Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Publikace "NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA - PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY" k prodeji v OK ČKAIT Ústí nad Labem

Publikace "NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA - PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY" k prodeji v OK ČKAIT Ústí nad Labem

Autor úvodu: Žanet Hadžič
Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT, s.r.o., Praha 2018
Formát, počet stran: A5, V2, 280 stran

Cena:
140,-- Kč pro odbornou veřejnost
120,-- Kč pro autorizované osoby ČKAIT

Popis:
V období legisvakance byly v souvislosti se změnou stavebního zákona připraveny novely prováděcích vyhlášek zákona, a to: vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů; vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, o územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti; vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opratření a stavebního řádu. K výše uvedeným novelizovaným vyhláškám sepsala úvod Ing. Žanet Hadžič.

11. 09. 2018