Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Publikace "Otvory v panelových domech" v OK Plzeň

Publikace "Otvory v panelových domech" v OK Plzeň

Pro autorizované osoby oborů "Statika a dynamika staveb", "Mosty a inženýrské konstrukce (IM00)" a "Pozemní stavby", kteří se zabývají uvedenou problematikou, je v OK Plzeň připravena v omezeném množství zdarma oproti podpisu nově vydaná publikace "Otvory v panelových domech". Vyzvednout si ji můžete v návštěvních dnech pondělí a středa 8 - 15 hod., jindy po telefonické domluvě.

Informace o publikaci:

Autoři: Jiří Witzany, Jaromír Vrba, Václav Honzík
Vydavatel: IC ČKAIT 2014
Formát B5, vazba V2, počet stran 132

Publikace obsahuje čtyři části:
1. Nosné konstrukce vícepodlažních panelových budov (Witzany).
2. Zřizování otvorů v nosných stěnách vícepodlažních panelových budov (Witzany).
3. Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů malorozponových soustav (Vrba).
4. Doporučený postup zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů v malorozponových soustavách (Honzík).

První kapitola je věnovaná informaci o existujících systémech panelových domů navrhovaných a realizovaných na území České republiky od začátku 60. let do konce minulého století, rozbor jednotlivých konstrukčních nosných prvků a jejich styků. Dále jsou popsány vady a poruchy na panelových domech, jejich příčiny a statická závažnost. Ve druhé části jsou uvedeny teoretické předpoklady, návrhové modely a numerické analýzy nosné panelové stěny oslabené dveřními otvory. Třetí a čtvrtý oddíl obsahují praktické rady a návod na posuzovaní stěnové konstrukce panelových malorozponových soustav při návrzích dodatečně zřizovaných otvorů.

Publikace reaguje na skutečnost, že panelové domy jsou po roce 1989 navrhovány již jen výjimečně a zkušenosti, zejména mladších projektantů – statiků s problematikou panelových konstrukcí, jsou malé. Proto je třeba přivítat publikaci, díky které má být zlepšena informovanost nejen projektantů – autorizovaných osob, ale i pracovníků stavebních úřadů, kteří zásahy do nosných konstrukcí těchto domů povolují.

31. 10. 2014