Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavba roku

Stavba roku

Poslání a vymezení soutěže Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní českého stavitelství a architektury. Soutěž je vypsána na podporu kvalitních realizací staveb se snahou ocenit společné úsilí investorů, projektantů a dodavatelů. Do soutěže mohou být přihlášeny stavby všeho druhu: nové i rekonstrukce, urbanistické realizace i úpravy krajiny, pozemní stavby – bytové i nebytové budovy, inženýrské stavby – stavby veřejné infrastruktury dopravní i technické, energetické i vodohospodářské stavby. Soutěž je určena pro stavby:
  1. realizované na území České republiky bez ohledu na státní příslušnost projektanta a místo registrace dodavatele. Do soutěže mohou být přihlášena stavební díla ze všech oborů dokončená a uvedená do provozu nebo zkolaudovaná v období od června 2012 do května roku 2013.
  2. realizované mimo území České republiky s tím, že česká firma je investorem stavby, zpracovatelem projektu nebo dodavatelem stavby, příp. dodavatelem materiálu či konstrukčního řešení, který se na stavbě významně podílí a pro které její přihlašovatel získá souhlas s přihlášením i od zahraničních partnerů. Stavba, která byla dokončená a uvedená do provozu nebo zkolaudovaná do května roku 2013.
  3. které získaly nejvyšší ocenění v jiné přehlídkové soutěži, v jejím posledním ročníku, před uzávěrkou této soutěže a nebyly v této soutěži již hodnoceny.
Jedná-li se o stavbu z veřejných prostředků (vč. fondů EU), musí přihlašovatel prokázat, že byla stavba realizována v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, zejm. že nevzešla z neregulérní soutěže o návrh. Porota – hodnocení soutěže Stavební díla přihlášená do soutěže posuzuje odborná porota jmenovaná radou programu, na návrh vypisovatelů případně organizací udělujících záštitu soutěži. Na základě návrhu poroty udělí rada nominace a tituly a reprezentanti vypisovatelů a partnerů své zvláštní ceny a ocenění. Konečné složení poroty pro rok 2013 bude vyhlášeno a uveřejněno v březnu 2013 na www.stavbaroku.cz. Není přípustné, aby se člen rady ani člen poroty podílel na přihlášeném díle.
20. 02. 2013