyplývající ze zákona o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech (lázeňský zákon), pásma vyplývající z lesního zákona, ze zákona o veterinární péči, ze zákona o pohřebnictví, ze zákona o zajišťování obrany ČR, a z vyhlášky o náležitostech nakládání se závadnými látkami. Dále jsou citovány související právní předpisy a technické normy.

Tyto publikace jsou rovněž k nahlédnutí v zasedací místnosti ČKAIT či v rámci Profesního informačního systému PROFESIS (on-line přístup, DVD ROM).

16. 08. 2013